CŠT organizavimas

  • Šilumos gamyba|
    Šilumos gamyba grindžiama šilumos gamintojų konkurencija. Siekiant užtikrinti konkurenciją tarp šilumos gamintojų, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba tvirtina Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvadą, privalomą visiems asmenims, kurie verčiasi energetikos veikla šilumos energijos sektoriuje, įskaitant asmenis, ketinančius plėtoti šilumos energijos gamybą ir prisijungti prie šilumos perdavimo tinklų.
  • Šilumos perdavimas
    Šilumos perdavimas tai šilumos pristatymas šilumnešiu šilumos perdavimo tinklo vamzdynais. Šilumos perdavimo tinklas (ŠPT) – sujungtų vamzdynų ir įrenginių sistema, skirta pristatyti šilumnešiu šilumą iš gamintojo vartotojams. Pagal savo paskirtį ŠPT būna: magistraliniai, skirstomieji ir įvadai.
    Magistraliniai tinklai jungia šilumos šaltinį ir skirstomuosius tinklus. Pastarieji paskirsto šilumnešį atskiriems vartotojams. Pagal šių tinklų savitarpio ryšį skiriamos šakotoji, žiedinė ir mišri šilumos tiekimo tinklų schemos. 
  • Šilumos tiekimas