Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 2021-2026 m.

2021-04-06

LR Vyriausybės parengta informacija.

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planas
Europos Komisija (EK), reaguodama į COVID-19 sukeltas ekonomines ir socialines pasekmes, 2020 m. gegužės 20 d. pristatė Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę (EGADP, angl. – RRF), kuri finansuos valstybių narių struktūrines reformas ir skatins ūkio atsigavimą, prioritetą teikiant žaliajai ir skaitmeninei pertvarkai ir 2019-2020 m. Tarybos rekomendacijų įgyvendinimui. (Tarybos 2019 m. rekomendacijos)

Pagal EGADP, Lietuvai iš viso yra numatyta 2,225 mlrd. Eurų dotacijoms ir iki 3 mlrd. Eurų paskoloms.

Siekiant gauti numatytą finansavimą, EK turi patvirtinti Lietuvos nacionalinį Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą (Planas), kurį Lietuva turi parengti iki 2021 m. balandžio 30 d., ir kurio finansavimas truktų iki 2026 m. rudens. Pagrindinės Plano patvirtinimo sąlygos – investicijų planavimas esminių reformų įgyvendinimui atsižvelgiant į Tarybos rekomendacijas, investicijų proporcijų žaliajai pertvarkai (37 proc.) ir skaitmeninimui (20 proc.) atitikimas bei investicijų suderinamumas ir papildomumas su kitomis investicinėmis priemonėmis.

Finansavimo išmokėjimai bus susieti su Plane numatytų tikslų ir įsipareigojimų pasiekimu, kurį reguliariai vertins EK.

Plano rengimas
Derinant su Vyriausybės programa ir 2021–2030 m. Nacionaliniu pažangos planu, rengiamo Plano investicinės kryptys yra nustatytos ir suskirstytos pagal 7 komponentus: 1. Žalioji pertvarka; 2. Skaitmenizacija; 3. Švietimas; 4. Sveikata; 5. Socialinė apsauga; 6. Inovacijos ir mokslas; 7. Viešojo sektoriaus pertvarka.

Siekiant, kad Planas būtų parengtas laiku, yra numatytas toks Plano rengimo grafikas:

Su Plano rengimu susiję dokumentai
EGADP reglamentas
EGADP plano šablonas
EGADP plano šablono metodinės gairės

Investavimo krypčių aptarimas su partneriais ir visuomene

Siekiant užtikrinti investicijų planavimo suderinamumą bei sužinoti, kokios problemos ir sprendimai visuomenei bei skirtingiems jos segmentams yra svarbiausi, Plano rengime yra konsultuojamasi su vietos ir regionų valdžios institucijomis, socialiniais partneriais, pilietinės visuomenės organizacijomis, jaunimo organizacijomis ir kitomis visuomeninėmis interesų grupėmis.

Partnerystės principo įgyvendinimui konsultacinis Plano rengimo procesas suskirstytas į tris lygius:
1. Nacionalinio lygmens konsultacijos. 2021 m. vasario mėn. 23 d. – kovo mėn. 1 d. vyko nacionalinio lygmens viešosios konsultacijos dėl Vyriausybės programos įgyvendinimo plano darbų ir EGADP plano. 

2. Atskiros ministerijų konsultacijos pagal Plano sritis. Rengiant Plano aprašymus, už savo reformų ar investicijų sritis atsakingos ministerijos rengė arba vis dar rengia atskiras konsultacijas su savo kuruojamų sričių socialiniais partneriais, nevyriausybinėmis organizacijomis ar kitomis susijusiomis šalimis.

3. Rašytinės konsultacijos el. erdvėje. 2021 m. balandžio mėn. yra numatyta paskelbti Plano rašytinę konsultaciją elektroniniu būdu, per kurią visos visuomenės grupės ar pavieniai asmenys turės galimybę susipažinti su integruotu EGADP plano projektu ir per trijų savaičių laikotarpį pateikti savo pastabas ir komentarus.

1. Nacionalinio lygmens konsultacijos
Iki ministrų kabinetui pritariant galutiniam planui buvo rengiamos 6 nacionalinio lygmens viešosios konsultacijos: atvirų duomenų ir skaitmeninės transformacijos, regionų politikos, žaliojo kurso, atviros teisėkūros, įtraukaus ir įrodymais grįsto sprendimų priėmimo, viešojo valdymo, debiurokratizacijos, sveikatos ir socialinės apsaugos, švietimo, mokslo ir inovacijų temomis.

Konsultacijomis buvo siekiama sužinoti, kokias problemas ir jų sprendimo būdus konkrečia tema mato visi diskusijos dalyviai bei aptarti atitinkamų sprendimų finansavimą pagal EGADP. Atsakingų sričių ministrai pristatė ir pagrindė planuojamus pokyčius, pateikė su jais susijusius Vyriausybės strateginius projektus, prioritetinius savo darbus ir EGADP finansines projekcijas.

Su kiekvienos diskusijos turiniu galima susipažinti žemiau pateiktoje medžiagoje.

Atviri duomenys ir skaitmeninė transformacija (2021.02.23)
Daugiau informacijos apie konsultaciją rasite ČIA
Diskusijos vaizdo įrašą rasite ČIA

Regionų politika (2021.02.24)
Daugiau informacijos apie konsultaciją rasite ČIA
Diskusijos vaizdo įrašą rasite ČIA

Žaliasis kursas (2021.02.25)
Daugiau informacijos apie konsultaciją rasite ČIA
Diskusijos vaizdo įrašą rasite ČIA

Atvira teisėkūra, įtraukus ir įrodymais grįstas sprendimų priėmimas, viešasis valdymas, debiurokratizacija (2021.02.26)
Daugiau informacijos apie konsultaciją rasite ČIA
Diskusijos vaizdo įrašą rasite ČIA

Sveikata ir socialinė apsauga (2021.02.26)
Diskusijos vaizdo įrašą rasite ČIA

Švietimas, mokslas ir inovacijos (2021.03.01)
Daugiau informacijos apie konsultaciją rasite ČIA
Diskusijos vaizdo įrašą rasite ČIA
DUK
1. Kas yra Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė (EGADP)? Kokie jos tikslai?
EGADP yra pagrindinė bendro „Next Generation EU“ 750 mlrd. EUR vertės laikinosios ekonomikos gaivinimo priemonės paketo dalis. EGADP tikslas – investuojant į valstybių narių struktūrines reformas, sušvelninti ekonominį ir socialinį koronaviruso pandemijos poveikį bei pasiekti, kad Europos ekonomika ir visuomenė būtų tvaresnė, atsparesnė ir geriau pasirengusi žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos iššūkiams ir galimybėms.
2. Kuo EGADP priemonė skiriasi nuo kitų ES investicinių fondų, kaip Sanglaudos ar Europos regioninės plėtros fondai?
EGADP priemonė, kitaip nei kiti ES investiciniai fondai yra vienkartinė, finansuojama iš bendros ES paskolos, skirta struktūrinių reformų finansavimui, iš kurių investicijos į žaliąją pertvarką turi sudaryti daugiau nei 37 proc., o į skaitmenizaciją bent 20 proc. nuo visų planuojamų investicijų.
3. Kokiam laikotarpiui skirta EGADP?
2021 – 2026 m.
4. Kiek lėšų yra numatyta skirti Lietuvai iš EGADP?
Iš visų ES skirtų EGADP lėšų, kurios sudaro 672,5 mlrd. Eurų, Lietuvai iš viso yra numatyta 2,225 mlrd. Eurų dotacijoms ir iki 3 mlrd. Eurų paskoloms.
Siekdama finansuoti ekonomikos gaivinimą, ES skolinsis lėšų rinkose palankesnėmis sąlygomis, nei tai galėtų padaryti daugelis valstybių narių, ir tas sumas po to perskirstys. Kad Komisija galėtų pradėtų skolintis, visos valstybės narės turi ratifikuoti naująjį sprendimą dėl nuosavų išteklių laikydamosi savo konstitucinių reikalavimų.
5. Kokie sektoriai/veiklos gali būti finansuojami iš EGADP?
Lietuva yra numačiusi 7 pagrindines investicijų kryptis, kurios suskirstytos pagal nurodytus komponentus:
1. Žalioji pertvarka
2. Skaitmenizacija
3. Švietimas
4. Sveikata
5. Socialinė apsauga
6. Inovacijos ir mokslas
7. Viešojo sektoriaus pertvarka

6. Kokia tvarka bus skiriamos lėšos iš EGADP?
Siekiant gauti Lietuvai numatytas EGADP lėšas, Lietuva turi parengti ir su Europos Komisija suderinti EGADP planą, Plane turi būti nustatyti rodikliai, kurie leistų stebėti finansuojamų reformų ar kitų investicijų įgyvendinimo pažangą ir pagrįstų valstybių narių išsikeltų tikslų įsipareigojimų laikymąsi. Numatytos ir plane patvirtintos lėšos Lietuvai būtų išmokamos tik tada, kuomet pagal nustatytus rodiklius ir laiku būtų pasiekti numatyti rezultatai.

7. Kas Lietuvoje koordinuoja EGADP įgyvendinimą?
Lietuvos Respublikos finansų ministerija. Taip pat EGADP įgyvendinime dalyvaus atsakingos ministerijos.

8. Kur kreiptis norint gauti finansavimą iš EGADP?
Šiuo metu kuriama EGADP valdymo ir kontrolės sistema, kuri nustatys šios priemonės įgyvendinimo tvarką.

9. Ar į EGADP plano rengimą yra įtraukiami ekonominiai ir socialiniai partneriai?
Plano rengimo metu ministerijos kviečia socialinius ir ekonominius partnerius bei kitas interesų grupes teikti savo pasiūlymus dėl planuojamų reformų ir investicijų raštu ir gyvose konsultacijose.

Siekiant užtikrinti skirtingų investicijų ir reformų tarpusavio papildomumą ir suderinamumą su Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, rengiamos nacionalinės Vyriausybės darbų plano ir EGADP planuojamų investicijų diskusijos.

Papildomai, visuomenė bus kviečiama teikti pasiūlymus dėl EGADP plano projekto rašytinėje konsultacijoje el. erdvėje.

Daugiau informacijos apie rengiamas konsultacijų su socialiniais ir ekonominiais partneriais bei kitomis interesų grupėmis rasite skiltyje: Investavimo krypčių aptarimas su partneriais ir visuomene.