LAAIF

2022 m. gegužės 10 d. LŠTA gavo patvirtinimą, jog šiemet kvietimas bus skelbiamas (liepos mėn.). Sąlygos bus panašios kaip praeitų metų kvietime (nuoroda apačioje). Deminimis reikalavimas šiais metais nebus panaikintas, nes AM nespėtų laike su visais teisės aktų pakeitimas. Pagal galiojančias tvarkas, iki š.m. gruodžio pabaigos reikėtų nusipirkti, pasistatyti įrangą ir pradėti naudoti, kad būtų galima išmokėti I-ąją subsidijos dalį. Viešieji pirkimai jau gali būti įvyke, svarbu, kad jokių mokėjimų dar nepadarytumėt iki paraiškos pateikimo (išlaidų patyrimo faktas – sąskaita, apmokėjimas – apmokėjimo dokumentas).

Pagal atsiųsta informaciją (preliminariai 4 įmonės galėtų teikti projektus, kuriuos spėtų įgyvendinti iki šių metų pabaigos). Šią informaciją perdavėm Aplinkos ministerijai.

2022 m. balandžio 13 d. LŠTA gavo skubų paklausimą iš Aplinkos ministerijos, ar šiemet iš šilumos tiekimo įmonių  būtų teikiamos paraiškos paramai gauti pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) programos Aplinkos oro apsaugos kryptį Nr. 3.2.1 „projektai, susiję su eksploatuojamų 1 MW ir didesnės, bet ne didesnės kaip 50 MW šiluminės galios vidutinių kurą deginančių įrenginių išmetamų dujų valymo įrenginių ar kitų taršos mažinimui skirtų technologijų diegimu ir (ar) modernizavimu“ (tinkamos finansuoti priemonės: kondensacinis ekonomaizeris, elektrostatinis filtras, rankovinis filtras, ciklonas, selektyvi nekatalitinė redukcija, degiklių keitimas). Pernai metais skelbtą kvietimo su finansavimo sąlygomis galite rasti čia: https://apvis.apva.lt/paskelbti_kvietimai/eksploatuojamu-1-mw-ir-didesnes-bet-ne-didesnes-kaip-50-mw-silumines-galios-vidutini-kura-deginanciu-irenginiu-ismetamu-duju-valymo-irenginiu-ar-kitu-tarsos-mazinimui-skirtu-technologiju-diegimas-ir-ar-modernizavimas-2021-01?iframe=1

2021 m. parama buvo skirta 5 projektams, iš kurių 3 šilumos teikimo įmonėms: Klaipėdos energijai, Panevėžio energijai ir Litesko (Marijampolės fil.).

Maloniai prašome iki balandžio 19 d. (antradienio) 12 val. informuoti asociaciją ar Jūsų įmonė planuotų šiais metais teikti paraišką pagal šią priemonę. Atkreipiame dėmesį, kad šiemet bus reikalaujama iki šių metų pabaigos pilnai (APVA negalės išmokėti tik avanso) įgyvendinti kriterijus atitinkantį projektą (šią sąlyga AM dar patikslins, kadangi keičiasi programos finansavimo schema) ir liks labai mažai laiko įgyvendinimui, nes kvietimas būtų paskelbtas apie birželio mėnesį, po to bent po mėnesį dar vyktų paraiškų teikimas ir vertinimas.

Jeigu planuojate teikti paraišką, užpildykite pridedamą apklausos lentelę apie projektą.  

Jeigu nebus potencialių projektų šiais metais  – AM kvietimo 2022 m. neformuos, bet 2023 m. kvietimą skelbtų (planuojama tęsti finansavimą).

2020 m. sausio 18 d. Aplinkos projektų valdymo agentūra paskelbė atnaujintą kvietimą teikti paraiškas, pagal LAAIF programos lėšų naudojimo 2020-2022 m. finansavimo Aplinkos oro apsaugos kryptį Nr. 3.2.1 „Projektai, susiję su eksploatuojamų 1 MW ir didesnės, bet ne didesnės kaip 50 MW šiluminės galios vidutinių kurą deginančių įrenginių išmetamų dujų valymo įrenginių ar kitų taršos mažinimui skirtų technologijų diegimu ir (ar) modernizavimu“: Kvietimas teikti paraiškas pagal laaif programos aplinkos oro apsaugos kryptį – aplinkos projektų valdymo agentūra (apva.lt)
-Kvietimo suma 2,4 mln. EUR.
-Paraiškos bus priimamos nuo 2021 m. vasario 1 d. iki kovo 31 d.
-Tinkamos finansuoti išlaidos: kondensacinis ekonomaizeris, elektrostatinis filtras, rankovinis filtras, ciklonas, selektyvi nekatalitinė redukcija, degiklių keitimas.
-Išplėstas galimų pareiškėjų sąrašas, įtraukiant ir kitas kuro rūšis (ne tik kietojo kuro) deginančių įrenginių naudotojus
Priminsime, kad 2020 m pagal šį kvietimą paraiškas pateikė tik 2 CŠT įmonės. Artimiausiu metu planuojamas LŠTA narių pasitarimas šiuo klausimu (dėl datos informuosime atskirai). Atskirą nuotolinį pristatymą dėl paraiškų teikimo taip pat planuoja ir APVA (APVA raštas).

2020 m. birželio 4 d. Aplinkos ministras 2020-04-07 d. patvirtino LAAIF 2020-2022 m. finansavimo kryptis, kuriose numatyta 2 mln eur  suma 3.2.1 priemonei  „Projektų, susijusių su eksploatuojamų 1 MW ir didesnės, bet ne didesnės kaip 50 MW šiluminės galios vidutinių kietąjį kurą deginančių įrenginių išmetamų dujų valymo įrenginių ar kitų taršos mažinimui skirtų technologijų diegimu ir (ar) modernizavimu“, 2020-05-28 d. papildomai buvo patvirtinta šios priemonės atrankos kriterijų (naudos/kokybės vertinimui) lentelė.

APVA nuo š.m. rugpjūčio 10 d. iki rugsėjo 11 d. kviečia teikti paraiškas projektams finansuoti pagal šią priemonę (remiamos priemonės teršalų kiekio sumažinimui: kondensacinis ekonomaizeris, elektrostatinis filtras, rankovinis filtras, selektyvi nekatalitinė redukcija). Kvietimo suma: 2 mln. eur. Maksimali subsidijos suma vienam pareiškėjui 200 000 eurų, tačiau negali viršyti 70 % visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Paraiškų pateikimo ir atrankos būdas – konkursinis Išsamią informaciją rasite čia: https://www.apva.lt/kvietimas/kvietimas-teikti-paraiskas-pagal-laaif-programos-finansavimo-krypti-oro-apsauga/

2020 m. balandžio 21 d. LŠTA išsiuntė raštą Nr. 65 „DĖL LAAIF PARAMOS VIDUTINĖS GALIOS KIETĄJĮ KURĄ DEGINANČIŲ ĮRENGINIŲ ORO TARŠOS MAŽINIMO TECHNOLOGIJŲ DIEGIMUI“ (Lydraštis)
Rašto priede pateikti siūlymai dėl galimų technologinių sprendimų oro taršo mažinimui bei preliminarios tokių projektų įgyvendinimo kainos (ŠT įmonių pateikta info ir K. Buinevičiaus įžvalgos)

2020 m. balandžio 9 d. nuotolinio susitikimo su Aplinkos ministerijos ir APVA atstovais metu buvo aptarti technologiniai sprendimai oro taršos mažinimui bei paramos kriterijai šiuo metu ruošiamai LAAIF programos priemonei  „Projektų, susijusių su eksploatuojamų 1 – 50 MW šiluminės galios vidutinių kietąjį kurą deginančių įrenginių išmetamų dujų valymo įrenginių ar kitų taršos mažinimui skirtų technologijų diegimu ir (ar) modernizavimu“.

Susitikimo metu aptarta:

  1. Dėl KDĮ šiluminės galios sąvokos (Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normose 9-10 p.) reikalingas AM išaiškinimas. Pvz. neaišku, jeigu katilinėje veikia 2 atskiri katilai ir kiekvienas  pajungtas į 2 kaminus. Kaip tuomet vertinti KDĮ galią?
  2. Paramos priemonė šiuo metu suformuota tik kieto kurą deginantiems katilams, dėl skysto ir dujinio kuro katilų AM planuotų įtraukti į LAAIF programos planą vėlesniais etapais (ne šiemet)
  3. Daugiausia investicijų (normos įsigalioja nuo 2025-01-01 d.) pareikalaus įranga kietųjų dalelių kiekio sumažinimui iki 50 mg/Nm3. Galimi sprendimai: kondensaciniai ekonomaizeriai, elektrostatiniai filtrai, kt. K. Buinevičiaus nuomone esamose katilinėse NOx normos (650 mg/Nm3 ) užtikrinimui didelių investicijų neprireiks.
  4. AM turės patikslinti dėl kondensacinio ekonomaizerio priskyrimo prie tinkamų priemonių: ar tai labiau įrenginys energijos efektyvumo didinimui ar oro taršos mažinimui.
  5. Priemonei planuojama skirti: 2 mln eur; atranka konkursinė; maksimali subsidijos suma projektui 200 tūkst eur, bet negali viršyti 70 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. Finansavimas vykdomas pagal galiojantį LAAIF programos lėšomis finansuojamų investicinių projektų įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašą (galiojančią redakciją rasite ČIA). Projektų įgyvendinimo laikotarpis po sutarties pasirašymo: 24 mėn.
  6. APVA dar patikslins dėl valstybės pagalbos teikimo reikalavimų, ar paramą gali gauti CŠT sektoriaus įmonės, jeigu jau ankščiau yra įgyvendinusios projektus iš  ES Struktūrinių ar kitų fondų.
  7. LŠTA Aplinkos ministerijai iki šios savaitės pabaigos turi pateikti siūlymus dėl galimų įgyvendinti oro taršos sumažinimo įrenginių/priemonių CŠT katilinėse su preliminariomis tokių projektų kainomis taip pat laukiama pastabų/siūlymų Projektų atrankos kriterijams (gal pvz. perteklinis yra azoto oksido kriterijus teikiant balus?)