LR energetikos ministerijos 2020 m. rugsėjo 8 d. pranešimas „Patvirtintas Lietuvos energetikos inovacijų planas – pažangiam energetikos sektoriui“

2020-09-09

2020 m. rugsėjo 8 d. LR energerikos ministerija

Siekiant Nacionalinėje energetikos strategijoje įtvirtintų tikslų, energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo patvirtintas Lietuvos energetikos inovacijų ekosistemos stiprinimo veiksmų planas. Jame numatyta daugiau nei 50 priemonių, kurios sudarys sąlygas plėtoti ir stiprinti energetikos inovacijų ekosistemą infrastruktūros, žmogiškųjų išteklių, produktų ir paslaugų, reguliacinės aplinkos, mokslo ir technologijų srityse. Didžiąją dalį šių priemonių planuojama įgyvendinti jau 2020-2023 metais.

Planas parengtas remiantis 2019–2020 m. vykdyto projekto „Lietuvos energetikos srities inovacijų ekosistemos sukūrimas“ metu atlikta analize ir viešosios konsultacijos metu gautais pasiūlymais. Rengiant planą vyko išsamios ir plačios konsultacijos su ministerijomis, mokslo ir studijų institucijomis, energetikos įmonėmis, asociacijomis ir kitais socialiniais partneriais.

„Nacionalinėje energetikos strategijoje išsikėlėme tikslą kurti ir plėtoti energetikos inovacijas siekiant, kad jos taptų svarbia Lietuvos eksporto dalimi ir prisidėtų prie šalies ekonomikos augimo.Šis pirmasis integruotas Lietuvos energetikos inovacijų planassudarys sąlygas stiprinti visą energetikos inovacijų ekosistemą, sutelkti mokslo ir verslo atstovus, kad progresas ir technologinė pažanga energetikoje vyktų kuo sparčiau. Siekiama, kad mūsų gamintojams ir mokslininkams būtų sukurta palanki aplinka toliau plėtoti sukurtus inovatyvius produktus bei siūlyti rinkai naujus pažangius sprendimus“, – sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

Veiksmų plane numatyta sukurti energetikos inovacijų sektoriaus finansavimo programą, kuri bus skirta skatinti inovatyvių produktų ir paslaugų kūrimą bei jų komercializavimą. Tokia programa padės efektyviai įgyvendinti atskiras sektorines iniciatyvas, pavyzdžiui, vandenilio technologijų plėtros Lietuvoje.   Veiksmų plane numatytos priemonės turėtų prisidėti kuriant naujas verslo rūšis, tarp kurių – vandenilio panaudojimas energetikoje, pramonėje ir transporte.

Plano priemonės, susijusios su energetikos inovacijų teisinės aplinkos pagerinimu jau pradėtos įgyvendinti. Šių metų balandį, Seimui pritarus Energetikos ministerijos parengtiems Energetikos įstatymo pakeitimams įteisinta bandomoji reguliacinė aplinka (angl. regulatory sandbox), vadinamoji „smėlio dėžė“. Nauja teisinė aplinka sudarys galimybes energetikos inovacijų kūrėjams realioje aplinkoje išbandyti savo kuriamus produktus ar verslo sprendimus. Tad Lietuvos energetikos sektorius taps modernesnis ir atviresnis aukštos pridėtinės vertės produktų kūrėjams, taip pat turėtų padėti aktyvinti energetikos srities mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą.

Taip pat minėtais Energetikos įstatymo pakeitimais bus skatinamos reguliuojamų energetikos įmonių inovacijos, apibrėžiant inovacijų finansavimo šaltinius tokioje veikloje. Tai paskatins įmones labiau investuoti į inovacijas.

Taip pat plane įtvirtintos ir pradėto įgyvendinti priemonės, kurios prisidės sprendžiant energetikos sektoriaus (šilumos energetikos, elektros energetikos, AEI ir kitų) specialistų poreikio problemas.

2018 metais patvirtintoje Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje (NENS) inovacijos numatytos kaip viena iš strateginių energetikos politikos krypčių. NENS taip pat įtvirtintas siekis, kad Lietuva iš energetikos technologijas importuojančios šalies taptų energetikos technologijas kuriančia ir jas eksportuojančia šalimi. Numatoma, kad ateinančiais metais Lietuvos energetikos sektoriuje atsivers naujų produktų ir paslaugų rinka, susijusią su energijos vartojimo efektyvumo didinimu, įgyvendinant pastatų renovacijos programas ir keliant gamybos pramonės įmonių efektyvumą, atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo skatinimu. . Šie pokyčiai atvers didžiulį potencialą investicijoms į energetikos sektorių paskatins vystyti mažo išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir aplinkos oro teršalų kiekio inovatyvias technologijas ir žmogiškųjų išteklių gebėjimus, kurti naujas darbo vietas. Darniai veikianti energetikos inovacijų ekosistema prisidėtų prie sąlygų vietos gamintojams ir mokslininkams toliau vystyti ir stiprinti šalyje sukurtus inovatyvius produktus gerinimo. Taip pat sudarytų sąlygas ir paskatas naujiems produktams ir paslaugoms atsirasti. Tokiu atveju dalis reikiamų investicijų galėtų likti Lietuvoje ir prisidėtų prie visos šalies ekonomikos augimo. 

Siekiant  nuolatinės inovacijų pažangos, užtikrinant šio plano įgyvendinimą, Lietuvos energetikos inovacijų ekosistemos būklė bus vertinama kasmet.

2020 m. rugsėjo 8 d. www.delfi.lt publikuotas BNS straipsnis „PATVIRTINTAS LIETUVOS ENERGETIKOS INOVACIJŲ PLANAS“.