Leidiniai

CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO SISTEMŲ TOBULINIMAS

Šis leidinys yra skirtas informuoti visus suinteresuotus subjektus, pavyzdžiui, sprendimus priimančius asmenis, politikus, operatorius, galutinius vartotojus arba galimus CŠT sistemų plėtotojus, apie atnaujinimo galimybes. Vadovo tikslas yra pateikti ne išsamias technines rekomendacijas technikams, bet modernizavimo galimybių apžvalgą.

LIETUVOS ŽMONĖMS – SAVA ŠILUMA

Šiluma – labiausiai paplitusi energijos rūšis. Ji naudojama nuo neatmenamų laikų, buvo, yra ir bus visada reikalinga Lietuvos žmonėms. Todėl šilumos ūkis – vienas svarbiausių energetikos sektorių Lietuvoje. Jame veikiančias įmones vienija ir jų interesus atstovauja Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija.
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (LŠTA) per 20 veiklos metų, aktyviai dalyvaudama teisėkūros procesuose ir šviesdama visuomenę, svariai prisidėjo sprendžiant centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemų išsaugojimo, efektyvumo didinimo ir plėtros uždavinius. Įveiktas ilgas kelias, kuris leidžia kiekvienam šilumininkui didžiuotis atliktu darbu bei pasiekimais

LIETUVOS ENERGETIKA VI tomas (2017 m.)

Leidinyje pateikta informacija apie Lietuvos elektros energetikos pradžią, jos vystymąsi iki 1944 m. bei pirmąsias elektrines Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiaulių zonoje; plati informacija apie to laikmečio energetikos specialistų ruošimą Lietuvoje, Inžinierių sąjungą ir 1936 m. įkurtą Energijos komitetą.
Pateiktos biografijos žmonių, kurie kūrė Lietuvos energetikos ūkį. Didelė jų dalis okupacijos metais buvo represuota arba pasitraukė į Vakarus, dėl to jie iki šiol yra pamiršti.

LIETUVOS ENERGETIKOS LEIDINIŲ KATALOGAS

Daugiau kaip 120 metų besitęsianti Lietuvos energetikos istorija liko užfiksuota įvairių specialistų, įmonių, žinybų, mokslo įstaigų knygose, vadovėliuose,
nusipelniusių energetikų atsiminimuose. Šiame „Lietuvos energetikos leidinių kataloge” sukatalogizuota per 300 turinčių istorinę, mokslinę vertę leidinių.
Katalogas skirtas energetikos specialistams, studentams ir visiems besidomintiems energetikos istorija.

LIETUVOS ENERGETIKA V tomas (2014 m.)

Penktasis leidinio „Lietuvos energetika“ tomas tęsia Lietuvos energetikos istoriją ir apima Nepriklausomybės laikotarpį nuo 1990 m. iki 2014 m. Penktojo tomo iniciatoriai yr energetikos veteranai ir juos atstovaujantis Lietuvos energetikų senjorų klubas. Pirmą kartą energetikos enciklopediniame leidinyje plačiai pristatomas Lietuvos šilumos ūkis bei naujausios energetikos šakos: vėjo ir saulės energetika bei biokuras

ŽINGSNIS Į PRIEKĮ: NUO IŠKASTINIO KURO PRIE ATSINAUJINANČIŲ RESURSŲ

Leidinys skirtas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos 15 metų progai paminėti.
Leidinį sudaro 3 dalys: asociacijos narių pristatymas; šilumos ūkio sektoriaus apžvalga iki 2012 metų; asociacijos veiklos apžvalga.

LŠTA leidinys „ŠILUMOS VARTOTOJO VADOVAS”

Šilumos vartotojo vadovas I priedas

Švietėjiškas – mokomasis leidinys apie centralizuotą šilumos tiekimą. Leidinys skirtas daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojams, pastatų savininkams, daugiabučių namų valdytojams (administratoriams), pastatų šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų prižiūrėtojams bei visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, susijusiems su šilumos tiekimo organizavimu.

Leidinio tikslas – objektyviai nušviesti visuomenę ir šilumos vartotojams suteikti reikiamą (objektyvią) informaciją apie vieną iš svarbiausių Lietuvos energetikos sektorių – CŠT.

Leidinyje be tekstinės dalies gausu iliustracijų ir pavyzdžių, leisiančių lengviau suvokti pateiktą informaciją, patiems skaitytojams padaryti išvadas.

Leidinį sudaro šie skyriai:
I. Šilumos vartojimo ypatybės (parengė prof. habil.dr. V. Martinaitis);
II. Šildymas (parengė doc. dr. E. Tuomas);
III. Šilumos tiekimo sistemos (parengė doc. dr. J. Gudzinskas);
IV. Šiluos gamybos pagrindai (parengė doc. dr. V. Lukoševičius);
V. Centralizuoto šilumos tiekimo sektoriaus raida (parengė LŠTA);
I.PRIEDAS aptariami (išaiškinami) šiuo metu labai aktualūs centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojams klausimai