AB „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ PROJEKTAS „ŠILUMOS IR ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBA IR TIEKIMAS PANAUDOJANT TERMOFIKACIJĄ IR VIETINIUS ATSINAUJINANČIUS IŠTEKLIUS“ ĮVERTINTAS AUKSO MEDALIU

2013-01-07

Konkurso „Lietuvos metų gaminys" pagrindinis tikslas – didinti aukštos kokybės lietuviškos produkcijos konkurencingumą, pristatyti ir įvertinti šalies pramonės produkciją, prekes ir paslaugas vietiniam ar tarptautiniam vartotojui, skatinant rinktis kokybišką lietuvišką produktą, taip vystant Lietuvos verslo plėtrą.

AB "Šiaulių energija" nuolat ieško būdų, kaip, diegiant naujas pažangias technologijas, didinti energijos gamybos ir tiekimo efektyvumą, mažinant šilumos gamybos išlaidas, kuro sąnaudas, o kartu ir neigiamą ūkinės veiklos poveikį aplinkai.

Didžiausia įmonės investicija – tai 2012 m. liepos mėn. sėkmingai užbaigtas projekto „Šiaulių termofikacinės elektrinės projektavimas ir statyba" įgyvendinimas. Projekto vertė su prijungimu prie elektros tinklo siekia beveik 104 mln. Lt. Projekto esmė – pakeisti dalį brangaus iškastinio kuro – gamtinių dujų, naudojamų energijos gamybai, atsinaujinančiu vietiniu biokuru. Įgyvendinus projektą, apie 40 % įmonės šilumos gamyboje naudojamo importuojamo brangaus kuro (gamtinių dujų) pakeičiama vietiniu biokuru, kas leidžia apie 40 procentų sumažinti bendrovės šiltnamio efektą sukeliančio anglies dvideginio išmetimus į atmosferą. Nuo 2012 m. spalio 1 d. 16,6 % sumažėjus šilumos kainai, projekto naudą pajuto visi Šiaulių ir Kuršėnų miestų bei aplinkinių gyvenviečių centralizuotos šilumos tiekimo paslaugos vartotojai, kuriems šilumos energiją tiekia AB „Šiaulių energija".

Pietinės katilinės modernizavimas nėra vienintelė prioritetinė įmonės investicinių projektų sritis. Taip pat daug dėmesio ir lėšų skiriama šilumos tiekimo sistemų vamzdynų rekonstrukcijai ir plėtrai, naujų vartotojų prijungimui, apskaitos prietaisų modernizavimui ir kt. Per 2010 – 2011 m. Šiauliuose įgyvendinti du šilumos tiekimo magistralinių tinklų rekonstrukcijos projektai, kurių metu pramoniniu būdu izoliuotais vamzdžiais su įmontuota gedimų kontrolės sistema modernizuota 2,05 km 600 mm diametro ir 0,35 km 500 mm diametro šilumos tinklų magistralių. Investuota 12,319 mln. Lt. Šilumos perdavimo nuostolių sumažėjimas siekia 2896 MWh ir sutaupoma 3138 MWh kuro.

2012 m. sėkmingai įgyvendinti dar trys magistralinių šilumos trasų modernizavimo projektai, kurių metu analogiškai rekonstruota 1,82 km 600 mm diametro vamzdynų. Investicijos siekia 9,224 mln. Lt, o šilumos nuostoliai sumažėjo 2125 MWh per metus, kas leido sutaupyti dar apie 2300 MWh kuro, atitinkamai sumažinant ir atmosferos taršą.

Įgyvendindama šiuos projektus, AB „Šiaulių energija" siekia sudaryti sąlygas šilumos tarifo mažinimui, didinant centralizuotos šilumos gamybos ir tiekimo sistemos efektyvumą, patikimumą bei saugumą ir taip prisidėti sprendžiant energetikos, socialinius ir kitus valstybės uždavinius – energijos tiekimo nepriklausomybės, klimato kaitos kontrolės, apsirūpinimo kuru diversifikacijos ir konkurencijos, aplinkos taršos mažinimo ir visuomenės sveikatos gerinimo. Šiandien AB „Šiaulių energija" teikiamos paslaugos faktiškai atitinka pažangiausių vakarų Europos šalyse tiekiamų analogiškų šilumos tiekimo paslaugų efektyvumą ir kokybę. Tai reiškia, kad naudingai panaudojama daugiau kaip 80 procentų pirminių energijos išteklių, t.y. kuro energijos, diversifikuoti kuro tiekimo šaltiniai ir didžiąja dalimi naudojami vietiniai atsinaujinantys energijos ištekliai.

Daugiau informacijos apie šiuos projektus rasite bendrovės internetinėje svetainėje http://senergija.lt/Projektai.

 IMG_8786.JPG  IMG_1734.JPG

 

Kitos naujienos