LRV pranešimas spaudai „Valstybė skatina kompleksinį daugiabučių namų atnaujinimą”

2008-02-20

Vyriausybė patvirtino naujos redakcijos Daugiabučių namų modernizavimo programą. Ligšiolinė, 2004 m. priimta programa buvo orientuota į pavienių pastatų modernizavimą, o naujosios tikslas – skatinti kompleksinį ne tik daugiabučių namų, bet ir miestų rajonų atnaujinimą. Tai leis užtikrinti ne tik geresnes būsto sąlygas, bet ir kokybiškesnę visą gyvenamąją aplinką.
Dar vienas svarbus pakeitimas – tai, kad Daugiabučių namų modernizavimo programoje gali dalyvauti visi daugiabučių namų savininkai. Ligi šiol tokia galimybė buvo sudaryta tiems savininkams, kurie yra įsteigę bendriją arba sudarę jungtinės veiklos sutartį. Tačiau patirtis parodė, kad ši nuostata apriboja kitokia forma valdomų daugiabučių namų savininkų galimybes. Juk šiuo metu apie 80 proc. daugiabučių valdo paskirti administratoriai. Nuo šiol ir tokių namų savininkai gali dalyvauti Daugiabučių namų modernizavimo programoje ir gauti valstybės paramą priklausomai nuo įgyvendinamų projektų energinio efektyvumo.
Kad šiai programai skiriamos valstybės lėšos būtų efektyviau panaudojamos, Vyriausybė šiandien taip pat patikslino Valstybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti teikimo ir investicijų projektų energinio efektyvumo nustatymo taisykles. Prie valstybės remiamų daugiabučių namų modernizavimo priemonių priskirtos tik tos, kurios energiniu požiūriu yra veiksmingiausios, ir atsisakyta priemonių, kurios mažai susijusios su energijos taupymu. Taip pat nustatyta, kad valstybės parama jau patvirtintiems daugiabučių namų modernizavimo investicijų projektams, kurie jau pradėti įgyvendinti, bus teikiama pagal iki šiol galiojusias finansų ir aplinkos ministrų 2005 m. patvirtintas Valstybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti teikimo ir investicijų projektų energinio efektyvumo nustatymo taisykles.