Efektyvumas

Direktyvos:
2012/27/ES Direktyva dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB 2012/27/ES Direktyva dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB (1.29 MB) LT
Directive 2012/27/Eu Of The European Parliament And Of The Council on Energy Efficiency, Amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EU and Repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC
 Directive 2012/27/Eu Of The European Parliament And Of The Council on Energy Efficiency, Amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EU and Repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC (1.13 MB) Eng


Įstatymai:


Vytautas Stasiūnas
, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas
Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos neefektyvaus vartojimo daugiabučiuose pastatuose ir vėlavimo įgyvendinant Direktyvos 2012/27/ES nuostatas

 

 1. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos raštai ČIA
 2. LR energetikos ministerijos raštas dėl darbo grupės ČIA;
 3. UAB „Cowi Lietuva“ 2013 m. studija Energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimų sistemos, 2012/27/ES direktyvos kontekste, sudarymas ;
 4. dr. R. Savickas 2014 m. studija  Direktyvos dėl energijos vartojimo efektyvumo nuostatų įgyvendinimas mažiausiomis sąnaudomis centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje ;
 5. dr. R. Savickas2015 m. studija  Daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens tiekimo, apskaitos, esant įvairiems šildymo ir karšto vandens sistemų tipams, vaizdinės ir aprašomosios medžiagos parengimas;
 6. dr. R. Savicko pranešimas studijos „Daugiabučių namų vidaus šildymo ir <…> parengimas“ pristatymui;
 7. Lietuvos energetikos instituto analizė dėl šilumos apskaitos: Šilumos apskaitos prietaisų ar šilumos daliklių įrengimo centralizuotai šiluma ir (ar) vėsuma aprūpinamų gyvenamųjų namų vidaus šildymo ir (ar) vėsinimo sistemose techninių ir ekonominių galimybių vertinimas;
 8. LSTA pastabos LEI studijai dėl šilumos apskaitos ;
 9. Šilumos punktų apžvalga ir statistika ČIA
 10. Interaktyvus Vilniaus miesto šilumos suvartojimo daugiabučiuose žemėlapis
 11. Šilumos suvartojimo analizė;
 12. Savaitraštis „Savaitė“ Senų daugiabučių šildymo sistemos: pertvarkyti ar atjungti?(2017-01-12)
 13. Vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimo galimybių SUVESTINĖ (20.62 KB)
 14. Šilumos tiekimo įmonių veikla šviečiant vartotojus 2017 metais: Įmonių veiksmų suvestinė (28.15 KB, Švietimo medžiaga (29.52 MB)
 15. 2019-03-07 d. Aplinkos ministras patvirtino Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą, tarp priemonių numatyta parama dalinei daugiabučių renovacijai, kai atnaujinamos vidaus šildymo ir karšto vandens sistemos (skirta 5 mln. eurų, skiriant kompensacinę išmoka , kurios dydis bus nustatytas sąmatą detalizuojančiame plane)
 16. 2019-03-14 d. LR Seimas priėmė Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo Nr. I-2455 3 straipsnio pakeitimo įstatymą, kuriuo sudaromos sąlygos modernizuoti gyvenamojo pastato šilumos punktą ir (ar) pertvarkyti ar modernizuoti šildymo ir (ar) karšto vandens sistemą.
 17. 2019-06-10 Lietuvos energetikos agentūros direktoriaus D. Biekšos pranešimas “ Švietimo ir konsultavimo priemonių įgyvendinimo 2018 metais pavyzdžiai
 18. LEA 2019-08-14 pranešimas. Parengta pažyma apie atliktą galutinės energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų priemonių įgyvendinimo 2018 metais dokumentų tikrinimą.
 19. Šilumos tiekimo įmonių vartotojų švietimo – konsultavimo praktika: Straipsnis Utenis 2018.12.29 , Utenos diena, 2018.03.24Utenos diena, 2018.03.28, Utenos diena, 2019 03 16, SE Mūsų šiluma, SE palyginamoji analize, SE termovizijaAB KE 2019-02-14 pranešimas, AB PE Efektyvus šilumos taupymas, PE rekonstravimas.
 20. Danfoss renovacijų sėkmės istorijos.
 21. Šilumos vartotojo vadovas ČIA. Vadovo priedas.

RENGINIAI

2019-11-28 AB „Panevėžio energija“ ŠILUMOS TAUPYMAS