DĖL ŠILUMOS TINKLŲ BANDYMŲ IR PARENGTIES ŠILDYMO SEZONUI

2024-05-15

Rokiškio rajono savivaldybės informacija, 2024 m. gegužės 14 d.

AB „Panevėžio energija“ Rokiškio-Zarasų ŠTR praneša, kad nuo š.m. birželio 3 d., 08.00 val. bus vykdomi šilumos tinklų hidrauliniai bandymai. Pastatų savininkai, valdytojai ar prižiūrėtojai privalo, nuo bandomų tinklų atjungti pastatų šilumos įvadus ir kitas šilumos naudojimo sistemas.

Šilumos tinklų bandymų etapas truks iki š.m. birželio 7 d. 18.00 val., jo metu šilumos energija ir karštas vanduo nebus tiekiami. Šilumos ir karšto vandens tiekimas gali būti atnaujintas anksčiau nurodyto termino, todėl draudžiama atlikti bet kokius sistemų ar šilumos punktų remonto darbu, jei negautas AB „Panevėžio energija“ Rokiški – Zarasų ŠTR leidimas.

Vadovaujantis “Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis” (toliau – ŠTVT), pastatų parengtis šildymo sezonui įvertinama, pasirašant pastato parengties šildymo sezonui aktą (ŠTVT p.74). Pastato sistemų prižiūrėtojui atlikus teisės aktuose numatytus darbus, parengties aktą pasirašo pastato valdytojas ir per 5 dienas jo kopiją pateikia AB “Panevėžio energija” Rokiškio-Zarasų ŠTR (ŠTVT p.76). Vadovaujantis “Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklėmis“ (toliau – ŠTVĮPT) informuojame, kad siekiant užtikrinti vartotojams patikimą šilumos tiekimą, AB “Panevėžio energija” Rokiškio-Zarasų ŠTR atstovai turi dalyvauti šilumos punktų ir jų elementų hidrauliniuose bandymuose (ŠTVĮPT p.58 ir 285). Taip pat nurodome, kad šilumos punkto drenažo ir oro išleidimo armatūra nuolat būtų užaklinta ir užplombuota (ŠTVĮPT p.277). Plombas, esant poreikiui, nuimti/uždėti gali tik įgaliotas AB ”Panevėžio energija” Rokiškio-Zarasų ŠTR  darbuotojas.

2024 m. liepos arba rugpjūčio mėnesį (atskirai įspėję apie datą ir trukmę) tiekiamojo šilumnešio temperatūrą tinkluose sukelsime iki +70°C, kad nešildymo sezono metu prižiūrėtojai galėtų atlikti legioneliozės profilaktiką – karšto vandens sistemų terminę dezinfekciją.  Jei pastate planuojama karšto vandentiekio terminė dezinfekcija, apie planuojamą karšto vandens temperatūros padidėjimą reikalinga perspėti pastato (-ų) vartotojus.

Primename, kad prieš šilumos sistemų bandymus turi būti revizuota ir suremontuota visa šilumos punkto reguliavimo ir uždarymo armatūra. Rekomenduojame kontroliuoti, kad pastatų šilumos naudojimo sistemos visą laiką būtų užpildytos šilumnešiu (vartotojo sistemų vamzdynų apsaugai nuo korozijos). Jei reikalinga plauti šilumos sistemas, privalu įpareigoti Prižiūrėtoją apie tai iš anksto informuoti AB “Panevėžio energija” Rokiškio-Zarasų ŠTR  ir gauti leidimą nuimti drenažo plombas. Atkreipiame dėmesį, jog iki šildymo sezono pradžios reikalinga pašalinti pastatų šilumos ir karšto vandens naudotojų  nusiskundimų, jei tokių buvo, priežastis (pvz. nevienodai name buvo šildomi butai, nevienodai šyla vonių šildytuvai („gyvatukai“) ir pan.). 

Kitos naujienos