Šildymo sezono pabaiga

Apžvalgą „2022/2023 metų šildymo sezonui besibaigiant” galima rasti ČIA.

Apžvalgą „2021-2022 metų šildymo sezonui besibaigiant” galima rasti ČIA.

Apžvalgą „2020/2021 metų šildymo sezonui besibaigiant” galima rasti ČIA.

INFORMACIJA DĖL ŠILDYMO SEZONO PABAIGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ NUOSTATŲ TAIKYMO

2023-03-29

Šildymo sezonas baigiamas savivaldybės institucijos sprendimu. Kitu laiku, negu savivaldybės institucijos nustatyta šildymo sezono pabaiga, gyventojai balsų dauguma gali patys nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pabaigos, nepažaidžiant higienos normų reikalavimų. 

Baigiantis 2022-2023 m. šildymo sezonui ir siekiant išvengti nesklandumų nutraukiant pastatų, prijungtų prie centralizuotų šilumos tiekimo sistemų, šildymą, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija primena apie žemiau išvardintus teisės aktus, kurie reglamentuoja šilumos tiekėjų, pastatų savininkų ir šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojų teises ir pareigas:

 • Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262);
 • Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas (Žin., 2003, Nr. 51-2254);
 • Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas (Žin., Žin., 2000, Nr. 56-1639);
 • Lietuvos higienos norma HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-1081 (Žin., 2009, Nr. 159-7219);
 • Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatai (TAR, 2015-08-12, Nr. 12236);
 • Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės (Žin., 2010, Nr. 127-6488);
 • Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės (Žin., 2010, Nr. 43-2084);
 • Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašas (Žin., 2009, Nr. 143-6311);
 • Santykinių šilumos pastatui šildyti, karštam vandeniui ruošti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti suvartojimo rodiklių apskaičiavimo metodika (TAR, 2015-11-02, Nr. 17374);
 • Lietuvos higienos norma HN 24 : 2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ (TAR, 2017-10-26, Nr. 16876);
 • Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklės (Žin., 1999, Nr. 112-3270).

Teisės aktais nustatyta, kad:

Šildymo sezono pabaigą, atsižvelgdama į faktinę lauko oro temperatūrą, nustato savivaldybės institucija, savo pavaldume esančioms įstaigoms. 

Kiti šilumos vartotojai, įskaitant ir daugiabučius gyvenamuosius namus, gali baigti šildymą savo nuožiūra, nepažeidžiant nustatytų higienos normų. Nepasinaudojus šia galimybe visi vartotojai baigia šildymo sezoną pagal savivaldybės sprendimu nustatytą grafiką. 

Šilumos tiekėjas, suderinęs su savivaldybės institucija, nustato pastatams ar jų grupėms šildymo išjungimo eiliškumą.

Kiekvieno, prijungto prie CŠT sistemos, pastato savininkas, daugiabučio namo valdytojas (administratorius) ir/ar pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų prižiūrėtojas (eksploatuotojas), privalo turėti parengtus, teisės aktuose nustatyta tvarka įformintus ir galiojančius, tokius dokumentus:

 • Pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos aprašas;
 • Pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos veikimo ir avarijų likvidavimo instrukcija;
 • Pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) instrukcija;
 • Pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) darbų žurnalas;
 • Šilumos punkto schema;
 • Šilumnešio parametrų grafikas;
 • Šilumnešio, įskaitant karštą vandenį, parametrų ir atsiskaitomųjų šilumos ir geriamojo vandens apskaitos prietaisų rodmenų registravimo žurnalas;

Teisės aktų taip pat nustatyta, kad: 

Šilumos tiekėjai užtikrina nenutrūkstamą reikiamo potencialo šilumnešio tiekimą vartotojams iki pastatų įvadų.

Pastatų savininkai, daugiabučių namų valdytojai (administratoriai) ir/ar pastatų šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų prižiūrėtojai užtikrina saugų pastatų šildymo sistemų stabdymą, o taip pat organizuoja daugiabučių namų gyventojų sprendimų priėmimą dėl galimybės baigti jų nuožiūra kitu laiku (nei savivaldybės patvirtinta šildymo sezono pabaiga) šildymą.