Atsakymas į: Dėl vidaus sistemų projekto

Titulinis Forumai Bendras Dėl vidaus sistemų projekto Atsakymas į: Dėl vidaus sistemų projekto

Mantas Paulauskas

LŠTA 2019-08-29 14:40

Vadovaujantis šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis:

200. Vartotojas, pageidaujantis pertvarkyti karšto vandens įrenginius, prijungtus prie pastato šilumos punkto, ar visą karšto vandens tiekimo sistemą, privalo teisės akto (Taisyklių 1 priedo 34 punktas) nustatyta tvarka gauti statybą leidžiančius dokumentus. Jeigu dėl pertvarkymo gali būti pažeistos kitų pastatų, kurių šilumos ir (ar) karšto vandens tiekimo įrenginiai prijungti prie pastato šilumos punkto, savininkų teisės ir teisėti interesai, būtina įvykdyti teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 4, 5 punktai) nurodytus reikalavimus.

Dokumentai:
1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262);
2. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas (Žin., 2002, Nr. 56-2224);
3. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259);
4. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2010, Nr. 84-4401);
5. Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 20-449; 2000, Nr. 56-1639);
34. Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“;

205. Pastato ar jo dalies patalpų karšto vandens įrenginių inžinerinių sistemų pertvarkymo projektas (aprašas) privalo būti parengtas teisės akte (Taisyklių 1 priedo 35 punktas) nustatyta tvarka. Prieš pradedant statybos darbus, atsakingam už šilumos ūkį asmeniui ar prižiūrėtoju privalo būti pateikti:
205.1. pastato karšto vandens sistemų inventorizavimo brėžiniai;
205.2. pastato pertvarkytų karšto vandens sistemų hidraulinio ir šiluminio režimų skaičiuotės ir jų rekonstravimo brėžiniai;
205.3. pastato pertvarkytos karšto vandens sistemos šilumos galia reglamentuota teisės akte (Taisyklių 1 priedo 36 punktas).

206. Pastato savininkas inžinerinių sistemų pertvarkymo, montavimo ir jų prijungimo darbus atlieka pagal teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 40, 45 punktai) reikalavimus ir projektą (aprašą) savo lėšomis.

207. Pastato savininkas, baigęs pastato karšto vandens įrenginių rekonstravimo darbus, privalo gauti teisės akte (Taisyklių 1 priedo 34 punktas) nustatyta tvarka įformintą statinio statybos užbaigimo dokumentą ir jo kopiją ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pateikti atsakingam už šilumos ūkį asmeniui ar prižiūrėtojui ir karšto vandens tiekėjui.

207_1. Pastato savininkas, baigęs pastato karšto vandens įrenginių remonto darbus, privalo gauti teisės akte (Taisyklių 1 priedo 34 punktas) nustatyta tvarka įformintą statinio statybos užbaigimo dokumentą ir jo kopiją ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pateikti atsakingam už šilumos ūkį asmeniui ar prižiūrėtojui.

208. Pastato, pastato butų ir kitų patalpų karšto vandens įrenginių pertvarkymas pripažįstamas baigtu nuo Taisyklių 207 ar 207_1 punkte nurodyto statinio statybos užbaigimo dokumento išdavimo ar surašymo.

You must be logged in to view attached files.