Nacionalinė šilumos energetikos technologijų platforma

Euroheat & Power

EFIEES

World Energy Council

2007 m. studijos

Studijas ir tiriamuosius darbus gali atsisiųsti tik Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos nariai.
Dėl prisijungimo prie savitarnos svetainės prašome kreiptis į asociaciją bendruoju telefono numeriu (8-5)2667025 arba el.pašto adresu info@lsta.lt .

2007 m. LŠTA užsakymu atliktos studijos  

Kitų studijų sąrašas:
Lietuvos energetikos įrenginių eksploatavimo būklės 2006–2007 m. apžvalga
(Rengėjas: Valstybinė energetikos inspekcija)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2007 m. veiklos ataskaita

2007 m. Šilumos tiekėjų lyginamosios analizės rodikliai 

 Šilumos tiekimo sistemų, realizuojančių mažiau kaip 5 GWh/metus, būklės analizė, jų įvertinimas dėl sisteminių avarijų tikimybės bei rekomendacijos savivaldybėms dėl šių sistemų tobulinimo, mažinant avaringumo galimybę

Aplinkosauginių reikalavimų įtakos šilumos tiekimo įmonių rezervinio kuro kaupimui analizė ir rekomendacijos įmonėms dėl rezervinio kuro optimalaus panaudojimo

Teisės suteikimo įrengti naujas perdavimo ir (ar) skirstymo dujų sistemas naujoje dujofikuojamoje teritorijoje procedūrų analizė ir rekomendacijų dėl šių procedūrų reglamentavimo parengimas  

Bioenergetikos plėtros perspektyvų analizė ir būtinos priemonės, siekiant užtikrinti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros bioenergetikoje koordinavimo 

Trečios šalies teisės pasinaudoti perdavimo ir skirstymo gamtinių dujų sistemomis galimybių tyrimas, šių sistemų balansavimo teisinio reglamentavimo analizė ir išvadų pateikimas

Paskirstytosios generacijos integracija į elektros energetikos sistemą ir įtaka energijos tiekimo patikimumui

Valstybės naftos ir naftos produktų atsargų panaudojimo analizė ir naftos produktų paskirstymas į rinką, paskelbus ekstremalią situaciją

Termofikacinio vandens paruošimo šilumos tiekimo sistemose būklės analizė ir įvertinimas bei rekomendacijų dėl būklės gerinimo parengimas

Elektros energijos gamybos kainų ir tarifų vartotojams prognozė nutraukus Ignalinos AE II-ojo bloko eksploataciją

Šilumos paskirstymo metodų daugiabučiuose namuose analizė ir naujų šilumos paskirstymo metodų projektų bei aiškinamojo-informacinio leidinio gyventojams rankraščio parengimas

Gamtinių dujų įmonių teikiamų tiekimo, perdavimo ir skirstymo paslaugų analizė, šių klausimų teisinio reglamentavimo kitose Europos Sąjungos šalyse narėse tyrimas ir rekomendacijų dėl dujų įmonių teikiamų paslaugų kokybės reikalavimų nustatymo, jų vertinimo bei kontrolės parengimas
 

Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių gamtinių dujų kainų reguliavimą analizė ir rekomendacijų dėl gamtinių dujų kainų skaičiavimo metodikos parengimas  

Suskystintų naftos dujų įrenginių eksploatavimo taisyklių taikymo praktikoje analizė ir rekomendacijų jų patikslinimui parengimas
 

 Paskutinės vilties tiekėjo funkcijų įvertinimas, atsižvelgiant į ES šalių patirtį, ir pasiūlymų dėl teisės aktų tobulinimo parengimas
 

Suslėgtų gamtinių dujų degalinių įrenginių eksploatavimo klausimus reglamentuojančių teisės aktų analizė ir rekomendacijų dėl šių įrenginių eksploatavimo teisinio reglamentavimo parengimas 


Nacionalinėje energetikos strategijoje numatytos kogeneracijos plėtros įtakos centralizuoto šilumos tiekimo įmonių veiklos efektyvumo didinimui ir šilumos bei elektros savikainos mažinimui analizė ir rekomendacijų dėl tikslingo plėtros įgyvendinimo parengimas


Lietuvos energetikos sektoriaus techninių ir ekonominių rodiklių analizė 2000-2006 m., jų palyginimas su ES šalių atitinkamais rodikliais ir viešas paskelbimas 

Daugiabučių namų gyventojų švietimo efektyvaus energijos vartojimo bei pastatų modernizavimo klausimais analizė ir pasiūlymai
 

Nacionalinės energetikos strategijos komentarų parengimas

Naujų metodų ir technologijų taikymo analizė įrengiant, modernizuojant ir eksploatuojant naftos ir naftos produktų saugojimo, transportavimo ir paskirstymo sistemas ir šios susistemintos medžiagos parengimas

Energijos gamybos apimčių iš atsinaujinančių energijos išteklių 2008–2025 m. studijos parengimas.

Energijos išteklių naudojimo, energiją vartojančių įrenginių ir sistemų projektavimo, naudojimo ir priežiūros specialistų rengimo regioninio ir struktūrinio poreikio studijos