Pakeista Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodika

2019-03-01

2019 m. vasario 28 d. Kainų komisija patvirtino naujos redakcijos Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodiką

VKEKK skelbiami esminiai pasikeitimai:

• apskaitos prietaisų sąnaudos bus paskirstomos pagal tokius pačius reikalavimus, kokie galioja šilumos tiekėjams;

• detalizuoti apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo principai, numatant, kad nustatant apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį bus atsižvelgiama į apskaitos prietaisų aptarnavimo paslaugai faktiškai priskirtų būtinųjų sąnaudų apimtis ataskaitiniu laikotarpiu, lyginamosios analizės atitinkamų rodiklių vertes, po apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio ataskaitinio laikotarpio įvykusius reikšmingus įvykius, turinčius įtakos planuojamam sąnaudų dydžiui;

• skatinant įmones optimizuoti darbuotojų skaičių ir darbuotojams mokėti pagrįsto dydžio darbo užmokestį, pakeistas metinio darbo užmokesčio fondo skaičiavimo principas: jei įmonės faktinis ataskaitinio laikotarpio ir planuojamas darbuotojų skaičius yra didesnis už pagal lyginamuosius rodiklius apskaičiuotą darbuotojų skaičių, planuojamas darbuotojų skaičius ribojamas lyginamaisiais rodikliais, tačiau planuojamas metinis darbo užmokesčio fondas nėra mažinamas, jeigu jis neviršija siektino metinio darbo užmokesčio fondo;

• numatyta, kad investicijų grąžos norma skaičiuojama nuo būtinųjų sąnaudų, priskirtinų apskaitos prietaisų aptarnavimo paslaugai, taikant investicijų grąžos normą, lygią karšto vandens tiekimo veiklai nustatytam investicijų grąžos dydžiui. Šiuo metu skaičiuojamas normatyvinis pelnas nuo apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos ilgalaikio turto vertės;

• reglamentuoti apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio projektui keliami privalomos pateikti informacijos reikalavimai.


Išsamiai susipažinti su Komisijos 2019 m. vasario 28 d. posėdžio medžiaga galite 
čia.

Kitos naujienos