Nacionalinė šilumos energetikos technologijų platforma

Euroheat & Power

EFIEES

World Energy Council

ŠT įmonių mokymas

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (toliau - Asociacija) sėkmingai įgyvendina šilumos tiekimo įmonių darbuotojų mokymų projektą. 2009 m. balandžio mėn. gavusi finansinę paramą iš Europos Sąjungos pagal 2007 - 20013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis" priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse", 2012 m. birželio mėn. planuoja pilnai įgyvendinti projektą.

 Projekto tikslas - tobulinti šilumos tiekimo įmonių darbuotojų kvalifikacijos žinias ir gebėjimus. Planuojama, kad projekto mokymai prisidės prie efektyvesnio šilumos tiekimo įmonių valdymo, kuomet apmokyti dalyviai diegs naujas ir efektyviau naudos esamas technologijas šilumos tiekimo įmonėse.

 Projekto partneriai yra aštuonios šilumos tiekimo įmonės, Asociacijos narės - UAB „Vilniaus energija", AB "Kauno energija", UAB „Litesko", AB „Klaipėdos energija", AB „Panevėžio energija", AB „Šiaulių energija", UAB „E energija" ir UAB „Mažeikių šilumos tinklai". 

 Projekto trukmė: 2009 m. balandžio mėn. - 2012 m. birželio mėn.

Iki 2012 m. gegužės mėn. 1 d. buvo apmokyti 809  šilumos tiekimo įmonių darbuotojai. Iš viso pagal projektą buvo planuota apmokyti 712 šilumos tiekimo įmonių darbuotojus - aukščiausio ir vidurinio lygio įmonių vadovus, personalo vadovus, inžinierius, šilumos tiekimo vadybininkus, kitus įmonių darbuotojus.

Dalyviu_sk.bmp

       Projekto tikslinės grupės:

  1.  Energetikos mokymo programų sąrašas

Mokymo programos pavadinimas

Mokymo programos aprašymas

1. Energetikos mokymai šilumos tiekimo organizatoriams

 • Pastatų energetinis auditas
 • Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemos
 • Naujausios energetikos įrenginių modernizavimo galimybės

 

2. Energetikos mokymai vadovams

 • Naujausios technologijos energetikos srityje
 • Energetikos įrenginių eksploatavimo galimybės, techninių rodiklių vertinimo metodai
 • ES norminių teisės dokumentų, reglamentuojančių gamtosaugą energetikoje apžvalga, taikymas kasdieniame darbe

3. Energetikos mokymai inžinieriams ir kitiems specialistams

 • automatika (šilumos ir elektros gamybos procesų automatizavimas ; šilumos energetinių procesų automatinio reguliavimo sistemų eksploatavimas ;šilumos ir elektros energijos apskaitos sistemos, nauji metodai; technologinių procesų valdymo sistemos, jų naudojimas energetikoje
 • elektra (dažnio keitiklių naudojamų energetikoje tipai, veikimo principai, jų priežiūra, aptarnavimas; relinės apsaugos ir automatikos mikroprocesoriniai įrenginiai, nauji įtaisai, jų aptarnavimas, priežiūra; generatorių žadinimo sistemos, jų tipai, naudojimas, eksploatacija
 • geoinformacinių sistemų taikymas šilumos tiekimo tinkluose
 • kompiuterinių technologijų pritaikymas šilumos tiekimo sistemose
 • tinklų monitoringas (defektų nustatymas šilumos trasose, nutekėjimų paieškos prietaisai)
 • atsinaujinantys energijos šaltiniai ir su tuo susijusios technologijos, efektyvus energijos tiekimas; inžineriniai šiluminių procesų ir įrengimų skaičiavimai (tame tarpe elektrinės, katilai, šilumos trasos, šilumos punktai)
 • teisinė bazė reglamentuojanti energetikos sektorių

 

 dalyviu_sk2.bmp

    2.  Šilumos tiekimo įmonių veiklos planavimo, organizavimo ir valdymo mokymo programų sąrašas:

 1. Sisteminis žmogiškųjų išteklių valdymas

2. Efektyvi vidinė ir išorinė komunikacija

3. Efektyvus klientų aptarnavimas ir klientų globa

4. Lyderiavimo ir vadovavimo įgūdžių ugdymas

5. Darbinės veiklos planavimas, organizavimas ir valdymas

6. Subalansuotų veiklos rodiklių sistema

7. Darbuotojų veiklos valdymas ir vertinimas

8. Projektų valdymas

9. Krizių valdymas

10. Efektyvus finansų valdymas

11. Įmonės įvaizdžio formavimas

 Dalyviu_sk3.bmp

   

2005 m. kovo mėn. 7 d. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai buvo skirta Europos Sąjungos socialinio fondo parama projektui „Šilumos tiekimo įmonių darbuotojų mokymas“ įgyvendinti.

Projekto trukmė: 2005-03-01 – 2007-02-28
Projekto dydis
: 204 900 Lt, numatytas paramos dydis – 150 842 Lt, nuosavos lėšos – 54 058 Lt.
Projekto vadovė
: Audronė Nakrošienė (audrone@ldha.lt; 8 682 505 35)
Projekto tikslas
: pritaikyti šilumos tiekimo įmonių darbuotojų vadybinę, rinkodaros, finansų valdymo ir apskaitos bei ES energetikos politikos kompetenciją darbo rinkos pokyčiams.
Projekto uždavinys
: padidinti šilumos tiekimo įmonių darbuotojų žinias ir įgūdžius vadybos, rinkodaros, finansų valdymo ir apskaitos bei ES energetikos politikos srityse, padidinti šilumos tiekimo įmonių darbuotojų bendradarbiavimą personalo mokymo srityje.
Projekto tikslinė grupė
: šilumos tiekimo įmonių aukščiausiojo ir viduriniojo lygio įmonių vadovai, finansininkai arba ekonomistai.
Planuojami projekto rezultatai
: ne mažiau kaip 47 šilumos tiekimo įmonių darbuotojus ir 2 dėstytojus apmokyti vadybos, rinkodaros, finansų valdymo ir ES energetikos politikos.

Šiuo metu pagrindiniai šilumos tiekimo įmonių darbuotojų mokymo poreikiai yra susiję su bendrosiomis žiniomis. Didžioji dauguma šių įmonių darbuotojų (tarp jų ir vadovai) turi techninį išsilavinimą, kurį dažniausiai įgavo iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. Tačiau dėl tam tikrų darbo rinkos pokyčių (susijusių su Europos Sąjungos (toliau – ES) direktyvų įgyvendinimu, ES finansuojamų projektų įgyvendinimu, didesniais šilumos tiekimo įmonių vartotojų lūkesčiais, naujų technologijų valdymu, naujomis šilumos ūkio valdymo formomis, t.t.) atsirado bendrųjų žinių ir įgūdžių spragų. Norint pašalinti šias spragas, šilumos tiekimo įmonių vadovus, ekonomistus, vadybininkus ir finansininkus reikia nuosekliai mokyti vadybos, rinkodaros ir finansų valdymo.
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (toliau – LŠTA) nuolat rūpinasi savo įmonių darbuotojų kvalifikacijos kėlimu. Nuo 2001 m. iki 2004 m. pabaigos LŠTA įgyvendino Danijos energetikos agentūros finansuojamą mokymo projektą. Šis projektas iš esmės buvo skirtas projektų rengimo mokymo programoms įgyvendinti ir techninėms gairėms ruošti.

2004 m. rugsėjo mėn. LŠTA, pateikusi paraišką Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, 2005 m. kovo mėn. 7 d. iš ES socialinio fondo gavo paramą projektui „Šilumos tiekimo įmonių darbuotojų mokymas“ įgyvendinti. Parama skirta pagal Bendrojo programavimo dokumento 2 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ priemonę 2.2. Darbo jėgos kompetencijos ir prisitaikymo prie pokyčių ugdymas´. Pagrindinis šios priemonės tikslas – didinti ūkio subjektų ir bendrą Lietuvos ūkio konkurencingumą plėtojant žmogiškuosius išteklius.

LŠTA prezidentas, projekto valdymo grupės pirmininkas Vytautas Stasiūnas, paklaustas apie gautos paramos poveikį LŠTA nariams, teigė neabejojantis, kad ES struktūrinių fondų parama, skirta šilumos tiekimo įmonių darbuotojų mokymui, bus labai naudinga, padidins darbo jėgos kompetenciją ir pagilins gebėjimus prisitaikyti prie pokyčių ugdymo, taip pat suteiks įmonių darbuotojams vertingų žinių.

Mokymo programoms „Vadyba“, „Rinkodara“, „Finansų valdymas ir apskaita“ įgyvendinti Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija 2005 m. liepos mėn. 15 d. Valstybės žinių priede „Informaciniai pranešimai“ paskelbė atvirą konkursą, jį laimėjo Lietuvos viešojo administravimo institutas su partneriais – UAB Ekonominės konsultacijos ir tyrimai´. Šiuo metu instituto darbuotojai rengia detalesnę mokymo poreikių analizę. Bus apklausti mokymo dalyviai ir nustatytos tikslios mokymo programų temos. Mokymo veiklą planuojama pradėti šių metų gruodį.

051026sutarties_pasirasymas.jpg
Sutartį pasirašė LŠTA prezidentas Vytautas Stasiūnas ir Lietuvos viešojo administravimo instituto (LIVADIS) direktorius Alfonsas Velička

Mokymo programos „ES energetikos politika“ įgyvendintoją planuojama pasirinkti 2006 m. sausį.

Siekiant, kad mokymo programų dalyviai kokybiškiau perimtų žinias, LŠTA internetinėje svetainėje www.lsta.lt buvo sukurtas diskusijų forumas.

Naudodamiesi diskusijų forumu, šilumos tiekimo įmonių darbuotojai galės bendradarbiauti atliekant bendras praktines užduotis ir pateikti geros praktikos pavyzdžius iš įmonių vadybos, rinkodaros ir paslaugų teikimo sričių. Projekto dalyviai bus apmokyti, kaip reikia naudotis diskusijų forumu, bus paruošta forumo naudojimo instrukcija. Pasibaigus projektui, diskusijų forumas galės būti naudojamas ne tik personalo mokymui ir geros praktikos sklaidai, bet ir kitiems įmonių klausimams aptarti. Diskusijų forumui projekto metu vadovaus projekto vadovas ir dėstytojai.

Kita mokymo naujovė bus mokymo rezultatų pristatymas šilumos tiekimo įmonėse. Anksčiau mokymo rezultatai nebuvo pristatomi įmonių darbuotojams, kurie nedalyvaudavo mokymo renginiuose, todėl mokymo poveikis nebuvo labai platus. Šio projekto metu dalyviai bus skatinami organizuoti gautų žinių ir įgūdžių pristatymą savo įmonėse, užtikrinti viešą priėjimą prie mokymo medžiagos ir praktinių užduočių rezultatų. Tuo tikslu planuojama du dėstytojus apmokyti vadybos ir rinkodaros.


Mokymo programos „VADYBA“ seminarų sąrašas

 1. Oratorinis menas: iškalbos ir asmeninio įvaizdžio formavimas
  2005 12 13 Vilnius Žemaitės g. 21, LIVADIS
  Dėstytoja: Vega Dikčienė, Mokymo centro vadovė, konsultantė, UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“
 2. Organizacijos kultūra. pokyčių valdymas
  2006 01 10 Vilnius Žemaitės g. 21, LIVADIS
  Dėstytoja: Lina Preikšienė, konsultantė, UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“
 3. Įmonės strateginė plėtra
  2006 01 24 Vilnius Žemaitės g. 21, LIVADIS
  Dėstytojas: Raimondas Paškevičius, partneris, UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“
 4. Projektų rengimas ir valdymas
  2006 02 08 Vilnius Žemaitės g. 21, LIVADIS
  Dėstytojas: Dr. Gintaras Labutis, vadovas, UAB „Dialogas“
 5. Atlyginimo ir skatinimo sistema
  2006 02 14 Vilnius Žemaitės g. 21, LIVADIS
  Dėstytojas: Rolandas Šišla, konsultantas, UAB „Ekonomines konsultacijos ir tyrimai“
 6. Bendravimo psichologija
  2006 02 23 Vilnius Žemaitės g. 21, LIVADIS
  Dėstytojas: Zenonas Streikus, direktorius, Všį Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava“
 7. Personalo valdymas: psichologiniai momentai didinantys vadovo darbo rezultatyvumą
  2006 03 16 Vilnius Žemaitės g. 21, LIVADIS
  Dėstytoja: Gintautė Žilinskienė, Klaipėdos universitetas, Socialinių mokslų fakultetas, Vadybos katedra
 8. Efektyvus bendravimas su partneriais
  2006 03 29 Druskininkai Maironio g. 22, Centras „Dainava“
  Dėstytojas: Andrius Gruodis, išorinis lektorius, UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“, atstovas Lietuvoje, LUXOTTICA GROUP
 9. Derybų įgūdžių lavinimas
  2006 04 05 Druskininkai Maironio g. 22, Centras „Dainava“
  Dėstytojas: Andrius Gruodis, išorinis lektorius, UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“, atstovas Lietuvoje, LUXOTTICA GROUP
 10. Sprendimų priėmimo proceso ypatumai. prezentacijų vieta sprendimų priėmimo procese
  2006 04 12 Vilnius Žemaitės g. 21, LIVADIS
  Dėstytojas: Audrius Gruodis, išorinis lektorius, UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ atstovas Lietuvoje, LUXOTTICA GROUP
 11. Streso ir konfliktų valdymas – geri santykiai su darbuotojais
  2006 04 27, 2006-04-28 d. Druskininkai Maironio g. 22, Centras „Dainava“
  Dėstytojas: Zenonas Streikus, direktorius, Všį Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava“
 12. Komandinis darbas
  2007 02 26 d. 10.00 val. Žemaitės g. 21, Vilniuje (Viešojo administravimo instituto patalpose)
  Dėstytoja: Nomeda Brazdžiūnaitė

Mokymo programos „FINANSŲ VALDYMAS IR APSKAITA“ seminarų sąrašas

 1. Supažindinimas su teisės aktais, susijusiais su organizacijos finansų valdymu ir apskaita (1 grupė ir 2 grupė)
  2006 01 11 Vilnius Žemaitės g. 21, LIVADIS
  Dėstytojas: Rimvydas Velička (Direktorius, UAB „Verslo vadyba ir apskaita“)
 2. Mokestinė teisė (1 grupė ir 2 grupė)
  2006 01 25 Vilnius Žemaitės g. 21, LIVADIS
  Dėstytoja: Daiva Paulavičienė (Auditorė, UAB „Mokesčių ekspertų biuras“)
 3. Vidaus kontrolės sistema ir auditas (1 grupė)
  2006 02 14 Vilnius, Žemaitės g. 21, LIVADIS
  Dėstytoja: Ana Sirienė (Direktorė, auditorė, UAB „Nepriklausomas auditas“)
 4. Vidaus kontrolės sistema ir auditas (2 grupė)
  2006 02 14 Vilnius, Žemaitės g. 21, LIVADIS
  Dėstytoja: Ana Sirienė (Direktorė, auditorė, UAB „Nepriklausomas auditas“)
 5. Darbo užmokestis (1 grupė)
  2006 02 22 Vilnius Žemaitės g. 21, LIVADIS
  Dėstytojas: Rimvydas Velička (Direktorius, UAB „Verslo vadyba ir apskaita“
 6. Darbo užmokestis (2 grupė)
  2006 02 22 Vilnius Žemaitės g. 21, LIVADIS
  Dėstytojas: Rimvydas Velička (Direktorius, UAB „Verslo vadyba ir apskaita“
 7. Įmonės finansinė analizė ir finansinis prognozavimas 1 diena (1 grupė ir 2 grupė)
  2006 03 15 Vilnius Žemaitės g. 21, LIVADIS
  Dėstytoja: Ana Sirienė (Direktorė, auditorė, UAB „Nepriklausomas auditas“)
 8. Įmonės finansinė analizė ir finansinis prognozavimas 2 diena (1 grupė ir 2 grupė)
  2006 03 29 Vilnius Žemaitės g. 21, LIVADIS
  Dėstytoja: Ana Sirienė (Direktorė, auditorė, UAB „Nepriklausomas auditas“)
 9. Investicijų valdymas – investicijų analizė ir investiciniai sprendimai 1 diena (1 grupė)
  2006 04 12 Vilnius Žemaitės g. 21, LIVADIS
  Dėstytojas: Karolis Pocius (Direktoriaus pavaduotojas, UAB IVKĮ Hermis Finansai)
 10. Investicijų valdymas – investicijų analizė ir investiciniai sprendimai 1 diena (2 grupė)
  2006 04 13 Vilnius Žemaitės g. 21, LIVADIS
  Dėstytojas: Karolis Pocius (Direktoriaus pavaduotojas, UAB IVKĮ Hermis Finansai)
 11. Investicijų valdymas – investicijų analizė ir investiciniai sprendimai 2 diena (1 grupė)
  2006 04 25 Vilnius Žemaitės g. 21, LIVADIS
  Dėstytojas: Karolis Pocius (Direktoriaus pavaduotojas, UAB IVKĮ Hermis Finansai)
 12. Investicijų valdymas – investicijų analizė ir investiciniai sprendimai 2 diena (2 grupė)
  2006 04 25 Vilnius Žemaitės g. 21, LIVADIS
  Dėstytojas: Karolis Pocius (Direktoriaus pavaduotojas, UAB IVKĮ Hermis Finansai)
 13. Biudžetų sudarymas 1 diena (1 grupė ir 2 grupė)
  2006 05 25 Druskininkai Maironio g. 22, Centras „Dainava“)
  Dėstytojas: Rolandas Šišla (Konsultantas, UAB „Ekonomines konsultacijos ir tyrimai“)
 14. Biudžetų sudarymas 2 diena (1 grupė ir 2 grupė)
  2006 05 26 Druskininkai Maironio g. 22, Centras „Dainava“)
  Dėstytojas: Rolandas Šišla (Konsultantas, UAB „Ekonomines konsultacijos ir tyrimai“)

Mokymo programos „RINKODARA“ seminarų sąrašas

 1. Marketinginė veikla įmonėje (2 grupė)
  2006-02-21 Vilnius, Žemaitės g. 21, LIVADIS
  Dėstytojas: Gintas Umbrasas (Direktorius, UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“)
 2. Marketinginė veikla įmonėje (1 grupė)
  2006-02-22 Vilnius, Žemaitės g. 21, LIVADIS
  Dėstytojas: Gintas Umbrasas (Direktorius, UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“)
 3. Vartotojų elgsena (1 grupė)
  2006-03-14 Vilnius, Žemaitės g. 21, LIVADIS
  Dėstytojas: Edmundas Piesarskas (Strategijos direktorius, UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“)
 4. Vartotojų elgsena (2 grupė)
  2006-03-15 Vilnius, Žemaitės g. 21, LIVADIS
  Dėstytojas: Edmundas Piesarskas (Strategijos direktorius, UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“)
 5. Ryšiai su klientais – pasitenkinimo ir lojalumo ugdymas. Komunikacijos politika – reklama (1 grupė)
  2006-04-12 Vilnius, Žemaitės g. 21, LIVADIS
  Dėstytojas: Dr. Romualdas Stankaitis (Generalinis direktorius, Vilniaus verslo konsultacinis centras)
 6. Ryšiai su klientais– pasitenkinimo ir lojalumo ugdymas. Komunikacijos politika – reklama (2 grupė)
  2006-04-13 Vilnius, Žemaitės g. 21, LIVADIS
  Dėstytojas: Dr. Romualdas Stankaitis (Generalinis direktorius, Vilniaus verslo konsultacinis centras)
 7. Ryšiai su visuomene, įvaizdis ir darbas su žiniaskaida (2 grupė)
  2006-05-25 Druskininkai, Maironio g. 22, Centras „Dainava“
  Dėstytojas: Tomas Ganusauskas (Ryšių su visuomene konsultantas, Ryšių su visuomene agentūra „Manifesto!“)
 8. Ryšiai su visuomene, įvaizdis ir darbas su žiniaskaida (1 grupė)
  2006-05-26 Druskininkai, Maironio g. 22, Centras „Dainava“
  Dėstytojas: Tomas Ganusauskas (Ryšių su visuomene konsultantas, Ryšių su visuomene agentūra „Manifesto!“)
 9. Marketingo planavimas ir strateginis valdymas (1 grupė)
  2006-05-25 Druskininkai, Maironio g. 22, Centras „Dainava“
  Dėstytojas: Gintas Umbrasas (Direktorius, UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“)
 10. Marketingo planavimas ir strateginis valdymas (2 grupė)
  2006-05-25 Druskininkai, Maironio g. 22, Centras „Dainava“
  Dėstytojas: Gintas Umbrasas (Direktorius, UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“)