Nacionalinė šilumos energetikos technologijų platforma

Euroheat & Power

EFIEES

World Energy Council

Įstatai

Patvirtinti Lietuvos šilumos tiekėjų aociacijos
visuotiniame narių susirinkime
2015 m. balandžio 16 d.
/Įregistruota Juridinių asmenų registre 2015 m. gegužės 12 d./

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos įstatai

1 skirsnis. Bendroji dalis

1.1. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (toliau - Asociacija) yra savanoriška šilumos ūkyje veikiančių juridinių asmenų organizacija, kurios tikslas koordinuoti narių veiklą, atstovauti narių interesams ir juos ginti, tenkinti kitus viešuosius interesus.

1.2. Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau - Konstitucija), Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo (toliau - Asociacijų įstatymas), kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir veiklą grindžia šiais įstatais.

1.3. Asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Asociacija gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems Civiliniame kodekse, Asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose.

1.4. Sprendimus dėl Asociacijos buveinės keitimo priima Asociacijos taryba.

2 skirsnis. Asociacijos tikslai, veiklos sritys bei rūšys

2.1. Pagrindinis Asociacijos tikslas yra koordinuoti narių veiklą, atstovauti narių interesams ir juos ginti. Asociacijos nariai sutarė, kad pagrindiniai Asociacijos narių interesai, bendri visiems Asociacijos nariams, yra:

2.1.1. sukurti šalyje efektyvias šilumos tiekimo sistemas, kurios užtikrintų šilumos tiekimo vartotojams kokybės bei nepertraukiamumo principų įgyvendinimą;

2.1.2. plėtoti centralizuoto šilumos tiekimo ūkį, visokeriopai remti savivaldybių šilumos ūkio specialiuosius planus;

2.1.3. sudaryti Asociacijos nariams – įmonėms dirbančioms šilumos ūkyje palankias sąlygas vykdyti šilumos gamybos, perdavimo, tiekimo bei statybos ir priežiūros paslaugų verslą;

2.1.4. diegti pažangias šilumos gamybos, perdavimo bei tiekimo technologijas, sąlygojančias šilumos nuostolių šilumos tiekimo sistemose mažinimą, šilumos gamybos, perdavimo bei tiekimo efektyvumo didinimą bei savikainos mažinimą;

2.1.5. siekti sudaryti palankesnes sąlygas naudoti šilumos gamybai įvairesnių rūšių kurą (medieną, jos granules, šiaudus, buitines atliekas), mažinti aplinkos taršą;

2.1.6. įsisavinti pažangias šilumos gamybos, perdavimo bei tiekimo verslo vadybos bei įmonių valdymo sistemas;

2.1.7. vadovautis nacionaliniais energetikos prioritetais, racionalia bendros šilumos ir elektros energijos gamybos plėtra, efektyviu turimų vietinių ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimu, atsižvelgti į esamą ir prognozuojamą energetikos sektoriaus infrastruktūrą pagal energijos tiekimo saugumo, patikimumo ir aplinkosaugos kriterijus;

2.1.8. sudaryti sąlygas, kad Asociacijos narių santykiai su elektros energijos, kuro, vandens ir kitų žaliavų tiekėjais būtų grindžiami tarpusavio lygiateisiškumo, abipusės naudos principais, išvengiant šalių diskriminacijos;

2.1.9. suderinti šilumos tiekėjų interesus su vartotojų poreikiais. Tik efektyvus šilumos vartotojų poreikių tenkinimas yra šilumos ūkyje dirbančių įmonių sėkmingos veiklos garantas. Bendradarbiavimas su šilumos vartotojais yra prioritetinis Asociacijos narių interesas. Propaguoti šilumos vartotojams racionalius šilumos vartojimo, ruošimo bei apskaitos būdus;

2.1.10. didinti šilumos vartojimo efektyvumą namų ūkyje rekonstruojant šildymo ir karšto vandens sistemas daugiabučiuose namuose, laipsniškai likviduojant grupines boilerines ir gerinant pastatų šiluminę izoliaciją, mažinti gyventojų išlaidas patalpoms šildyti.

2.1.11. modernizuoti šilumos tiekimo (taip pat apskaitos ir parametrų kontrolės) sistemas, didinti šilumos vartotojų galimybes įsirengti šilumos reguliavimo įrenginius ir pagal poreikius reguliuoti temperatūrą patalpose, atsiskaityti su šilumos tiekėjais už realiai suvartotos šilumos kiekį.

2.1.12. bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijomis, savivaldybių organais, sprendžiant efektyvaus ir racionalaus vartotojų aprūpinimo šiluma klausimus;

2.1.13. bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos giminingomis ir kitomis asociacijomis, su kuriomis sieja bendrų klausimų sprendimai;

2.1.14. bendradarbiauti su Lietuvos bei užsienio šilumos gamybos, perdavimo ir tiekimo įmonėmis bei jų organizacijomis.

2.2. Įgyvendindama pagrindinį uždavinį Asociacija:

2.2.1. apibendrina šilumos ūkyje veikiančių įmonių patirtį, šilumos gamybos, perdavimo, tiekimo bei statybos ir priežiūros paslaugų verslo problemas;

2.2.2. teikia siūlymus bei atstovauja Asociacijos narių interesams Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijose, svarstant Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šilumos ūkio subjektų veiklą, įgyvendinimo, tobulinimo ir harmonizavimo bei dėl jų taikymo praktikos klausimais. Atstovauja Asociacijos narių interesams santykiuose su kitais juridiniais asmenimis;

2.2.3. užmezga ir plėtoja santykius su giminingomis Lietuvos, užsienio ir tarptautinėmis organizacijomis;

2.2.4. teikia informacinę pagalbą Asociacijos nariams energetikos, teisės, verslo ir valdymo klausimais;

2.2.5. teikia šilumos ūkio reklamos paslaugas;

2.2.6. propaguoja pažangią patirtį šilumos gamybos, perdavimo, tiekimo patirtį, efektyvaus ir racionalaus šilumos vartojimo patirtį;

2.2.7. rengia parodas, konferencijas bei seminarus;

2.2.8. organizuoja šilumos ūkio specialistų mokymus ir kvalifikacijos kėlimo kursus;

2.2.9. organizuoja ir vykdo rinkos ir viešosios nuomonės tyrimus bei apklausas;

2.2.10. leidžia leidinius.

2.3. Asociacija turi teisę atlygintinai teikti Asociacijos nariams bei kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims šias paslaugas (vykdyti šias veiklos rūšis):

Veiklos kodas Veiklos pavadinimas
22.10 Leidyba
70.20 Nekilnojamo turto priklausančio nuosavybės ar kita teise išnuomojimas
71.10 Automobilių nuoma
71.33 Įstaigos mašinų ir įrenginių, įskaitant kompiuterius, nuoma
71.34 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų ir įrenginių nuoma
72.10 Techninės įrangos naudojimo konsultacijos
72.21 Programinės įrangos leidyba
72.22 Kitos programinės įrangos naudojimo konsultacijos ir tiekimas
72.30 Duomenų apdorojimas
72.40 Veikla, susijusi su duomenų bazėmis
72.50 Įstaigos, buhalterinės ir kompiuterinės įrangos techninė priežiūra ir remontas
72.60 Kita su kompiuteriais susijusi veikla
73.10 Gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla
73.20 Socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla
74.11 Teisinė veikla
74.12 Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais
74.13 Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa
74.14 Konsultacinė verslo ir valdymo veikla
74.20 Architektūros ir inžinerijos veikla bei su ja susijusios techninės konsultacijos
74.30 Techninis tikrinimas ir analizė
74.40 Reklama
74.50 Naujo personalo atranka ir tarnybos parūpinimas
74.60 Tyrimo ir apsaugos veikla
74.87 Kita niekur nepriskirta veikla (mugių, parodų ir suvažiavimų rengėjų veikla)
80.42 Suaugusiųjų ir kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas
91.11 Verslininkų ir darbdavių organizacijų veikla

3 skirsnis. Asociacijos nariai, jų teisės ir pareigos. Asociacijos narių priėmimo, narių išstojimo ir šalinimo tvarka. Stojamųjų, narių mokesčių ir tikslinių mokesčių dydis ir jų nustatymo tvarka.

3.1. Asociacijos nariais gali būti šilumos ūkio sektoriuje veikiantys juridiniai asmenys, t.y. tiesiogiai susiję su šilumos gamyba, perdavimu ir tiekimu, bei juridiniai asmenys teikiantys statybos ir priežiūros paslaugas, darbus arba prekes šilumos ūkyje veikiantiems juridiniams asmenims.

3.2. Naujus narius į Asociaciją priima Taryba. Asmuo, turintis priešiškų Asociacijos tikslams interesų, negali būti priimtas į Asociaciją. Asmens, parašiusio pareiškimą tapti Asociacijos nariu, prašymas turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo pareiškimo perdavimo Asociacijos Tarybai dienos. Jis tampa Asociacijos nariu Asociacijos Tarybai priėmus sprendimą, leidžiantį jam tapti Asociacijos nariu ir sumokėjus stojamąjį mokestį.

3.3. Asociacijos narių teisės:

3.3.1. dalyvauti ir balsuoti Asociacijos visuotiniame narių susirinkime;

3.3.2. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;

3.3.3..susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;

3.3.4. naudotis Asociacijos sukaupta informacija;

3.3.5. ginčyti teisme visuotinio narių susirinkimo bei Tarybos nutarimus ir Asociacijos vadovo sprendimus;

3.3.6. bet kada išstoti iš Asociacijos. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;

3.3.7. turėti kitas teisės aktais bei šiais įstatais nustatytas teises.

3.4. Asociacijos narys privalo:

3.4.1. laikytis šių Asociacijos įstatų, visuotinio narių susirinkimo, Tarybos nutarimų bei Asociacijos vadovo teisėtų sprendimų;

3.4.2. mokėti nario ir tikslinius mokesčius;

3.4.3. neveikti ir neatlikti veiksmų priešingų Asociacijos tikslams.

3.5. Iš Asociacijos narius šalina Asociacijos Taryba, Asociacijos nario, Asociacijos Tarybos arba Asociacijos vadovo teikimu, jeigu jis nevykdo 3.4 punkte nurodytų Asociacijos nario pareigų. Pašalinti iš Asociacijos nariai neturi teisės pretenduoti į Asociacijos turtą.

3.6. Stojamasis Asociacijos nario piniginis įnašas 580,00 Eur. Šis mokestis sumokamas per 10 dienų nuo Asociacijos Tarybos sprendimo apie naujo nario priėmimą. Nesumokėjus nustatytu laiku stojamojo nario mokesčio, laikoma, kad būsimas Asociacijos narys neįvykdė stojimo į Asociaciją reikalavimų ir jis nėra Asociacijos nariu.

3.7. Asociacijos narių mokestį sudaro metinis narių mokestis ir tiksliniai narių mokesčiai, atskirų programų vykdymo finansavimui. Jų dydžius ir jų mokėjimo tvarką nustato visuotinis Asociacijos narių susirinkimas.

4 skirsnis. Asociacijos organų struktūra

4.1. Asociacijos organų struktūrą sudaro:

4.1.1. Visuotinis s narių susirinkimas;

4.1.2. Asociacijos Taryba;

4.1.3. Asociacijos vadovas – Asociacijos Prezidentas.

5 skirsnis. Visuotinis Asociacijos narių susirinkimas

5.1. Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias Asociacijos organas.

5.2. Visuotinis narių susirinkimas;

1) priima ir keičia Asociacijos įstatus;

2) renka ir atšaukia Asociacijos Tarybos, narius:

3) nustato narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką:

4) tvirtina Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;

5) priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

6) priima ir kitus sprendimus, kurie nėra šiuose įstatuose priskirti kitų organų kompetencijai ir kurie nėra pagal savo esmę priskirtini valdymo organų kompetencijai.

5.3. Eilinis visuotinis narių susirinkimas turi būti sušauktas ne vėliau kaip per 5 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

5.4. Visuotinį narių susirinkimą šaukia Asociacijos vadovas. Jis nustato susirinkimo darbotvarkę ir rengia susirinkimo sprendimų projektus.

5.5. Neeilinio visuotinio susirinkimo šaukimo iniciatoriais gali būti pusė Asociacijos narių, Taryba, Asociacijos vadovas arba revizorius.

5.6. Asociacijos vadovas, gavę neeilinio narių visuotinio susirinkimo iniciatorių prašymą, privalo sušaukti ne vėliau kaip po 40 dienų nuo prašymo gavimo visuotinį Asociacijos narių susirinkimą.

5.7. Apie visuotinio narių susirinkimo sušaukimą bei jo darbotvarkę, Asociacijos vadovas privalo visus Asociacijos narius informuoti registruotu laišku ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki visuotinio narių susirinkimo dienos.

5.8. Papildomus klausimus į visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę turi teisę siūlyti Asociacijos nariai, Taryba, bei Asociacijos vadovas ne vėliau kaip likus 15 dienų iki visuotinio narių susirinkimo. Apie visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės pakeitimus Asociacijos nariai informuojami tokia pačia tvarka kaip ir apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą. Asociacijos nariai, Taryba bei Asociacijos vadovas bet kuriuo metu (taip pat ir visuotinio narių susirinkimo metu ) turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus.

5.9. Asociacijos nariams ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki visuotinio narių susirinkimo turi būti sudaryta galimybė susipažinti su visuotino narių susirinkimo nutarimų projektais ir su jais susijusią turima informacija. Asociacijos nariui pareikalavus, Asociacijos vadovas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo reikalavimo gavimo privalo registruotu laišku (jeigu Asociacijos narys ir Asociacijos vadovas nesutaria kitaip) išsiųsti visuotinio narių susirinkimo nutarimų projektus ir turimą su jais susijusią informaciją.

5.10. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Asociacijos narių. Dalyvavusiais visuotiniame narių susirinkime pripažįstami ir tie nariai, kurie, susipažinę su visuotinio narių susirinkimo nutarimų projektais, visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės klausimais pareiškė savo nuomone raštu.

5.11. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Asociacijos nariai. Asociacijos narius – juridinius asmenis be atskiro įgaliojimo atstovauja juridinio asmens vadovas. Kiti asmenys atstovauti Asociacijos narį visuotiniame narių susirinkime gali tik pateikęs įgaliojimą. Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą. Asociacijos valdymo organų ir kolegialių organų nariai, jeigu jie nėra Asociacijos nariai, gali dalyvauti visuotiniame narių susirinkime be balso teisės.

5.12. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas, išskyrus šių įstatų 5.2 punkto 1 ir 5 papunkčiuose nurodytus sprendimus ir tuos atvejus, kai renkami Tarybos nariai, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų už´ negu prieš´ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). Šių įstatų 5.2 punkto 1 ir 5 papunkčiuose nurodytiems visuotinio narių susirinkimo sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų. Asociacijos tarybos narių rinkimo tvarka nurodyta šių įstatų 6.2 punkte.

5.13. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, Asociacijos vadovo sprendimu turi būti šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo Asociacijos narių. Pakartotinis visuotinis narių susirinkimas turi būti šaukiamas ne anksčiau kaip po 5 ir ne vėliau kaip po 25 dienų po neįvykusio visuotinio narių susirinkimo. Apie pakartotinį visuotinį narių susirinkimą turi būti pranešta Asociacijos nariams šių įstatų nustatyta tvarka ne vėliau kaip 5 dienos iki pakartotinio visuotinio narių susirinkimo dienos.

5.14. Asociacijos visuotiniai narių susirinkimai turi būti protokoluojami. Protokolą pasirašo visuotinio narių susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Protokolas turi būti surašytas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo visuotinio narių susirinkimo dienos. Visuotiniame narių susirinkime dalyvavę asmenys turi teisę susipažinti su protokolu ir per 3 dienas nuo susipažinimo su juo momento, bet ne vėliau kaip per 10 dienų nuo visuotinio narių susirinkimo dienos raštu pateikti savo pastabas ar nuomonę dėl protokole išdėstytų faktų ir protokolo surašymo.

6 skirsnis. Tarybos kompetencija, jos narių ir Tarybos pirmininko rinkimo tvarka, atšaukimo tvarka

6.1. Asociacijos Taryba yra atstovaujantis Asociacijos nariams bei prižiūrintis Asociacijos valdymo organų veiklą kolegialus organas.

6.2. Tarybą sudaro 9 nariai, kuriuos trejų metų laikotarpiui renka visuotinis narių susirinkimas. Trys Tarybos nariai renkami iš kandidatų, kuriuos siūlo Asociacijos nariai, kurių metinė apyvarta siekia iki 11,6 mln. eurų (vidutinės įmonės). Šeši Tarybos nariai renkami iš kandidatų, kuriuos siūlo Asociacijos nariai, kurių apyvarta siekia 11,6 ir daugiau mln. eurų (stambios įmonės). Visuotinis narių susirinkimas balsuoja atskirai už vidutinių įmonių ir stambių įmonių atstovų pasiūlytus kandidatus. Išrinkti bus daugiau balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų Taryboje (arba atitinkamoje Tarybos narių kvotoje), rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas narys gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų. Tarybai vadovauja jos pirmininkas. Tarybos pirmininką renka Taryba iš savo narių. Tarybos pirmininką atšaukia Taryba savo sprendimu.

6.3. Taryba savo funkcijas atlieka šių Įstatų 6.2. p. nustatytą laiką arba iki bus išrinkta nauja Taryba. Tarybos nario kadencijų skaičius neribojamas. Taryba ar jos nariai savo veiklą pradeda pasibaigus Tarybą ar jos narius išrinkusiam visuotiniam narių susirinkimui. Kai Asociacijos įstatai keičiami dėl Tarybos sudarymo ar jos narių skaičiaus keitimo, naujai išrinkti Tarybos nariai savo veiklą gali pradėti tik nuo pakeistų įstatų įregistravimo dienos. Šiuo atveju sprendimo dėl įstatų pakeitimo priėmimas ir naujų Tarybos narių rinkimas gali vykti tame pačiame visuotiniame narių susirinkime, jei tai numatyta susirinkimo darbotvarkėje.

6.4. Taryba:

6.4.1. Taryba renka ir atšaukia Asociacijos vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas. Taryba pritaria Asociacijos vadovo pasiūlytoms jo pavaduotojų ir filialų bei atstovybių vadovų kandidatūroms.

6.4.2. ruošia metinę Asociacijos veiklos programą bei tikslines programas;

6.4.3. nagrinėja ir svarsto Asociacijos vadovo pateiktą metinį Asociacijos pajamų ir išlaidų sąmatos projektą (Asociacijos biudžeto projektą), pateikia jį tvirtinti visuotinam narių susirinkimui;

6.4.4. nagrinėja ir svarsto tikslines Asociacijos vykdomas programas. Tvirtina tikslinių programų vykdymo planą ir lėšų šioms programoms vykdyti paskirstymą. Prižiūri jų vykdymo eigą;

6.4.5. teikia išvadas visuotiniam narių susirinkimui dėl metinės finansinės atskaitomybės bei Asociacijos veiklos ataskaitos.

6.4.6. teikia pasiūlymus bei rekomendacijas visuotiniam narių susirinkimui dėl metinio nario mokesčio bei tikslinių narių įnašų dydžio bei mokėjimo tvarkos;

6.4.7. teikia visuotiniam narių susirinkimui pasiūlymus dėl kitų jo kompetencijai priskirtų klausimų;

6.4.8. priima naujus Asociacijos narius ir šalina narius iš Asociacijos;

6.4.9. priima sprendimus dėl Asociacijos buveinės keitimo, kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

6.4.10. priima sprendimus dėl nuolatinių ir laikinų komisijų, komitetų bei darbo grupių sudarymo atskiriems Asociacijos uždaviniams spręsti bei sprendimų ar dokumentų projektams ruošti, tvirtina nuolatinių ir laikinų komisijų, komitetų bei darbo grupių nuostatus;

6.4.11. teikia siūlymus Asociacijos vadovui atšaukti jo sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, šiems įstatams ar visuotinio narių susirinkimo sprendimams;

6.4.12. sprendžia kitus visuotinio narių susirinkimo sprendimuose Tarybos kompetencijai priskirtus bendrovės ir jos valdymo organų veiklos priežiūros klausimus.

6.5. Taryba turi teisę prašyti Asociacijos vadovą pateikti su Asociacijos veikla susijusius dokumentus, o Asociacijos vadovas privalo šiuos dokumentus pateikti Tarybai.

6.6. Tarybos nariai turi lygias teises. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Balsams "už" ir "prieš" pasiskirsčius po lygiai, lemia Tarybos pirmininko balsas. Tarybos narys savo valią - už ar prieš balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis susipažinęs - gali pranešti balsuodamas raštu. Taryba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė Tarybos narių. Iš anksto balsavę Tarybos nariai laikomi dalyvavusiais posėdyje. Tarybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų negu prieš. Nutarimas atšaukti Asociacijos vadovą arba šalinti narį iš Asociacijos gali būti priimtas, jei už jį balsuoja ne mažiau kaip 2/3 posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių. Tarybos darbo tvarką nustato Tarybos priimtas jos darbo reglamentas.

6.7. Visuotinis narių susirinkimas gali atšaukti visą Tarybą arba pavienius jos narius nesibaigus Tarybos kadencijai.

6.8. Tarybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs Asociaciją.

7 skirsnis. Prezidentas

7.1. Asociacijos vadovas – Prezidentas yra vienasmenis Asociacijos valdymo organas. Prezidentą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas Taryba. Prezidentas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip.

7.2. Prezidentu turi būti veiksnus fizinis asmuo, su kuriuo sudaroma darbo sutartis. Prezidentu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų. Darbo sutartį su Prezidentu pasirašo Tarybos pirmininkas ar kitas įgaliotas Tarybos narys. Tarybai priėmus sprendimą atšaukti Prezidentą, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Darbo ginčai tarp Asociacijos vadovo ir Asociacijos nagrinėjami teisme.

7.3. Prezidentas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, visuotinio narių susirinkimo bei Tarybos sprendimais ir pareiginiais nuostatais.

7.4. Prezidentas organizuoja kasdienę Asociacijos veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas. Prezidento pavaduotojus (viceprezidentus), filialų ir atstovybių vadovus, priima į darbą ir atleidžia Prezidentas Tarybai pritarus.

7.5. Prezidentas veikia Asociacijos vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius.

7.6. Prezidentas atsako už:

7.6.1. finansinės atskaitomybės sudarymą bei Asociacijos veiklos ataskaitos rengimą;

7.6.2. visuotinio narių susirinkimo sušaukimą;

7.6.3. duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui;

7.6.4. pranešimą juridinio asmens dalyviams apie esminius įvykius, turinčius reikšmės Asociacijos veiklai;

7.6.5.Asociacijos veiklos organizavimą;

7.6.6. Asociacijos narių apskaitą;

7.6.7. kitų įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat šiuose įstatuose ir Prezidento pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

8 skirsnis. Lėšų ir pajamų naudojimo bei Asociacijos veikos kontrolės tvarka.

8.1. Asociacijos veiklos kontrolę bei priežiūrą atlieka Taryba šių įstatų nustatytos kompetencijos ribose.

8.2. Lėšų ir pajamų naudojimo kontrolę atlieka revizorius. Revizorius privalo periodiškai tikrinti Asociacijos administracijos ūkinę – finansinę veiklą. Tai turi atlikti revizorius (auditorius), kurį renka visuotinis narių susirinkimas vienų metų laikotarpiui rotacijos principu iš Asociacijos narių kompetentingų specialistų. Revizoriumi negali būti Asociacijos Tarybos narys bei Asociacijos darbuotojas.

8.3. Revizorius kontroliuoja Asociacijos finansinę veiklą. Jis privalo:

8.3.1. tikrinti Asociacijos metų ūkinę-finansinę atskaitomybę ir kitus ūkinės – finansinės veiklos dokumentus;

8.3.2. visuotinio narių susirinkimo ar Tarybos pavedimu atlikti Asociacijos finansinius buhalterinius patikrinimus;

8.3.3. artimiausiame visuotiniame narių susirinkime arba Tarybos posėdyje pranešti apie patikrinimo metu nustatytus pažeidimus;

8.3.4. visuotiniame narių susirinkime pateikti Asociacijos finansinės veiklos patikrinimo metų ataskaitą;

8.4. Asociacijos Prezidentas privalo pateikti revizoriui jo reikalaujamus finansinius buhalterinius dokumentus.

8.5. Revizorius įstatymų numatyta tvarka atsako už Asociacijos veiklos trūkumų nuslėpimą.

8.6. Gautų valstybės ir savivaldybių lėšų naudojimą turi teisę tikrinti Valstybės kontrolė.

8.7. Revizorius Asociacijos finansinę ir ūkinę veiklą tikrina ne rečiau kaip vieną kartą per metus.

9 skirsnis. Asociacijos pajamos

9.1. Asociacijos pajamų šaltiniai:

9.1.1. narių stojamieji įnašai, narių mokesčiai ir tikslinės įmokos;

9.1.2. valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos;

9.1.3. iš ūkinės komercinės veiklos gautos pajamos;

9.1.4. fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas;

9.1.5. palikimai pagal testamentą tenkantys Asociacijai;

9.1.6. Asociacijos įsteigtų juridinių asmenų pelnas;

9.1.7. kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas lėšas.

9.2. Stojamasis Asociacijos nario piniginis įnašas 580,00 Eur

9.3. Asociacijos nario metinis mokestis ir jo mokėjimo tvarka nustatoma visuotiniame narių susirinkime Tarybos teikimu ir remiantis metiniu Asociacijos biudžetu.

9.4. Asociacijos narių tiksliniai mokesčiai skiriamos atskiroms tikslinėms programoms vykdyti. Tikslinių asociacijos narių mokesčių tikslinėms programoms vykdyti dydį ir mokėjimo tvarką nustato visuotinis narių susirinkimas Tarybos teikimu.

9.5. Atskirų Asociacijos narių ar jų grupių iniciatyva, Asociacija gali vykdyti lokalines programas. Lokalinės programos finansuojamos jų iniciatorių tikslinėmis įmokomis. Tikslinės įmokos lokalinėms programoms finansuoti nėra privalomos visiems Asociacijos nariams. Lokalinės programos skirtos atskirų Asociacijos narių ir jų grupių poreikiams tenkinti ir turi atitikti Asociacijos tikslams. Lokalines programas, jų finansavimui reikiamas tikslines įmokas bei jų paskirstymą, lokalinių programų iniciatorių teikimu tvirtina Asociacijos taryba.

10 skirsnis. Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarka.

10.1. Nariui raštu pareikalavus (reikalavimas Asociacijai įteikiamas Asociacijos buveinėje Asociacijos darbo valandomis arba atsiunčiamas paštu registruotu laišku), Asociacija ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti nariui ar jo atstovui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: Asociacijos įstatų, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, Asociacijos veiklos ataskaitų, revizoriaus (auditoriaus) išvadų, visuotinių narių susirinkimų protokolų, Tarybos pasiūlymų ar atsiliepimų visuotiniams narių susirinkimams, narių sąrašų, Tarybos narių sąrašų, Tarybos posėdžių bei kitų Asociacijos dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus.

10.2. Reikalavimą pateikusiam nariui sudaroma galimybė Asociacijos buveinėje Asociacijos darbo valandomis susipažinti su 10.1 punkte nurodytais dokumentais ir (ar) įteikti šių dokumentų kopijas. Asociacijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams turi būti pateikiama neatlygintinai.

11 skirsnis. Asociacijos Bendrovės filialai ir atstovybės

11.1. Asociacija gali steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Asociacijos filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.

11.2. Sprendimus dėl Asociacijos filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima Taryba. Filialai ir atstovybės veikia pagal Tarybos patvirtintus nuostatus.

11.3. Filialui ar atstovybėms vadovauja filialo ar atstovybės vadovas – direktorius. Filialų ir atstovybių vadovus skiria ir atšaukia Prezidentas, gavęs Tarybos pritarimą.

12 skirsnis. Informacijos skelbimo tvarka

12.1. Apie visuotinio narių susirinkimo sušaukimą bei jo darbotvarkę, Asociacijos vadovas privalo informuoti visus Asociacijos narius registruotu laišku ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki visuotinio narių susirinkimo dienos. Kita informacija ir pranešimai Asociacijos nariams siunčiami paštu ir/arba elektroniniu paštu, ir/arba skelbiami Asociacijos interneto tinklapyje.

12.2. Asociacijos pertvarkymo, reorganizavimo, likvidavimo ir kitais įstatymuose nustatytais atvejais, kai Asociacijos informacija turi būti skelbiama viešai, informacija skelbiama dienraštyje ´Verslo žiniosˇ.

13 skirsnis. Įstatų keitimo tvarka

13.1. Asociacijos įstatus keičia visuotinis narių susirinkimas kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių narių balsų. Visuotiniam narių susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Asociacijos įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo Prezidentas arba kitas visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo.

Ši įstatų redakcija yra patvirtinta Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos visuotiniame narių susirinkime, įvykusiame 2015 m. balandžio 16 d.

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos
Prezidentas
Vytautas Stasiūnas