Biokuro katilo paleidimas Vilniaus II elektrinėje

Data

27 spalio, 2006

Vieta

Lietuva

pav_100.jpg

Vilniaus elektrinėje Nr. 2 oficialiai paleistas rekonstruotas 60 MW galios garo katilas pritaikytas deginti biomasę ir durpes įkaitinto smėlio sluoksnyje
Ta pačią dieną paminėtos II-osios ir III-osios Vilniaus m. elektrinių veiklos sukaktys (Siemens arenoje, Vilniuje)

UAB Vilniaus energija 2004 – 2006 m. įgyvendino reikšmingą energetikos sektoriui projektą – Vilniaus elektrinėje Nr. 2 esamo 60 MW šiluminės galios garo katilo BKZ-75/39FB rekonstrukcija pritaikant biomasės ir durpių deginimui įkaitinto smėlio sluoksnyje.
Minėtas garo katilas buvo pradėtas eksploatuoti beveik prieš 50 metų – 1957 m. Katilas buvo suprojektuotas rudosiomis anglimis ir durpėmis kūrenti, vėliau, 1961 m. – mazutu. Rekonstravus garo katilą, bei įrengus biokuro priėmimo, paruošimo ir sandėliavimo ūkį, sumontavus šiuolaikiškų dūmų valymo įrangą, elektrinėje per metus bus pagaminama apie 76 GWh žalios´ elektros energijos ir 327 GWh žalios´ šiluminės energijos (tai sudarys apie 9% metinės UAB Vilniaus energija´ šilumos energijos gamybos Vilniaus miesto šilumos vartotojams). Šio projekto įgyvendinimui įmonė skyrė 40 mln. litų.
Įgyvendinto projekto svarba energetikos sektoriaus plėtrai: Ekonominė nauda:
– prisidedama prie Lietuvos Respublikos įsipareigojimų vykdant ES direktyvos 2001/77/EC reikalavimus( 2010 m. šalyje iš atsinaujinančių energijos išteklių gaminti 7 % sunaudojamos elektros energijos)
– prisidedama prie Šilumos ūkio kryptyse numatytų siekių (šiluma, pagaminta iš vietinių, atsinaujinančių ir atliekinių energijos išteklių, 2010 m. sudarytų 17% bendro šilumos gamybos balanso)
– prisidedama prie Europos Sąjungos bei Lietuvos energetikos strateginių tikslų mažinti šalies priklausomybę nuo importuojamo organinio kuro.
Aplinkosauginė nauda:
– prisidedama prie nacionalinių aplinkosauginių siekių bei Kioto protokole numatytų įsipareigojimų (Lietuvai iki 2008-2012 metų laikotarpio sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimų kiekius 8 %, lyginant su išmetimų kiekiais 1990 m). Šio projekto dėka CO2 emisijų kiekiai sumažės 90000 tonų per metus. –
remiantis direktyvos 2003/87/EB nuostatomis, sudaromos galimybės dalyvauti šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje.
Socialinė nauda:
– sukurtos naujos darbo vietos.
– skatinama nauja infrastruktūra biokuro gamybos ir ruošimo srityje: miškų valymo darbai biokuro ruošimui; nederlingų žemių panaudojimas biokurui auginti.
– galimybė sumažinti šilumos kainos augimą Vilniaus miesto gyventojams (biokuro ir durpių kaina rinkoje mažesnė lyginant su gamtinių dujų ir mazuto kainomis)

pav_055.jpg juostinis_transporteris_1.jpg