Šilumos punktų ir vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui bus skirta finansinė parama

2019-03-15

Š.m. kovo 14 d. LR Seimas priėmė Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo Nr. I-2455 3 straipsnio pakeitimo įstatymą, kuriuo sudaromos sąlygos modernizuoti gyvenamojo pastato šilumos punktą ir (ar) pertvarkyti ar modernizuoti šildymo ir (ar) karšto vandens sistemą, nepriklausomai nuo viso namo renovacijos, taip užsitikrinant valstybės paramą, kompensuojant 30 procentų šių priemonių įgyvendinimo kainos.

Gyventojai turės galimybę susitvarkyti savo daugiabučių namų išderintas šildymo sistemas jas subalansuojant, įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir termostatinius ventilius. Anot Seimo Energetikos ir darnios kaitos komisijos pirmininko Virgilijus Poderio, patvirtintos įstatymo pataisos uždegė žalią šviesą inžinerinei arba mažajai daugiabučių namų renovacijai.

Iki šiol įstatyme buvo leidžiama skirti paramą minėtoms priemonėms, jei būtų pasiekta ne mažesnė kaip C pastato energinio naudingumo klasė bei skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos įgyvendinus atnaujinimo projektą sumažinamos ne mažiau kaip 40 procentų, palyginti su skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo projekto įgyvendinimo. Tuo tarpu praktika rodo, kad įgyvendinus „mažąją renovaciją“ vidutiniškai sutaupoma apie 25 proc. šilumos energijos, todėl paramą gaudavo tik daugiabučiai, kurie papildomai įgyvendindavo ir kitus projektus: apšiltindavo sienas, stogą, pasikeisdavo langus, duris ir pan. Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigalios išimtis.

Šilumininkai ne kartą kreipėsi į LR Vyriausybę ir Seimo narius, kad būtų kuo greičiau sukurta daugiabučių gyventojams paskata modernizuoti savo vidaus šildymo ir karšto vandens sistemas, tokiu būdu užtikrinant tolygų šildymą butuose, šilumos reguliavimą ir efektyvesnį šilumos vartojimą.  Skaičiuojama, kad sutvarkius inžinerines sistemas vidutiniškai mokėjimai už šildymą vienam butui sumažėtų apie 15 Eur/mėn., o per šildymo sezoną – apie 90 Eur. Gyventojų investuotos lėšos, pasinaudojus parama, atsipirktų per 3-5 metus.

Priimtą įstatymo pataisą galima rasti: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/a1536250f79e11e895b0d54d3db20123

Susijusi medžiaga