Nacionalinė šilumos energetikos technologijų platforma

Euroheat & Power

EFIEES

World Energy Council

Senet

Apie SENET projektą

SENET „Bendrosios socialinės atsakomybės idėjos taikymas ir vietinės valdžios bei energetinių asociacijų tarptautinis bendradarbiavimas siekiant racionalaus ir darnaus energijos vartojimo išplėstoje Europos Sąjungoje“ dalinai finansuojamas iš ES Phare programos lėšų.

senet_logo.jpg

Projekto trukmė: 24 mėnesiai (2004 m. birželis – 2006 m. birželis)
Projekto biudžetas: bendras projekto biudžetas siekia 920 tūkst. eurų, iš jų ES parama sudaro 682 tūkst.eurų.
Projekto tikslas: priimti BSA idėjos paremtą bendrą strategiją ir veiksmų planą, skatinti racionalų energijos naudojimą kaip bendrosios socialinės atsakomybės pagrindą. Visa tai vykdoma plėtojant bendradarbiavimo modelį tarp savivaldos organizacijų ir energetikos ūkio asociacijų, dalyvaujančių socialiniame dialoge. Taip bus stiprinami Baltijos šalių vietinių ir regioninių suinteresuotų šalių pajėgumai ir įgūdžiai.

Projekto partneriai yra konsorciumo pagrindu dalyvaujančios 9 įmonės iš 5 Europos Sąjungos šalių:

SENET projekto prezentacija (Ramunė Kmieliauskaitė, LŠTA specialistė) (120 KB)


Bendradarbiavimo deklaracija

SENET projekto rėmuose sukurtas Tarptautinį energijos taupymo tinklas. 2006 m. birželio mėnesį visos projekto partnerės pasirašė bendrą Energijos taupymo tinklo deklaraciją. Pasirašiusios šį dokumentą šalys įsipareigojo bendrais siekiais skatinti energijos taupymą ir prisidėti prie ES Žaliojoje knygoje (patvirtintoje 2005 m. birželio mėn.) numatytų tikslų – iki 2020 m. 20 procentų sumažinti energijos suvartojimą ES šalyse, taip pat atsižvelgti į Jungtinių Tautų pasaulinį susitarimą (Rio deklaracija, 1992 m.) ir puoselėti bendrosios socialinės atsakomybės principus.

Kviečiame prisijungti prie Tarptautinio energijos taupymo tinklo! Sujungę jėgas ir tikslingai veikdami, galime ne tik tikėtis efektyvesnių visuomeninių, aplinkosaugos ir ekonominių problemų sprendimo šalies energetikos sektoriuje, bet taip prisidėti ir prie darnios energetikos raidos visoje Europos Sąjungoje.


SENET informacinė-techninė medžiaga, studijos

SENET studija

Suomijos valstybinė įmonė MOTIVA parengė studiją Energijos taupymo priemonių skatinimo ir kontrolės būdai´. Studijoje apžvelgiami nacionaliniai energijos taupymo procesai, energijos efektyvumo skatinimo biudžetinės ir finansinės priemonės, ES teisės aktai, reglamentuojantys energijos taupymą, energetiniai auditai Suomijoje ir kai kuriose kitose Europos šalyse, energijos taupymo veiksmų monitoringo sistema, iformacinės veiklos vaidmuo energijos taupymo priemonių skatinimui bei energijos taupymo priemonių poveikio vertinimas.

Studijos apimtis 46 psl: anglų kalba (183.67 KB) ir lietuvių kalba (464 KB)

Ataskaitos apie Nacionalines energetikos sistemas

Kiekvienas projekto partneris pagal bendrą klausimyną parengė savo šalies energetikos sektoriaus apžvalgas:

Energetikos auditų atlikimo medžiaga (išversta iš suomių į anglų k.)

Bendroji socialinė atsakomybė (BSA). Kas tai?

Bendrosios socialinės atsakomybės (BSA) idėja (angl. Corporate Social Ressponsibility) buvo subrandinta ir paskelbta Europos Sąjungos Komisijos dokumente „Europinės struktūros skatinimas dėl bendrosios socialinės atsakomybės“ COM (2001) 366.

Bendroji socialinė atsakomybė (BSA) – tai savanoriškas poveikio aplinkai ir socialinių aspektų komponavimas į verslą, be to, dar teisiniai reikalavimai ir sutartiniai įsipareigojimai. Tai visuotinio Rio proceso (1992 m.) tęsinys ir didžiulės pastangos skatinti darnią ir visapusišką darbe ir buityje mus supančios aplinkos plėtrą.

Plačiau apie BSA galima susipažinti Suomijos Energijos Pramoninkų Federacijos FINERGY perengtose gairėse:

Socialinė atsakomybė yra lemiamas verslo įmonių reputacijos veiksnys. Reputacija savo ruožtu – vis svarbesnis bendros sėkmės veiksnys. Reputacija lemia, kaip visuomenė atsižvelgia į rinkoje esančią įmonę, ar vartotojai nori pasirinkti tą įmonę energijos tiekėju, ar ta pati įmonė gali samdyti geriausius darbuotojus, ar partneriai susidomėję ja, koks investuotojų požiūris į šią įmonę? Socialinė atsakomybė tampa konkurencingu veiksniu šalia kainos, kokybės ir aplinkos klausimų.

Bendrosios socialinės atsakomybės pagrindą sudaro 3 pamatiniai elementai: ekonominis, aplinkosauginis ir socialinis (1 pav.), jie turi būti vienodai ir lygiagrečiai plėtojami.


kolonos.jpg
1 pav. Bendrosios socialinės atsakomybės pagrindas

Ekonominis atsakingumas

Aplinkosauginis atsakingumas

Socialinis atsakingumas

Kodėl energetikos sektoriuje veikiančioms įmonėms turėtų būti įdomi bendrosios socialinės atsakomybės koncepcija?
Todėl, kad energetikos įmonės yra reikšminga ir svarbi visuomenės dalis. Kalbant apie centralizuoto šilumos tiekimo įmones, visa veikla vykdoma minėtų trijų pamatinių elementų ribose:

Bendroji socialinė atsakomybė nėra naujas papildomas verslo metodas ar priemonė. Tai tiesiog teorinis ir reglamentuotas būdas, kuriuo galima valdyti verslą. Dalijantis patirtimi su pažangiomis ES šalimis (pvz., Suomija, Švedija, Vokietija ir kt.), kur ši idėja plačiai taikoma, prieita išvados, kad realiai Lietuvos, Estijos ir Latvijos šilumos ūkiuose ši koncepcija yra taikoma: nuolat ieškoma būdų ir priemonių gerinti ir ekonominį, ir socialinį, ir aplinkosauginį pagrindus. Tiesiog mes nežinome, kad tai įvardyta ir ankščiau ar vėliau taps privaloma. Todėl SENET projektu stengiamasi, kad naujos ES narės būtų pasiruošusios, ir atėjus laikui lengviau galėtų priimti socialiai atsakingos įmonės veiklos metodiką. Nes įmonė, nevykdanti socialiai atsakingos veiklos, ilgainiui bus pasmerkta išnykti iš rinkos.