MAŽOJI RENOVACIJA


Nuo 2022 m. liepos 28 d. APlinkos projektų valdymo agentūra (APVA) priima paraiškas daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui.
Pagal šį kvietimą parama galės būti teikiama ne tik daugiabučio namo gyventojams, bet ir šilumos tiekėjams  (tuo atveju kai šilumos punktas priklauso šilumos tiekimo įmonei). Projektai įgyvendinami daugiabučiuose, pastatytuose pagal iki 1993 m. galiojančius normatyvus.

Paramos intensyvumas:

  • Jei paramos gavėjai gyventojai  – 80 proc. (šiuo atveju pareiškėjais kaip ir ankstesniais metais gali būtų ir šilumos tiekėjas (gavus gyventojų daugumos įgaliojimą)).
  • Jei paramos gavėjas šilumos tiekimo įmonė (šilumos punkto nuosavybė yra ne gyventojų)  – intensyvumas 50 proc. (jei daugiabutis Vilniaus apskrityje), 60 proc (kituose miestuose nei Vilniaus apskritis)


Paraiškas gali teikti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai, savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratoriai, šilumą tiekiančios įmonės, taip pat kiti asmenys, įgalioti daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų.

Gyventojai, siekiantys gauti valstybės paramą, privalo pasikeisti elevatorinius šilumos punktus į naujus automatizuotus šilumos punktus ar atnaujinti senus susidėvėjusius šilumos punktus, kurie automatiškai nepalaiko temperatūros pastato šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemoje.

Pagal kvietimą į valstybės paramą gali pretenduoti ir tie daugiabučiai namai, kuriuose šilumos punktas yra pakeistas ir jau įrengta nepriklausoma šilumos tiekimo sistema.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

– elevatorinių šilumos punktų keitimas, arba senų susidėvėjusių automatinių šilumos punktų atnaujinimas, įskaitant stovų balansavimą .

– šildymo sistemos pertvarkymo ar keitimo (įskaitant radiatorių keitimą, termostatinių ventilių įrengimą, vamzdynų keitimą ir (ar) vamzdynų izoliavimą, balansinių ventilių ar kitos balansavimo įrangos rengimą) išlaidos;

individualių (neatsiskaitomųjų) šilumos apskaitos prietaisų ar šilumos daliklių sistemos įrengimo ir (ar) išmaniosios apskaitos, leidžiančios nuskaityti rodmenis iš daliklių, šilumos ir karšto vandens skaitiklių butuose, diegimo išlaidos;

 karšto vandens sistemos pertvarkymas (rankšluosčių džiovintuvai, vamzdynai, izoliavimas).

Skirtingai nei anksčiau subsidija galės būti teikiama ne tik  kompensuojant, patirtas ir apmokėtas išlaidas (jas deklaruojant pareiškėjui) bet ir apmokant rangovų sąskaitas (deklaruojant patirtas, bet dar neapmokėtas išlaidas).

Taip pat tuo atveju jeigu paramos gavėjai yra gyventojai, APVA subsidiją galės pervesti ne tik  į pareiškėjo mokėjimo prašyme nurodytą paramos gavėjų kaupiamųjų lėšų sąskaitą,  bet ir tiesiogiai į pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą, jeigu jis subsidiją pagal pavedimo sutartyje nurodytas sąlygas išmoka paramos gavėjams arba už paramos gavėjus padengiami kreditinius, finansiniai įsipareigojimai.

Projektų įgyvendinimo laikotarpis – 18 mėnesių

Paraiškos teikiamos Aplinkos projektų valdymo agentūrai iki 2023 m. liepos 28 d. arba iki tol, kol nebus viršyta šiai priemonei numatyta 4 mln. eurų suma.

Kvietimą ir susijusius dokumentus rasite čia:  https://www.apva.lt/veiklos-sritys/projektu-finansavimas/aktualus-kvietimai/

Iki 2026 m. pasenę daugiabučių namų šilumos punktai privalės būti atnaujinti
Straipsnis publikuotas 2022-07-07 d. enmin.lt
Energetikos ministras Dainius Kreivys pasirašė įsakymą, kuriuo keičiami šildymo ir karšto vandens sistemų reikalavimai, taikomi gyvenamiesiems daugiabučiams namams. Seni šilumos punktai privalės būti modernizuoti, taip siekiant maksimalaus šilumos energijos efektyvumo bei mažesnių išlaidų.