Nauji teisės aktai

2005-09-07
2005-07-14
LR Ūkio minitrso įsakymu Nr. 4-291 patvirtintos Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklės (V.Ž. 2005 Nr. 100-3735);
2005-03-18
LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-156 patvirtintas STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“ (V.Ž. 2005 Nr. 100-3733)
2005-07-29
LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 4-285 patvirtinta Elektrinių, iš kurių būtina supirkti elektros energiją, sąrašas ir elektros energijos supirkimo apimtys ir mastai 2006 metais bei perspektyvos (V.Ž. 2005 Nr. 95-3531)
2005-07-22
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr. O3-41 patvirtintas Šilumos bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekio nustatymo ir paskirstymo metodą Nr. 5 (V.Ž. 2005 Nr. 92-3456)

Kitos naujienos