ES SF 2014-2020

ES SF 2014-2020 metų lėšų įsisavinimas pagal šilumos ūkio sektoriui aktualias priemones (kurias administruoja Energetikos ministerija (EM)):

2019 m. vasario 4 d. Energetikos ministerija atnaujino ES investicijų, skirtų energetikos sektoriaus įmonės ir įstaigoms, kvietimų planą.

2019 m. liepos 19 d. Energetikos ministras pasirašė įsakymus dėl paramos skyrimo ir rezervinių projektų sąrašų patvirtinimo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“.

Po įvykusių kvietimų Nr. 5 (tinklų plėtra) ir Nr. 6 (tinklų modernizavimas) viso buvo gauta net 41 paraiška. Visas paraiškas Lietuvos verslo paramos agentūra įvertino teigiamai, tačiau kvietimo sumų ( modernizavimui – 20 mln eur, plėtrai  – 1,3 mln.eur)) visoms joms skirti paramą nepakako – bendras prašomas finansavimas tinklų modernizavimui siekia virš 33,6 mln eur, tinklų plėtrai  – 3,5 mln. eur.

Todėl Energetikos ministerija paramą skyrė 19 projektų (seni vamzdynai į naujus bus keičiami Kauno, Plungės, Druskininkų, Marijampolės, Elektrėnų, Šiaulų, Radviliškio, Jonavos, Šakių Panavėžio , Utenos miestuose). Likusieji įtraukti į rezervinių projektų sąrašus ir bus įgyvendinami atsiradus papildomam finansavimui iš ES SF fondų lėšų.

2019-07-11 d. LŠTA išsiųstas raštas valdžios institucijoms, kuriuo prašoma užtikrinti visų teigiamai įvertintų paraiškų šiuo metu įtrauktų į rezervinių projektų sąrašus, finansavimą

2019-07-25 d. Energetikos ministerijos atsakymas

EM 2019-07-22 d. info dėl papildomų lėšų skyrimo: šiuo metu lėšos perskirstomos, teikiant prioritetą gaminančių vartotojų skatinimui, tad CŠT plėtrai esame numatę papildomai 2,2 MEUR. Taip pat papildomos lėšos (apie 5-6 MEUR) planuojamos šilumos apskaitai. Kadangi papildomų lėšų skyrimui reikalingas Veiksmų programos keitimas, reikalinga bus laukti, kol Finansų ministerija oficialiai pateiks EK Veiksmų programos keitimą. Šiuo tarpu ministerijos rengia kiekviena savo dalies Veiksmų programos keitimus ir teikia Finansų ministerijai. Procesas nėra greitas, kuomet tokius keitimus Lietuva derina su Europos Komisija.

EM 2019-12-10 d. patikslino 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą. Aktuali redakcija nuo 2019-12-11: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/85838cc07c0111e49386e711974443ff/asr?positionInSearchResults=6&searchModelUUID=c501fb72-b05e-43e4-b350-7ddee6d99726

Perskirstytos lėšos tarp priemonių:

  • Priemonei Nr. 04.1.1-LVPA-K-109 “Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energijai gaminti“: vietoje 17,04 mln eur sumažinamas finansavimas iki 10,76 mln. Eur.(visos lėšos jau panaudotos – kvietimų nebus)
  • Priemonei Nr. 04.1.1-LVPA-K-112 „Biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas“: vietoje 10 mln eur sumažinamas finansavimas iki 2,88 mln. Eur .(visos lėšos jau panaudotos – kvietimų nebus)
  • Priemonei Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ finansavimas padidinamas nuo 89,5 iki 96,5 mln eur (ATsižvelgta į LŠTA prašymą ir skirta papildomai 7 mln. eur rezerviniams projektams)
  • Priemonei 04.1.1-LVPA-K-110 „Nedidelės galios biokuro kogeneeracijos skaitinimas“ finansavimas lieka toks pat 12 mln.

2019-12-23 d. energetikos ministras pasirašė įsakymą dėl paramos skyrimo ES Stuktūrinių fondų 2014-2020 m. priemonės 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ rezerviniams projektams (po vasarą įvykusių kvietimų Nr. 5 ir Nr. 6). Tinklų modernizavimui papildomai skirta 4,5 mln.eur likusiems iš sąrašo 7 projektams, kuriuos įgyvendins: AB „Klaipėdos energija“, UAB „Ukmergės šiluma“, AB „Alytaus šilumos tinklai“, AB „Vilniaus šilumos tinklai“, UAB „Mažeikių šilumos tinklai“. Daugiau informacijos: http://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/skirtas-papildomas-finansavimas-silumos-tiekimo-tinklu-modernizavimui

Planuojami kvietimai (iki 2020 m. pabaigos) pagal šias veiklas:

  • Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas (2019-06-26 d. įvyko susitikimas su Energetikos viceministru E.Purliu. Aptartos kliūtys esamame Projektų finansavio sąlygų apraše. Š.m. rugsėjo mėn. EM informuos dėl galimų pakeitimų.

LŠTA AKP – mažoji kogeneracija (aprašymas)

Mažoji kogeneracija (pirminė skaičiuoklė)

2019-12-30 d. LVPA paskelbė kvietimą Nr. 3 teikti paraiškas pagal ES SF 2014-2020 m. priemonę „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“. Paraiškos bus priimamos iki 2020 m. balandžio 20 d. Daugiau informacijos:  http://lvpa.lt/lt/paraiskos/nedideles-galios-biokuro-kogeneracijos-skatinimas-nr.-3-1084

  • Naujų šilumos vartotojų prijungimas (pagal NENS kryptį: „Apsirūpinimo šiluma, pagaminta centralizuoto šilumos tiekimo būdu, pasatatuose skatinimasir prioriteto teikimas urbanizuotoseteritorijose, siekiant mažinti oro taršą”)
  • Nuotolinės šilumos apskaitos duomenų nuskaitymo sistemų diegimas (pagal NENS kryptį: „Nuotolinės šilumos apskaitos duomenų nuskaitymo sistemos diegimas” (EM atsižvelg į šiuo metu biagiamos studijos „Komunalinių paslaugų vartojimo apskaitos prietaisų modernizavimo sąnaudų-naudos vertinimas” rezultatus