Nacionalinė šilumos energetikos technologijų platforma

Euroheat & Power

EFIEES

World Energy Council

2005 m. studijos

Studijas ir tiriamuosius darbus gali atsisiųsti tik Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos nariai.
Dėl prisijungimo prie savitarnos svetainės prašome kreiptis į asociaciją bendruoju telefono numeriu (8-5)2667025 arba el.pašto adresu info@lsta.lt .

2005 m. LŠTA užsakymu atlikti šie tiriamieji darbai:

 1. Energetikos politika: priemonės, galimybės ir kryptys´ (rengėjas Lietuvos laisvosios rinkos institutas)
 2. Pirminės energijos kuro diversifikacijos laipsnio įtaka Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo sektoriaus techninei, ekonominei ir aplinkosauginei aplinkai (rengėjas UAB Ekomodus´)
 3. Šilumos ūkio sektoriaus teisės aktų tolesnis harmonizavimas ES teisės aktų nuostatų perkėlimas į šalies teisę ir teisinio sureguliavimo klausimų analizė ir rekomendacijos (laikinas autorių kolektyvas (vadovas Romualdas Škėma).
 4. Pastatų šildymo sistemų technologinio ir ekonominio įvertinimo studija  (rengėjas Vilniaus Gedimino technikos universitetas)

 LR Ūkio ministerijos užsakymu atliktos studijos:

 1. Didelio naudingumo kogeneracijos potencialo Lietuvoje analizė ir reikiamų metodikų ar kitų teisinių priemonių, būtinų pilnam Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/8/EB įgyvendinimui, parengimas. Pagrindas Nacionalinės energetikos strategijos atnaujinimui (CŠT ir kogeneracijos dalims)
 2. Elektros ir šilumos energijos gamybos bendrame technologiniame cikle sąnaudų analizė ir gamybos sąnaudų paskirstymo teisinio reglamentavimo rekomendacijų parengimas.

  Pagrįsta bazė rengti vieningą sąnaudų atskyrimo metodiką bendrame elektros ir šilumos gamybos procese. Sukurtos prielaidos užtikrinti sąnaudų ir kainų skaidrumą ir konkurenciją šilumos ir elektros rinkose.

 3. Energetinių katilų įrengimo, saugaus eksploatavimo, aprūpinimo automatizavimo-matavimo priemonėmis reikalavimų analizė ir rekomendacijų dėl įrengimo ir saugaus eksploatavimo teisinio reglamentavimo parengimas, (studijos priedai).

  Parengti koncepciniai projektai, reglamentuojantys:

  • garo katilų ne didesnio kaip 0,5 bar slėgio ir vandens šildymo katilų ne didesnės kaip 110 ºC šildymo temperatūros saugią eksploataciją;
  • garo katilų didesnio kaip 0,5 bar slėgio ir vandens šildymo katilų didesnės kaip 110 ºC šildymo temperatūros saugią eksploataciją;
  • mažos ir vidutinės galios garo katilų ir vandens šildymo katilų aprūpinimo automatizavimo ir matavimo priemonėmis apimtis
 4. Šiluminės energijos apskaitos projektavimo, įrengimo, saugaus eksploatavimo reikalavimų analizė ir jos projektavimą, įrengimą, saugų eksploatavimą reglamentuojančio teisės akto koncepcijos projekto parengima

  Projekte įvertinti Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. kovo 31 d. direktyvos 2004/22/EB dėl matavimo priemonių bei Komisijos direktyvos (79/830/EEB) 1979 m. rugsėjo 11 d. dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su karšto vandens skaitikliais, derinimo, reikalavimai ir pateikti papildymai, įvertinantys pastarojo laikotarpio keliamus klausimus.

 5. Šilumos įrenginių įrengimo, saugaus eksploatavimo reikalavimų analizė ir rekomendacijų dėl įrengimo ir saugaus eksploatavimo teisinio reglamentavimo parengimas

  Parengtas teisės akto projektas dėl Saugos reikalavimų, eksploatuojant šilumos įrenginius, vadovaujantis teisinės bazės reforma. Ankstesnis dokumentas buvo patvirtintas dar SSSR valstybinės energetikos priežiūros inspekcijos 1972 metais.

 6. Lietuvos energetikos sektoriaus techninių ir ekonominių rodiklių analizė, jų palyginimas su ES šalių atitinkamais rodikliais ir viešas paskelbimas 
 7. Esamos padėties analizė ir kuro sukaupimo galimybių studijos vartotojams, neturintiems rezervinio kuro atsargų, parengimas (2004/67/EB)

  Suformuluota išvada: Energijos tiekimo patikimumo sprendimams turi būti taikomas sisteminis principas, todėl realizuojant 2004/67/EB direktyvos reikalavimus ir sprendžiant namų ūkių ir smulkių komunalinių įmonių ir vartotojų gamtinių dujų tiekimo patikimumo klausimus, juos reikia nagrinėti ir spręsti ne tik kaip rezervinio kuro sukaupimo problemą, o kaip visos gamtinių dujų sistemos patikimumo sudėtinę dalį.

 8. Centralizuoto šilumos tiekimo įmonių ir kogeneracinių jėgainių išvestinių, santykinių palyginamųjų rodiklių analizė, jų susisteminimas ir panaudojimas įmonių bei kogeneracinių jėgainių veiklos palyginimui, šilumos bazinių kainų formavimui

  Atlikta statistinių duomenų apie Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo įmones bei kogeneracines jėgaines analizė. Išskirti išvestiniai, santykiniai palyginamieji rodikliai, įtakojantys bazinių šilumos kainų formavimą ir faktoriai, turintys poveikį šioms kainoms.

 9. Biokuro (medienos, šiaudų, komunalinių šiukšlių) apskaitos energijos gamybos šaltiniuose reikalavimų analizė ir rekomendacijų dėl biokuro apskaitos teisinio reglamentavimo parengimas, (studijos priedai)

  Suformuluotos kietojo biokuro apskaitos energijos gamybos šaltiniuose tobulinimo rekomendacijos. Parengti kietojo biokuro; medienos drožlių, pjuvenų ir skiedrų apskaitos metodiniai nurodymai. Nurodytos būdingos kietajam biokurui; medienai, šiaudams ir komunalinėms atliekoms savybės.

 10. Katilų gamybos bei įrengimo reikalavimų analizė ir rekomendacijų dėl katilų gamybos ir jų įrengimo teisinio reglamentavimo pagal Europos Sąjungos reikalavimus parengimas

  Parengtas teisės akto projektas, suderintas su galiojančiomis Europos parlamento ir Tarybos direktyvomis ir pakeisiantis teisės aktą, priimtą iki šilumos ūkio įstatymo įsigaliojimo

 11. Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklių taikymo praktikoje analizė ir rekomendacijų jų patikslinimui parengimas

  Parengtas teisės akto projektas, kuriame neliko nepagrįstų reikalavimų tikrinant vamzdynų techninę būklę

 12. Kuro suvartojimo gaminant elektros energiją elektrinėse naudojančiose kelias kuro rūšis analizė ir rekomendacijų dėl kuro suvartojimo normų, sutartinio kuro vienetais, nustatymo parengimas

  Nustatyta, kad: jėgainėse, naudojančiose mišrų kurą, elektros energija, pagaminta naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, gali būti nustatoma iš bendro pagaminto elektros energijos kiekio kiekviename jėgainės bloke atėmus, elektros energijos kiekį, kuris buvo generuotas naudojant įprastinį kurą;

 13. Lietuvos energetikos ūkio pasirengimo apyvartinių taršos leidimų prekybai 2008-2012 metų laikotarpiu ir prekybos jais su kaimyninėmis šalimis galimybių įvertinimas

  Atlikta detali kitų ES narių Nacionalinių ATL paskirstymo planų analizė. Šios studijos rezultatai gali būti panaudoti, rengiant galutinį Lietuvos Nacionalinį ATL paskirstymo 2007 - 2012 metų laikotarpiui planą ir ŠESD emisijų reguliavimo programą.

 14. Vietinių kuro rūšių (medienos) naudojimas

  Nustatyti medienos kuro ištekliai Lietuvos miškuose, sudasryti skiedros ruošos savikainos skaičiavimo modeliai, pateikti siūlymai dėl medienos kuro iš Lietuvos miškų naudojimo.