NUSTATYTA AIŠKESNĖ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO TVARKA

2023-05-26

LR aplinkos ministerijos 2023 m. gegužės 24 d. pranešimas.

Aplinkos ministras patvirtino atnaujintą Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašą, kuriuo detalizuojama poveikio aplinkai vertinimo proceso eiga ir visuomenės dalyvavimo šiame procese reikalavimai. Apraše nuosekliai išdėstyti poveikio aplinkai vertinimo dokumentų viešinimo reikalavimai ir nuostatos. Nustatyta, kokiais terminais, kokiu būdu ir kam galima teikti pasiūlymus, užduoti klausimus. Tai sudaro sąlygas gyventojų informuotumui ir įsitraukimui didinti.

Siekiant užtikrinti efektyvesnį visuomenės informavimą, apraše nustatytos privalomos tipinės skelbimų visuomenei formos. Suformuluotos naujos nuostatos, nustatančios visuomenės informavimą ir dalyvavimą tai atvejais, kai ūkinė veikla planuojama kelių savivaldybių teritorijose ar Baltijos jūroje.

Patikslintos nuostatos, susijusios su poveikio aplinkai vertinimo dokumentų teikimu, derinimu ir tvirtinimu ar sprendimo priėmimu. Taip pat detalizuoti reikalavimai, kuriais atvejais ir kuriems subjektams teikiami poveikio aplinkai vertinimo dokumentai, kaip ir kokiais atvejais atsakingoji institucija Aplinkos apsaugos agentūra pakviečia dalyvauti poveikio aplinkai vertinime papildomus subjektus. Siekiant užtikrinti sklandesnį dokumentų derinimą su subjektais, nustatytos jų išvadų formos.

Pastaruoju metu padaugėjo planuojamų ūkinių veiklų, apie kurias dėl galimo poveikio aplinkai Lietuva praneša kitoms užsienio valstybėms, arba apie kurias užsienio valstybės praneša Lietuvai, kaip poveikį aplinkai patiriančiai valstybei. Vykdydami tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimo procedūras planuojamos veiklos organizatoriai ir valstybinės institucijos pasigenda aiškumo, todėl detaliau išdėstyta tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimo proceso eiga, nustatyti reikalavimai, kaip pateikti informaciją apie leidimus, išduotus planuojamai ūkinei veiklai, kuriai atliktas tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimas.

Tam, kad aprašą būtų lengviau taikyti, jis išskaidytas į 4 teisės aktus, nustatančius poveikio aplinkai vertinimo procedūrų vykdymo, visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese, poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengimo,  tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimo procedūrų vykdymo reikalavimus.

Atlikti ir kiti pakeitimai, reikalingi aprašui suderinti su Poveikio aplinkai vertinimo direktyvos nuostatomis.

Aprašo pakeitimais įgyvendinamas 2022 m. lapkričio mėn. 14 d. priimtas Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas.