Nacionalinė šilumos energetikos technologijų platforma

Euroheat & Power

EFIEES

World Energy Council

2008 m. studijos

Studijas ir tiriamuosius darbus gali atsisiųsti tik Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos nariai.
Dėl prisijungimo prie savitarnos svetainės prašome kreiptis į asociaciją bendruoju telefono numeriu (8-5)2667025 arba el.pašto adresu info@lsta.lt .

2008 m. LŠTA užsakymu atliktos studijos, mokslo tiriamieji darbai

  1. Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo įstatymo lydinčiųjų teisės aktų, reglamentuojančių pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarką ir šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisykles, analizė ir rekomendacijos (Rengėjas doc.dr. Artur Rogoža)

  2.  "Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo įstatymo lydinčiųjų teisės aktų, reglamentuojančių aprūpinimo šiluma ir karštu vandeniu sistemų įrengimą, eksploatavimą ir administravimą, analizė ir rekomendacijų parengimas".(Rengėjai Doc.dr. Edvardas Tuomas,Inž. Albinas Žeimys)

  3. Ataskaita "Centralizuoto šilumos tiekimo kainodaros metodinis tyrimas ir rekomendacijų jos tobulinimui parengimas". (Rengejas: Lietuvos energijos konsultantų asociacija)  

  4. Naujos redakcijos šilumos ūkio įstatymo tiekėjų ir vartotojų santykių koncepcinių priemonių ir nuostatų harmonizavimo analizė ir rekomendacijos". (Rengėjas Dr.R.Škėma)

2008 m. LR ūkio ministerijos užsakymu atliktos studijos:

  1. "Kogeneracijos būdu termofikacinėse elektrinėse pagamintos elektros energijos ir šilumos gamybos sąnaudų paskirstymo metodų įvertinimas ir rekomendacijų dėl jų tobulinimo parengimas". (Rengėjas: Lietuvos energijos konsultantų asociacija)

  2. "Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo elektros energijos gamyboje apimčių analizė ir rekomendacijų dėl elektros energijos, kuriai gaminti naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai, gamybos ir supirkimo skatinimo 2010–2020 m. parengimas" (Rengėjas: UAB "Cowi Baltic")

  3. "Kogeneracijos plėtros poveikio investicijų į elektros energetikos sistemą apimtims analizė bei rekomendacijų dėl kogeneracijos ir elektros energijos perdavimo ir skirstymo tinklų plėtros suderinimo parengimas" (Rengėjas: UAB "AF-TSP")

  4.  Kainodaros principų, taikomų energetikos sektoriuje, analizė ir jų tobulinimo rekomendacijos (Rengėjas: UAB "Verslo raktas") 

  5. Šilumos kainų nustatymo metodikos atitikimo Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų reikalavimams, metodikos rengimo, tvirtinimo ir kainų nustatymo procedūrų analizė ir rekomendacijų dėl šilumos kainodaros teisinio reglamentavimo tobulinimo parengimas  (Rengėjas: UAB "Cowi Baltic" ir Lietuvos energijos konsultantų asociacija)   

  6. Lietuvos atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimo veiksmų planas 2010-2020 m. (Rengėjas: Lietuvos biomasės energetikos asociacija LITBIOMA)