INFORMACIJA DĖL ŠILDYMO SEZONO PABAIGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS NORMŲ TAIKYMO

2009-04-01

Šildymo
sezonas baigiamas kai tris paras iš eilės vidutinė lauko oro temperatūra
yra  aukštesnė už +10
°
C.

Šilumos vartotojai (t. sk. ir daugiabučių namų gyventojai), vadovaujantis Įstatymo
ir Taisyklių nuostatomis, turi teisę nuspręsti patys dėl savo pastatų šildymo
pabaigos nepažeidžiant nustatytų higienos normų (Lietuvos higienos normos HN 42:2004 „Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo
pastatų mikroklimatas” Žin., 2004, Nr. 105-3911) reikalavimų,
išskyrus savivaldybių institucijų nustatytų
įstaigų pastatus, kuriems šildymo sezono pabaiga nustatoma savivaldybių institucijų
sprendimais
.

<…>

Įstatymo 13 straipsnis. Šilumos tiekimo
sezoniškumas

1. Šilumos vartotojai turi
teisę nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios ir pabaigos nepažeidžiant
nustatytų higienos normų, išskyrus savivaldybių institucijų nustatytas įstaigas,
kurioms šildymo sezono pradžia ir pabaiga nustatoma savivaldybių institucijų
sprendimais.

2. Jeigu šilumos vartotojai,
turintys teisę nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios ir pabaigos,
nusprendė pradėti arba baigti savo pastatų šildymą kitu laiku, negu
savivaldybių institucijų nustatyta šildymo sezono pradžia ar pabaiga, jie apie
savo sprendimą ūkio ministro patvirtintose Šilumos tiekimo ir vartojimo
taisyklėse nustatyta tvarka praneša šilumos tiekėjui, o šis ne vėliau kaip per
2 darbo dienas sprendimą įgyvendina.

3. Šildymo sezono laikotarpiu
šilumnešis privalo būti tiekiamas daugiabučio namo butams ir kitoms patalpoms
šildyti. Butai ir kitos patalpos daugiabučiame name privalo būti
šildomi, jeigu tam neprieštarauja
dauguma  to namo butų savininkų,
neturinčių įsiskolinimų šilumos tiekėjui.

<…>