Parama prisijungimui prie miesto šilumos tinklų

Kviečiame individualių ir daugiabučių namų gyventojus kreiptis į šilumos tiekimo bendroves ir gauti finansinę paramą keičiant esamą iškastinio kuro (dujos, anglys, skalūnai, durpės) šildymo sistemą į centralizuotą – moderniausią šildymosi būdą.

Vadovaujantis 2021 m. rugpjūčio 31 d.  Nr. D1-492 Aplinkos ministro įsakymu dėl klimato kaitos programos subsidijų, Jūs galite atsisakyti iškastinio kuro ir prisijungti prie miestų šilumos tinklų, tiekiančių „žaliąją” energiją.

Siūlome pasinaudoti Valstybės subsidija ir išnaudoti puikią progą atsinaujinti savo šilumos sistemą, turėti naują, modernų bei energiją taupantį šilumos punktą su galimybe reguliuoti naudojamos šilumos kiekį.

Maksimalus subsidijos dydis vieno ar dviejų butų namui – 2 500 Eur, daugiabučiui namui – 10 000 Eur. Subsidijos dydis neturi viršyti 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų namui. Prijungiami ne naujesni kaip 5 metų ir iškastinį kurą naudojantys pastatai.

Tinkamomis finansuoti išlaidos yra automatizuotų šilumos punktų įrengimas ir energetinio naudingumo sertifikato išdavimo išlaidos. Šilumos tiekėjai, įvertinę technines galimybes, įsipareigos nutiesti šilumos tiekimo vamzdyno atšaką iki gyvenamojo namo savomis lėšomis.

Subsidija teikiama paramos gavėjams, kurie balsų dauguma Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka pritarė projekto įgyvendinimui.

Programa yra vykdoma vadovaujantis Nacionaliniu energetikos ir klimato srities veiksmų planu 2021-2030 m. Atsisakant iškastinio kuro siekiama 40% sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijas, pagerinti energijos vartojimo efektyvumą, padidinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį visoje energetikoje iki 32 proc.

Namai, kuriuos ketinama prijungti prie centralizuotai teikiamos šilumos sistemos, turi būti savivaldybių patvirtintų specialiųjų ūkio planų numatytose centrinės šilumos tiekimo zonose arba konkurencinėse zonose.

Daugiau informacijos: www.apva.lt/call/kvietimas/

2021-12-21 AB „Kauno energija“ pranešimas „Naujovė Kaune: besijungiantiems prie centralizuoto šildymo – valstybės ir miesto parama iki 80 procentų

Centralizuotas – moderniausias ir ekologiškiausias apsirūpinimas šiluma būdas