Nacionalinė šilumos energetikos technologijų platforma

Euroheat & Power

EFIEES

World Energy Council

Kiti projektai

Projekto vadovaujantysis partneris - REGION SKANE

Projekto partneriai - Sustainable Businees Hub , European Spallation Source (ESS), Swedish District Heating Association, District Heating Enterprise Ltd Gdynia, The Municipal Thermal Power Industry Ltd, Chamber of Commerce Polish District Heating, Lithuanian District Heating Association, International Institute for Industrial Environmental Economics at Lund University (IIIEE) at Lund University, The German Heat and Power Association, The Swedish International Development Cooperation Agency.

Šiame tarptautiniame projekte nuo Lietuvos taip pat dalyvauja ir UAB „Mažeikių šilumos tinklai" bei UAB „Šilutės šilumos tinklai"
, kurios yra asocijuotos projekto partnerės ir įsipareigoja:

Projekto biudžetas - 1 033 183 EUR

Projekto įgyvendinimo laikotarpis - 2011 07 01 - 2014 06 30

Projekto tikslas - energijos efektyvumo, saugumo bei atsinaujinančių energijos išteklių didinimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemose.

Pagrindinės projekto veiklos yra šios:
1) komunikacija ir informacijos sklaida apie projektą tarp partnerių, taip pat įvairiose žiniasklaidos priemonėse ir pan.,
2) analizė, kurios metu bus atliekama esama techninė šilumos tiekimo įmonių- projekto partnerių būklė, analizuojamas šių įmonių ekonominis efektyvumas, valdymo aspektai ir pan.,
3) pasidalinimas patirtimi tarp projekto partnerių, kuomet dalyviams bus organizuojami keli pažintiniai vizitai į partnerių šalis, atliekama šilumos ūkio techninė ir ekonominė analizė,
4) planavimas ir įgyvendinimas, kuomet ieškomos tolimesnės finansavimo galimybės pilotiniams projektams bei šių projektų įgyvendinimas.

Projekto rezultatai - suorganizuoti pažintinius vizitus į projekto partnerių šalis, atlikti techninę-ekonominę šilumos tiekimo įmonių-partnerių analizę, paruošti paraiškas pilotinių projektų įgyvendinimui.

2012 m. lapkričio 20-22 Švedijoje vyko pirmieji mokymo kursai pagal „INNO – HEAT“ projektą 2012 m. lapkričio 20-22 Švedijoje vyko pirmieji mokymo kursai pagal „INNO – HEAT“ projektą (2.22 MB)

Kontaktinė informacija, susijusi su projekto vykdymu:
Audronė Nakrošienė
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA
Tel. (8-5) 2667095
Faks. (8-5) 2356044
el.pašta audrone@lsta.lt 

Informaciją apie projektą taip galite rasti oficialiame projekto tinklalapyje: http://innoheat.eu/ 

 Logo.bmp

   „Ecoheat4cities" projektas skatina sąmoningumo ir žiniomis (mokslu) pagrįstą centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo (CŠVT) sistemų priimtinumą sukuriant savanorišką ekologiško šilumos tiekimo ir vėsinimo ženklinimo sistemą. Ženklinimas suteiks naudingos informacijos apie pagrindinius energinius CŠVT sistemų parametrus suinteresuotiesiems projekte dalyvaujančiose šalyse ir visoje Europoje, įskaitant vietos politikus, kitas CŠVT įmones, piliečius bei susijusių pramonės šakų atstovus.

Projekto pagrindiniai partneriai:
- Centralizuoto šilumos tiekimo, centralizuoto vėsinimo ir kombinuotos šilumos bei elektros energijos gamybos asociacija (EUROHEAT&POWER EHP);
- Delfto technologijos universitetas (TUD);
- Danijos technologijos institutas (DTI);
- Vokietijos šilumos ir elektros asociacija (AGFW);
- Švedijos šilumos tiekėjų asociacija (SDHA);
- Pastatų tyrimų organizacija (BRE);
- Lietuvos Energetikos Institutas (LEI)
- Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (ne pagrindinio partnerio statusas, t.y. su projektu susijusių darbų vykdymas pagal Lietuvos Energetikos Instituto parengtas užduotis).

Projekto pradžia - pabaiga: 2010.06.26 - 2012.12.26

Trys ženklinimo kriterijai: atsinaujinamumas, išteklių naudojimo efektyvumas (pirminės energijos rodiklis) ir CO2 emisijos/išmetami teršalai atspindi "ES 2020" tikslus, ir tokiu būdu leidžia suinteresuotoms šalims iš visos Europos pamatyti ir parodyti, kaip centralizuotas šildymas ir vėsinimas gali padėti pasiekti ES energetikos tikslus ir įvertinti CŠVT, kaip konkurencingą ir gyvybingą alternatyvą Europos šildymo ir vėsinimo rinkoje.

Projekto rezultatai apima:
     • etiketės dizaino įrankį, ženklinimo proceso valdymą ir gaires, įskaitant visas detales, susijusias su apskaičiavimo metodais, o taip pat techninio ir mokslinio pagrindimo tyrimais apie CŠT veikimo parametrus ir geriausias prieinamas bei kol kas neprieinamas technologijas;
     • priemonę, leidžiančią miestų ir savivaldybių planuotojams palyginti įvairias šildymo ir vėsinimo alternatyvas;
     • rekomendacijas miesto planuotojams ir CŠVT bendrovėms, įgalinančias geriau suprasti ženklinimo procesą, taip pat pristatant trumpą įžvalgą, kaip ženklinimas gali suteikti pridėtinę vertę ir ekologišką įvaizdį.

Ecoheat4cities ženklinimas pateikia būdą, kaip išmatuoti CŠVT sistemų tvarumą ir efektyvumą, naudojantis prieinamomis ir patikrintomis vietos žiniomis ir ištekliais. Jei jūsų organizacija norėtų sužinoti daugiau apie Ecoheat4cities žaliąjį ženklinimą, ženklinimo valdymo struktūras arba dalyvauti bet kurioje šių veiklų, prašome susisiekti su "Euroheat & Power" arba jos nacionaliniais partneriais. CŠVT bendrovės ir miestai kviečiami kreiptis į mus, aktyviai teikiant papildomas rekomendacijas ir atsiliepimus apie vykdomus darbus.

Medžiaga parsisiuntimui:
1. „Ecoheat4cities" projekto aprašymas (Lietuvių kalba), spausti čia (PDF 0,1 MB);
2. Centralizuoto šilumos tiekimo sistemų techninio įvertinimo gairės (Lietuvių kalba), spausti čia (PDF 0,7 MB) ;
3. Aplinkosauginė CŠT nauda: Ecoheat4Cities sistemų ženklinimas Gairės CŠT įmonėms (Lietuvių kalba), spausti čia (PDF 1,0 MB);
4. Gairės miestų planuotojams: Žaliasis komfortas tvariems miestams (Lietuvių kalba), spausti čia (PDF 6,7 MB).

Visą informaciją galite rasti Ecoheat4cities tinklapyje http://www.ecoheat4cities.eu/en/

  Pav. 1. Greitai augančių energetinių augalų panaudojimo rinkos grandinė

Siekiant apie projektą informuoti greitai augančių energetinių augalų panaudojimo rinkos grandinės atstovus (CŠT įmones, ūkininkus, žemės savininkus, mokslininkus, jėgainių projektuotojus, jėgainių statybos investuotojus, politikos formuotojus ir kt.), Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (LŠTA) kartu su Lietuvos biomasės energetikos asociacija „Litbioma" suorganizavo seminarus:

Taip pat buvo suorganizuoti ir du praktiniai seminarijai siauresnei specialistų grupei siekiant aptarti esamas problemas naudojant biokurą centralizuotos šilumos gamybai, t.y. 2012 m. sausio 9 d. LŠTA patalpose bei 2012 m. balandžio 20 d. Kaune.

2006 m. lapkričio 3 d. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas V. Stasiūnas dalyvavo LR Ūkio ministerijos ir Lietuvos inovacijų centro surengtoje Nacionalinių technologijų platformų aptarime-diskusijoje. Aptarti šie klausimai:


LR ūkio ministro 2006 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 4-143 buvo patvirtintos LR ūkio ministerijos programų lėšų, teikiamų projekto veiklai finansuoti, kapitalui formuoti ir subsidijoms administravimo taisyklės (V.Ž. 2006 Nr. 54-1966, pakeitimai. V.Ž. 2006 Nr. 80-3167; V.Ž. 2006 Nr. 89-3519).

Vadovaujantis minėtomis taisyklėmis 2006 m. gegužės 31 d. LR ūkio ministerija ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal projektų grupę „Nacionalinių technologijų platformų skatinimas“. Technologijų platforma (toliau – TP) – tam tikro ūkio sektoriaus verslo įmonių, mokslinių tyrimų įstaigų, finansinių grupių atstovų interesų susivienijimas, siekiant mobilizuoti ir nukreipti verslo bei mokslinių tyrimų sektoriaus subjektus vykdyti perspektyviausių ūkio tarptautinio proveržio krypčių veiklą. Nacionalinės technologijų platformos veikia jungtinės veiklos pagrindu.

2006 m. rugpjūčio 24 d. po aktyvių institucinių susitikimų ir dialogų buvo įkurta NACIONALINĖ ŠILUMOS ENERGETIKOS TECHNOLOGIJŲ PLATFORMA (toliau – NŠTEP). Dalyvauti NŠETP veikloje sutiko ir partnerystės sutartį pasirašė:

Šios sutarties pagrindu bei atsižvelgiant į minėtą LR ūkio ministerijos ir LVPA kvietimą, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija 2006 m. rugpjūčio 29 d. pateikė paraišką gauti lėšas projekto Nacionalinės šilumos energetikos technologijų platformos plėtra´ veiklai finansuoti ir kapitalui formuoti. Paraiškos teikimui pritarė LŠTA taryba (2006 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu).

Pagrindinis projekto tikslas atitinka NŠTEP steigimo sutartyje numatytiems tikslams- suderinti mokslo ir mokymo įstaigų, konsultacinių ir gamybinių įmonių interesus bei veiksmus, apjungti jų žmogiškuosius, institucinius ir materialinius išteklius siekiant darnaus energijos išteklių naudojimo šilumos gamybos, tiekimo ir vartojimo sektoriuose.

Projekto veikla

  1. NŠETP plėtros galimybių studijos parengimas (Dokumentas paaiškina, kodėl NŠETP buvo sukurta, suformuojami pagrindiniai darbo principai, pagrindžiamas Platformos veiklos būtinumas, jos perspektyvinės galimos veiklos kryptys);
  2. NŠETP plėtros strategijos (vizijos) rengimas. (Bus parengta plėtros strategija (vizija) „Nacionalinė šilumos energetikos plėtra 2006–2025“, kuri atspindėtų verslo ir mokslo bendruomenės susitarimą dėl strateginės šilumos energetikos sektoriaus technologijų platformos veiklos, ilgalaikius prioritetinių tyrimų ir technologinės plėtros tikslus);
  3. Strateginių tyrimų plano rengimas. (Bus parengtas dokumentas, kuris numatys NŠETP strategijos įgyvendinimo techninius, institucinius bei finansavimo metmenis);
  4. NŠETP veiklos viešinimas. (Bus sukurtas internetinis tinklapis, nuorodos į kurį bus patalpintos NŠETP dalyvių informacinėse bazėse);
  5. Dalyvavimas Europos technologinių platformų (toliau – ETP) veikloje. (Numatyta išplėsti bendradarbiavimą su šiomis ETP: Europos statybos technologijos platforma, ETP Nulinės taršos organinio kuro energijos gamybos įrenginiai).

Numatomi rezultatai

  1. Sėkmingai įvykdžius projektą LŠTA įgaus institucinį pasitikėjimą, kuris svarbus formuojant bei vykdant Lietuvos politiką šilumos energetikos sektoriuje;
  2. Bus praplėstos LŠTA teikiamos viešosios paslaugos šilumos energetikos sektoriui – tai didins ne tik jos narių bet ir visų kitų šilumos ūkio sektoriaus dalyvių pasitikėjimą organizacija;
  3. LŠTA veiks naujose veiklos srityse atstovaudama ne tik verslo įmones, bet ir mokslo įstaigas – tai leis didinti organizacinius, žmogiškuosius gebėjimus.

Šiaurės šalių energetikos tyrimų centras skiria 75 mln. Norvegijos kronų (apie 33 mln. litų) energetikos tyrimų projektams remti. Tyrimai turi būti aktualūs bendrame Šiaurės šalių energetikos kontekste bei numatyti aktyvią komunikaciją su energijos vartotoju ir žinių sklaidą.

Parama bus skiriama penkių sričių projektams: energetikos rinkų integravimas, atsinaujinantys energijos šaltiniai, energijos efektyvumas, vandenilis kaip ateities kuras bei klimato pokyčių pasekmės energetikos sektoriuje.
Pabrėžiama, kad norint gauti paramą projektai turi numatyti gebėjimų ir įgūdžių tobulinimą, būti inovatyvūs ir remti verslo plėtrą. Šiaurės šalių energetikos tyrimų centras siekia sutelkti įvairias organizacijas bendram darbui bei skatinti konkurencingumą Baltijos ir Šiaurės šalyse.

Projekte turi dalyvauti partneriai bent iš trijų Šiaurės šalių (Danija, Švedija, Norvegija, Suomija ir Islandija). Baltijos valstybių ir Šiaurės vakarų Rusijos organizacijų dalyvavimas yra privalumas.

Projektų idėjų pateikimo terminas – š.m. gegužės 19 d. Projektų veikla turi būti planuojama 2007–2010 metams.

Šiaurės šalių energetikos tyrimų centras užsiima energetikos tyrimų veikla ir remia įvairias tyrimų programas nuo 1985 m. Centro tikslas yra remti ir vystyti Šiaurės šalių rinkos energetikos sektorių.

Daugiau informacijos: Šiaurės šalių energetikos tyrimų centras (www.nordicenergy.net)