Pagrindinis CŠVT vaidmuo naujoje ES Energetikos sistemų integracijos strategijoje

2020-07-14

2020 m. liepos 9 d. Euroheat & Power pranešimas „Key role for DHC in new EU Energy System Integration Strategy”

Europos Komisija paskelbė ilgai lauktą Energetikos sistemų integracijos strategiją, kurios tikslas – išdėstyti viziją, kaip paspartinti perėjimą prie labiau integruotos energetikos sistemos, palaikant visišką sektorių dekarbonizavimą, kartu skatinant augimą ir technologines naujoves.

Šiame dokumente pripažįstamas CŠVT (centralizuotas šilumos ir vėsumos tiekimas) vaidmuo siekiant numatytų tikslų. Tarptautinė šilumininkų asociacija Euroheat&Power džiaugiasi dėl ES dokumente įteisintų nuostatų, kuriomis pabrėžiama, kad:
– didelis CŠVT tinklų potencialas gali prisidėti prie Europos energetikos ūkių transformacijos ir atnaujinimo
– reguliavimo poreikis ir finansinė parama turi užtikrinti, kad šis potencialas būtų įgyvendintas realybėje.

Strategijoje identifikuojami keli CŠVT sektoriui svarbūs klausimai, o kiti, susiję su šilumos tiekimu, tikimasi bus aptarti būsimame dokumente Renovation Wave:

• Atliekinė šiluma:
Strategijoje pabrėžiamas poreikis daugiau naudoti atliekinę pramonės objektų, duomenų centrų ar kitų šaltinių šilumą, surenkant ir perduodant per CŠVT tinklus, taip pat numatomos naujos įgalinančios priemonės atnaujinant Atsinaujinančios energijos direktyvą ir Energijos vartojimo efektyvumo direktyvą (abiejų projektų laukiama 2021 m. Birželio mėn.)

• CŠT tinklai – infrastruktūra išmaniųjų energetikos sistemų diegimui:
Atsižvelgiant į „Heat Roadmap Europe“ esminius pagrindus, šiame dokumente pateikiama daugybė nuorodų dėl CŠT galimybių prisidėti, kuriant išmanesnes ir lankstesnes sistemas, ypač dėl glaudžios sąveikos su elektros ir dujų tinklais. Ši koncepcija padeda įrodyti, kad CŠVT yra apibrėžiamas ne tik kaip vietinio (lokalaus) šilumos tiekimo sprendimas, bet ir kaip strateginis visos Europos infrastruktūros turtas.

Mokesčiai ir valstybės pagalba:
Dokumente aiškiai nurodoma, kad nėra vienodų sąlygų, susijusių su CO2 sąnaudų internalizavimu šilumos sektoriuje, ir kaip galimas sprendimo priemones nurodoma pratęsti prekybos taršos leidimais sistemą ir peržiūrėti Energijos mokesčių direktyvą . CŠVT svarba Komisijos integruotos energetikos sistemos vizijoje sustiprins mūsų sektoriaus pozicijas diskusijose dėl valstybės pagalbos lėšų paskirstymo 2021 metais.

Kitos naujienos