Apie LŠTA

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (LŠTA) įkurta 1998 m. vasario 24 dieną. Tai savanoriška šilumos tiekimo įmonių, organizacijų bei kitų asocijuotų energetikos struktūrų, o taip pat atskirų subjektų, veikiančių šilumos tiekimo srityje, interesus atstovaujanti organizacija. Pagrindinis LŠTA tikslas – koordinuoti narių veiklą ir atstovauti jų interesams.


Asociacijoje yra 51 narys, iš kurių 36 šilumos tiekimo įmonės (tikrieji nariai) ir 15 įmonių, veikiančių šilumos ūkio sektoriuje (asocijuoti nariai).

Asociacijos valdymo organai yra:

Visuotinis narių susirinkimas

Taryba

Prezidentas


Taryba koordinuoja Asociacijos darbą, rengia veiklos programą ir biudžeto planą, sudaro sąlygas įgyvendinti įstatuose numatytus tikslus.


Pirmasis asociacijos prezidentas – Romualdas Pocius, vadovavęs iki 2000 metų. Nuo 2000 metų iki 2018 m. kovo – Vytautas Stasiūnas. Nuo 2018 m. kovo mėn. – Dr. Valdas Lukoševičius.


Nuo asociacijos įkūrimo išaugo ne tik narių skaičius, padaugėjo sprendžiamų klausimų, asociaciją pradėjo pripažinti valstybinės institucijos.