INVESTICIJOS DIDINS ŠILUMOS GAMYBOS IR TIEKIMO EFEKTYVUMĄ

2022-05-23

2022 m. gegužės 23 d. AB „Panevėžio energija” pranešimas.

Baigėsi šildymo sezonas, o AB „Panevėžio energija“ pradeda ruoštis naujam sezonui. Laukia šilumos tinklų hidrauliniai bandymai ir remonto darbai, vykdomų projektų tęstinumas.

Bendrovės įgyvendinami investiciniai projektai siejami su efektyvia šilumos gamyba ir jos tiekimu kuo mažesnėmis sąnaudomis, didesniu atsinaujinančių energijos išteklių naudojimu, mažesne oro tarša, užtikrinant centralizuotos šilumos tiekimo sistemos patikimumą ir galimybę mažinti šilumos kainą visiems bendrovės regiono vartotojams.

Šiais metais AB „Panevėžio energija“ įgyvendino daugiau nei 215 tūkst. eurų vertės projektą, kurio metu Kėdainių rajone, Akademijos miestelio katilinėje įrengti dūmų valymo filtrai, sumažinantys virš trijų tonų per metus išmetamų kietųjų dalelių kiekį į aplinką. Dalis projekto finansuota Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programoslėšomis– iki 134,9 tūkst. eurų parama skirtaAB „Panevėžio energija“ .

Vasarą AB „Panevėžio energija“ atnaujins 800 metrų šilumos tiekimo tinklų Elektronikos, Venslaviškio bei Seinų gatvių atkarpose. Bendrovės investicijos į tinklus sudarys daugiau nei 262 tūkst. eurų. Nauji vamzdynai leis didinti šilumos tiekimo patikimumą ir kokybę, sumažinti šilumos nuostolius bei taupyti gamtinius išteklius. 

Šiais metais vykdomo projekto „Vandens šildymo katilo su kondensaciniu ekonomaizeriu ir kaminu statyba“ metu Panevėžio elektrinės katilinėje (Senamiesčio g.) bus išmontuotas esamas susidėvėjęs vandens šildymo katilas ir pastatytas naujas, dujomis kūrenamas 13 MW galios katilas. Siekiant šilumos gamybos proceso techninio optimizavimo tarp miesto dviejų katilinių, esant nedideliam papildomos galios poreikiui, naujas katilas galės dirbti mažesne galia ir leis efektyviau išnaudoti esamus biokurą naudojančius katilus, o kartu ir sumažinti gamtinių dujų vartojimą. Pagal skaičiuojamą gaminamą šilumos kiekį, naujas katilas galės sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją – CO2 išmetimai sumažės 200 t per metus. Naujo katilo pastatymas prisidės prie klimato kaitos sumažinimo, įgyvendinant europines direktyvas dėl išmetamų pramoninių teršalų reikalavimų. Projektui įgyvendinti skirta 0,387 mln. eurų subsidija iš Klimato kaitos programos lėšų,  viso projekto vertė – 1,38 mln. eurų.

AB „Panevėžio energija“ plėtodama saulės elektrinių projektus, prisidėdama prie švarios ir saugios energijos panaudojimo bei prie klimato kaitos mažinimo, planuoja saulės elektrinių įrengimą Kėdainiuose, Rokiškyje, Zarasuose. 2021 m. pastatyta 150 kW galios saulės fotovoltinė elektrinė jau veikia Pušaloto g. katilinėje Panevėžyje.  2023 m. planuojamas dar vienos saulės elektrinės įrengimas Panevėžyje, Senamiesčio g. esančios katilinės teritorijoje. Keturių naujų 487 kW bendros galios elektrą generuojančių saulės elektrinių gaminama energija bus naudojama šilumos energijai gaminti bei  įmonės elektros energijos poreikiams tenkinti. AB „Panevėžio energija“ planuojamų projektų vertė – 0,337 mln. eurų, iš jų – 0,127 mln. eurų  parama, skirta pagal Klimato kaitos programos finansavimo priemones.

Siekdama modernizuoti šilumos ūkį, AB „Panevėžio energija“  planuoja modernizuoti Panevėžio termofikacinę elektrinę, ją pritaikant naudoti biokurą. Šiam tikslui bus įrengtos biokurą deginančios pakuros, garo katilai bei kita reikalinga pagalbinė įranga. Elektros energija bus gaminama panaudojant esamą garo turbiną. Projekto tikslingumo, naudingumo ir investicijų poreikio nustatymui yra parengta galimybių studija.

Įgyvendintas projektas mažins neigiamą poveikį klimato kaitai – mažės šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas. Šilumos ir elektros gamybai bus naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai – biokuras, mažinantis iškastinio kuro naudojimą. Taip pat bus užtikrinamas didesnis šilumos tiekimo Panevėžio miestui patikimumas ekstremalių situacijų metu bei didesnis elektros gamybos patikimumas šalyje. Pigesnio kuro naudojimas, platesnis kogeneracijos panaudojimas turės teigiamą poveikį siekiant gaminti ir tiekti šilumą mažesnėmis kainomis ir amortizuoti šilumos gamybos kaštų kilimą.

2021 m. AB „Panevėžio energija“ į regiono šilumos ūkį investavo 4, 46 mln. eurų: įrengta saulės fotovoltinė elektrinė, sumontuotas absorbcinis šilumos siurblys Panevėžio katilinėje, Pušaloto g., rekonstruoti 9 km ilgio šilumos tinklai visuose bendrovės eksploatuojamuose rajonuose. Projektų vykdymui gauta daugiau nei vieno milijono eurų parama iš įvairių Europos Sąjungos fondų. 

AB „Panevėžio energija“ gamina šilumos ir elektros energiją bei teikia centralizuoto šildymo ir karšto vandens tiekimo paslaugas Panevėžio, Kėdainių, Pasvalio, Kupiškio, Rokiškio, Zarasų miestų ir rajonų gyventojams ir įmonėms.