LŠTA parengta INFORMACIJA DĖL ŠILDYMO SEZONO PABAIGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ NUOSTATŲ TAIKYMO

2016-04-04

Baigiantis 2015-2016 m.
šildymo sezonui ir siekiant išvengti nesklandumų nutraukiant pastatų, prijungtų
prie centralizuotų šilumos tiekimo sistemų, šildymą, Lietuvos šilumos tiekėjų
asociacija primena apie žemiau išvardintus teisės aktus, kurie reglamentuoja šilumos
tiekėjų, pastatų savininkų ir šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojų
teises ir pareigas:
· Lietuvos Respublikos
civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262; Aktuali redakcija nuo
2016-01-01);
· Lietuvos Respublikos šilumos
ūkio įstatymas (Žin., 2003, Nr. 51-2254; Aktuali redakcija nuo 2016-01-01);

· Lietuvos Respublikos
daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 20-449, Aktuali
redakcija nuo 2014-05-28);

· Lietuvos higienos norma HN
42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas", patvirtinta
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu
Nr. V-1081 (Žin., 2009, Nr. 159-7219);

· Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatai (TAR, 2015-08-12,
Nr. 12236);

· Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės (Žin., 2010,
Nr. 127-6488,
Aktuali redakcija  2016-03-11);
· Šilumos tinklų ir šilumos
vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės (Žin., 2010, Nr. 43-2084);

· Pastato šildymo ir karšto
vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašas (Žin., 2009, Nr. 143-6311, Aktuali
redakcija 2015-04-11);

· Santykinių
šilumos pastatui šildyti, karštam vandeniui ruošti ir karšto vandens
temperatūrai palaikyti suvartojimo rodiklių apskaičiavimo
metodika (TAR, 2015-11-02, Nr. 17374)
· Lietuvos higienos norma HN 24 : 2003 „Geriamojo
vandens saugos ir kokybės reikalavimai" (Žin., 2003
, Nr. 79-3606, Aktuali redakcija 2016-04-01);
· Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos
taisyklės (Žin., 1999,
Nr.
112-3270).

Teisės aktais nustatyta, kad:
• Šildymo sezoną galima baigti, kai tris paras iš eilės vidutinė lauko oro temperatūra yra aukštesnė už +10° C.
• Šildymo sezono pabaigą, atsižvelgdama į faktinę lauko oro temperatūrą,
nustato savivaldybės institucija, savo pavaldume esančioms įstaigoms.
• Kiti šilumos vartotojai, įskaitant ir daugiabučius gyvenamuosius
namus, gali baigti šildymą savo nuožiūra, nepažeidžiant nustatytų
higienos normų. Nepasinaudojus šia galimybe visi vartotojai baigia
šildymo sezoną pagal savivaldybės nustatytą grafiką.
• Šilumos tiekėjas, suderinęs su savivaldybės institucija, nustato pastatams ar jų grupėms šildymo išjungimo eiliškumą.

Kiekvieno, prijungto prie CŠT sistemos, pastato savininkas, daugiabučio
namo valdytojas (administratorius) ir/ar pastato šildymo ir (ar) karšto
vandens sistemų prižiūrėtojas (eksploatuotojas), privalo turėti
parengtus, teisės aktuose nustatyta tvarka įformintus ir galiojančius,
tokius dokumentus:
• Pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos aprašas;
• Pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos veikimo ir avarijų likvidavimo instrukcija;
• Pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) instrukcija;
• Pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) darbų žurnalas;
• Šilumos punkto schema;
• Šilumnešio parametrų grafikas;
• Šilumnešio, įskaitant karštą vandenį, parametrų ir atsiskaitomųjų šilumos ir geriamojo vandens apskaitos prietaisų rodmenų registravimo žurnalas;

Teisės aktų taip pat nustatyta, kad:
• Šilumos tiekėjai užtikrina nenutrūkstamą reikiamo potencialo šilumnešio tiekimą vartotojams iki pastatų įvadų.
• Pastatų savininkai, daugiabučių namų valdytojai (administratoriai)
ir/ar pastatų šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų prižiūrėtojai užtikrina saugų pastatų šildymo sistemų stabdymą,
o taip pat organizuoja daugiabučių namų gyventojų sprendimų priėmimą
dėl galimybės baigti jų nuožiūra kitu laiku (nei savivaldybės
patvirtinta šildymo sezono pabaiga) šildymą.

INFORMACIJA DĖL ŠILDYMO SEZONO PABAIGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ NUOSTATŲ TAIKYMO INFORMACIJA DĖL ŠILDYMO SEZONO PABAIGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ NUOSTATŲ TAIKYMO (324.11 KB