INFORMACIJA DĖL ŠILDYMO SEZONO PABAIGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ NUOSTATŲ TAIKYMO

2012-04-02

Baigiantis 2011-2012 m. šildymo sezonui ir siekiant išvengti nesklandumų, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija primena apie šildymo sezono pabaigą, kurią reglamentuoja šie teisės aktai:
• Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262; 2004, Nr. 72-2495, Nr. 171-6319; 2006, Nr. 77-2974, 116-4403; 2008, Nr. 68-2568, Nr. 149-5997; 2009, Nr. 93-3965, Nr. 134-5832, Nr. 141-6205, Nr. 159-7202; 2010, Nr. 48-2297, Nr. 71-3554, Nr. 76-3873, Nr. 84-4402, Nr. 126-6456; 2011, Nr. 1-2, Nr. 49-2367, Nr. 74-3545, Nr. 74-3546, Nr. 85-4130, 129-6108, Nr. 139-6550; 2012, Nr. 6-178 );
• Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2009, Nr. 10-355, Nr. 61-2402; 2010, Nr. 1-6, Nr. 65-3196; 2011, Nr. 123-5816, Nr. 128-6051 Aktuali redakcija nuo 2011-11-01);
• Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 20-449, Nr. 106-2353; 2000, Nr. 56-1639; 2001, Nr. 91-3187; 2004, Nr. 25-758; 2010, Nr. 1-24, Aktuali redakcija nuo 2010-01-05);
• Lietuvos higienos norma HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas", patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. V-1081 (Žin., 2009, Nr. 159-7219; 2010, Nr. 2);
• Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės (Žin., 2010, Nr. 127-6488; 2011, Nr. 97-4575, Nr. 130-6182);
• Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės (Žin., 2010, Nr. 43-2084);
• Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašas (Žin., 2009, Nr. 143-6311; 2010, Nr. 23-1093; 2011, Nr. 23-1093, Nr. 130-6180);

Teisės aktais nustatyta, kad:
• Šildymo sezoną galima baigti, kai tris paras iš eilės vidutinė lauko oro temperatūra yra aukštesnė už +10° C.
• Šildymo sezono pabaigą, atsižvelgdama į faktinę lauko oro temperatūrą, nustato savivaldybės institucija, savo pavaldume esančioms įstaigoms.
• Kiti šilumos vartotojai, įskaitant ir daugiabučius gyvenamuosius namus, gali baigti šildymą savo nuožiūra, nepažeidžiant nustatytų higienos normų, apie savo sprendimą pranešant šilumos tiekėjui energetikos ministro patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių nustatyta tvarka. (Rekomenduojame, kad vartotojams teisės aktuose nustatyta tvarka nepriėmus sprendimo pasinaudoti šia galimybe, šildymo sezoną visuose pastatuose baigti pagal savivaldybės nustatytą grafiką).

Teisės aktų taip pat nustatyta, kad:
• Šilumos tiekėjai užtikrina nenutrūkstamą reikiamo potencialo šilumnešio tiekimą vartotojams iki pastatų įvadų.
• Pastatų savininkai, daugiabučių namų valdytojai (administratoriai) ir/ar pastatų šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų prižiūrėtojai užtikrina saugų pastatų šildymo sistemų stabdymą, o taip pat organizuoja daugiabučių namų gyventojų sprendimų priėmimą dėl galimybės baigti jų nuožiūra kitu laiku (nei savivaldybės patvirtinta šildymo sezono pabaiga) šildymą.

 

 

Kitos naujienos