Nacionalinė šilumos energetikos technologijų platforma

Euroheat & Power

EFIEES

World Energy Council

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos 2009 metų veiklos ataskaita

2009 m. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (LŠTA) tęsė savo veiklą, vykdydama visuotinio narių susirinkimo patvirtintą programą (2009-05-15 protokolas Nr. 1/17) ir LŠTA Tarybos posėdžių nutarimus (2009 metais įvyko 8 LŠTA Tarybos posėdžiai). Per 2009 metus asociacijos narių skaičius nesikeitė, todėl ataskaitinių metų pabaigoje narių skaičius išliko toks pat - iš viso 41 narys, t.y. 31 šilumos tiekimo įmonė ir 10 kitų šilumos ūkio sektoriuje veikiančių įmonių.
2009 metų pabaigoje (2009-12-21) LŠTA išsikėlė į naujas patalpas, esančias Vito Gerulaičio g. 1, Vilniuje, kurios labiau tinka asociacijos vykdomai veiklai (organizuojant įvairius narių susirinkimus, susitikimus su valstybinių organizacijų ir institucijų atstovais bei mokymus nariams).
Asociacijoje 2009 metų pabaigoje dirbo 6 darbuotojai.


1. Teisės aktų harmonizavimo veikla

2009 metais priimti ir įsigaliojo daugiau kaip 176 nauji teisės aktai (žr. 1.1 priedas) ar jų pataisos susijusios su šilumos ūkiu (2008 metais apie - 190, o 2007 metais - 134 teisės aktai). Apie naujus „Valstybės žiniose" paskelbtus teisės aktus nariai nuolatos informuojami elektroniniu paštu. Pagrindiniai teisės aktų paketai:
1. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymai (Žin., 2009, Nr. 10-355; Žin., 2009, Nr. 61-2402; Žin., 2010, Nr. 1-6) ir Įstatymo įgyvendinimą lydintys teisės aktai;
• Šilumos kainų nustatymo metodika (V.Ž. 2009, Nr. 92-3959);
• Karšto vandens kainų nustatymo metodika (V.Ž. 2009, Nr. 93-4012);
• Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių pakeitimai (V.Ž. 2009, Nr. 1-14; Nr. 73-2993; 152-6840);
• Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodika (V.Ž. 2009, Nr. 93-4011);
• Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašas (V.Ž. 2009, Nr. 143-6311);
• Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo metodika (V.Ž. 2009, Nr. 39-1506).

2. Energetikos sektoriaus (elektros, dujų ir šilumos) įstatymų pakeitimo ir papildymo įstatymų paketas ir Įstatymų įgyvendinimą lydintys teisės aktai;

3. Daugiabučių gyvenamųjų namų renovavimo (modernizavimo) nauja programa ir jos įgyvendinimą reglamentuojančių Įstatymų pakeitimo ir papildymo įstatymų paketas ir Įstatymų bei Programos įgyvendinimą lydintys teisės aktai;

4. Aplinkosaugos įstatymų pakeitimo ir papildymo įstatymų paketas ir Įstatymų įgyvendinimą lydintys teisės aktai;

5. Europos Sąjungos teisės aktai (Direktyvos ir Reglamentai) reglamentuojantys šilumos ūkio veiklą.
Ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje, Lietuvos Respublikos ūkio ir energetikos ministerijose, Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje bei kitose valstybės institucijose, kur buvo svarstomi šių įstatymų ir teisės aktų projektai, LŠTA administracija parengė ir pateikė valstybės institucijoms su asociacijos nariais suderintus pasiūlymus minėtiems Projektams. Teisės aktuose nustatyta tvarka gindami savo narių interesus, LŠTA administracijos ir narių atstovai dalyvavo visuose Seimo komitetų ir kitų valstybės institucijų posėdžiuose bei pasitarimuose, kur buvo svarstomi Projektai. Asociacijos nariai buvo nuolat informuojami apie Projektų svarstymo eigą, nariams išsiunčiami dokumentai. Rengiant pasiūlymus ir išvadas, dėl šių projektų, vadovautasi prioritetine nuostata siekti, kad:
• energetikos (elektros, dujų, šilumos, vandens) ūkio veiklą reglamentuojantys įstatymai bei jų įgyvendinimą lydintys teisės aktai aiškiai reglamentuotų energetikos ūkio sektoriuose veikiančių natūralių monopolijų veiklą ir atsakomybę bei valstybinį energijos monopolinių paslaugų apskaitos ir pardavimo vartotojams kainų reguliavimą iki jiems nuosavybės teise priklausančių energijos perdavimo ar skirstymo įrenginių ribos;
• energetikos (elektros, dujų, šilumos, vandens) ūkio sektoriuose veikiančių ūkio subjektų veikla nuo vartotojui nuosavybės (buitiniams vartotojams - bendrosios dalinės nuosavybės) teise priklausančių energijos perdavimo ar skirstymo įrenginių ribos, energijos pristatymas į vartojimo vietą, energijos vartojimo sistemų priežiūra (eksploatavimas), energetinio efektyvumo didinimas būtų traktuojama kaip paslauga. Šią veiklą turi reglamentuoti kiti teisės aktai. Valstybė turi reglamentuoti minimalias šių paslaugų apimtis, kokybės reikalavimus bei reguliuoti maksimalias kainas. Valstybė turi skatinti, kad šia veikla užsiimantys ūkio subjektai veiktų konkurencijos sąlygomis, o teikiamų paslaugų galutinę kainą reguliuotų rinka.
Ypatingas dėmesys šiuo aspektu buvo skirtas Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimą lydinčių teisės aktų projektų rengimo ir svarstymo valstybės institucijose procedūroms. LŠTA administracija, vykdydama 2008 metų veiklos krypčių ir plano nuostatas, didelį dėmesį skyrė Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimą lydinčių teisės aktų projektų analizei, su šilumos ūkio sektoriumi susijusioms nuostatoms, pateikė su asociacijos nariais suderintus pasiūlymus ir pastabas atitinkamoms institucijoms. Didelė dalis asociacijos pateiktų pastabų ir pasiūlymų įvertinti valstybės institucijų patvirtintuose įstatymo įgyvendinimą lydinčiuose teisės aktuose.
LŠTA administracija, vykdydama 2009 metų veiklos krypčių ir plano nuostatas, didelį dėmesį skyrė Nacionalinės energetikos strategijos ir jos įgyvendinimo, Nacionalinio atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros 2010-2020 metų veiksmų plano (toliau NAIENP) projekto analizei bei su šilumos ūkio sektoriumi susijusių, rengiamų studijų dėl NAIENP nuostatoms, pateikė su asociacijos nariais suderintus pasiūlymus ir pastabas bei reikalingą statistinę informaciją atitinkamoms studijų rengimo darbo grupėms ir valstybės institucijoms.
2009 metais toliau vyko Lietuvos pasirengimas ES struktūrinės paramos panaudojimui 2007-2013 m. procesas. Asociacijos atstovai dalyvavo viešuosiuose aptarimuose, teikė pasiūlymus valdžios institucijoms, kad rengiant strateginius dokumentus būtų skiriamas didesnis dėmesys ir atitinkamai parama šilumos ūkio plėtros priemonių įgyvendinimui. LŠTA nariai buvo nuolatos informuojami apie priimtus sprendimus ir naujienas.
LŠTA prezidentas dalyvauja Energetikos projektų atrankos, administruojant ES struktūrinių fondų lėšas 2004-2006 m. bei Stebėsenos, rengiantis administruoti ES struktūrinių fondų lėšas 2007-2013 m., komitetų darbe.
Šilumos tiekėjų, daugiabučių namų Valdytojų (Administratorių), Prižiūrėtojų ir buitinių vartotojų sutartinius santykius ženkliai pagerino ūkio ministro patvirtintos naujos redakcijos šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, kitų Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo įgyvendinimą lydinčių teisės aktų pataisos.
LŠTA administracija aktyviai bendradarbiauja su teisės aktų projektus rengiančiomis darbo grupėmis, valstybės institucijų, kuruojančių projektus, atstovais, ypač aptariant teisės aktų pakeitimo ir papildymo projektų variantus. Aptarimai vyksta LŠTA penktadieniais organizuojamuose darbo grupių susitikimuose (žr. 1.2 priedas) su valstybės institucijų, nepriklausomų ekspertų, įmonių atstovais. Informacija probleminiais klausimais, apie pateiktus tarpinius projektus, išsiunčiama įmonėms. Ypač aktualiems, specifiniams klausimams aptarti kviečiami vadovaujantys įmonių specialistai (įmonių vadovai, technikos direktoriai, rinkodarai vadovaujantys darbuotojai ir specialistai). Siekiant kuo didesnio viešumo, darbo grupių susitikimuose kviečiami dalyvauti vartotojų, kitų asociacijų interesus atstovaujančių institucijų atsakingi darbuotojai. Susitikimų protokolai ir jų metu aptarti dokumentai talpinami asociacijos interneto svetainėje www.lsta.lt .
2009 metais įvyko 51 toks susitikimas, kurių metu aptarta per 600 naujų teisės aktų, jų projektų versijos, teikiamų pastabų ir pasiūlymų paketai aptarta ir jų taikymo praktika. Tradicine susitikimų tema tapo diskusija, dėl teisės aktų, reglamentuojančių energijos tiekimą buitiniams vartotojams, tobulinimo koncepcijos projekto nuostatų. Tokia naujų teisės aktų, teisės aktų projektų, įsigaliojusių teisės taikymo praktikos viešo aptarimo, analizės ir suinteresuotų asmenų informavimo pastoviuose susitikimuose forma save pateisino, bus pastoviai tobulinama ir tęsiama ateityje.

Visi teisės aktų projektai, asociacijos rengiami raštai ar gauti derinimui institucijų raštai susiję su šilumos tiekimo įmonių vykdoma veikla bei kita ypatingai aktuali bei svarbi informacija siunčiama įmonėms derinimui, žiniai kiekvieną dieną, bendrai per 2009 metus išsiųsta per 600 įvairių pranešimų įmonėms aktualiais klausimais. Suderinti su asociacijos nariais raštai dėl šilumos ūkio sektoriuje veikiančių subjekų ir vartotojų interesų atstovavimo siunčiami valstybės institucijoms. 2009 metais tokių raštų išsiųsta per 200. Svarbiausių asociacijos išsiųstų valstybės ir savivaldybių institucijoms raštų sąrašas pridedamas (žr. 1.3 priedas).

2. Studijų rengimas

LŠTA užsakymu per 2009 m. buvo pilnai atlikti 2 ir pradėti dar 2 tiriamieji darbai/studijos:
1. Biokogeneracijos skatinimo Lietuvoje įvertinimas ir pasiūlymai rėmimo bei kainodaros mechanizmų tobulinimui.
Šio darbo tikslas - parengti kainodaros metodiką biokogeneracinėms jėgainėms, numatant supirkimo tarifų skaičiavimo principus ir jų koregavimą pagal rinkos faktorius. Darbo uždaviniai - surinkti ir išanalizuoti ES taikomus skatinimo mechanizmus, palyginti juos su taikomais Lietuvoje, išanalizuoti taikomas technologijas ir jų eksploatacinius duomenis, įvertinti investicijas į biokogeneracines jėgaines, išanalizuoti kliūtis biokogeneracijos plėtrai ir pateikti pasiūlymus. Visa tai įvertinti kainodaros metodikoje, kuri leistų prognozuoti supirkimo kainas ir būtinas investicijų grąžos sąlygas. Išanalizuoti kitas kliūtis biokogeneracijos plėtrai ir pateikti principinius pasiūlymus dabartinių problemų sprendimui.
2. Europos šalių CŠT vystymosi tendencijų ir perspektyvos analizė ir Lietuvos šilumos ūkio plėtros strateginių nuostatų pagrindimas.
Darbas buvo parengtas
vadovaujantis Euroheat&Power 34-ojo kongreso, vykusio 2009 gegužės 25-26 d. Venecijoje, pranešimų medžiagos pagrindu, analizuojamos problemos ir galimybės įgyvendinti biokuro ir kitus vietinius energijos išteklius naudojančių įrengimų plėtrą šilumos ūkyje, pateikiamos rekomenduojamos AEŠ plėtrą skatinančios priemonės planuojamoms AEŠ naudojimo apimtims pasiekti.

Sekantys 2 darbai/studijos, kurios pradėtos 2009 m. bus baigtos 2010 m.
3. Atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) plėtros Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo sistemose programa.
LŠTA užsakymu šį darbą atlieka Lietuvos energijos konsultantų asociacija (LEKA), kurio tikslas - išanalizuoti esamus Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo sistemų įrengtus šilumos ir elektros gamybos įrenginius, jų techninius parametrus, susidėvėjimo laipsnius bei atnaujinimo poreikius. Taip pat jame bus nagrinėjami sistemų apkrovimo rėžimai, bei būsimi šilumos vartojimo pokyčiai, galimos atsinaujinančių energijos išteklių plėtros galimybės.
4. Leidinys „Vadovas šilumos ūkio subjektams. Efektyvūs šilumos gamybos, perdavimo ir vartojimo procesai".
Tai informacinis - metodinis leidinys
, skirtas subjektams, vienokia ar kitokia forma susijusiems su šilumos ūkiu, apie efektyvius šilumos gamybos, perdavimo ir vartojimo procesus ir teisinio reguliavimo esminius bruožus. Šį leidinį rengia bendraautorių kolektyvas, vadovaujamas dr.doc. Edvardo Tuomo.
LŠTA administracija aktyviai bendradarbiauja su Studijas rengiančiomis darbo grupėmis, ypač aptariant, pagal pateiktas užduotis, teisės aktų pakeitimo ir papildymo projektų variantus. Aptarimai vykdomi LŠTA penktadieniais organizuojamuose darbo grupių ir pirmadieniais energetikos ekspertų susitikimuose, kuriuose dalyvauja ir įmonių atstovai. Informacija probleminiais klausimais, apie pateiktus tarpinius projektus, išsiunčiama įmonėms. Ypač aktualiems, specifiniams klausimams aptarti kviečiami vadovaujantys įmonių specialistai (technikos direktoriai, įmonių rinkodaros vadovaujantys darbuotojai ir specialistai).
Studijų rengimo programa įvykdyta, studijų ataskaitos paskelbtos asociacijos interneto svetainėje. Studijose pateikti naujų teisės aktų projektai bei galiojančių teisės aktų pataisų ir papildymų projektai buvo svarstomi LŠTA penktadieniais organizuojamuose darbo grupių susitikimuose su asociacijos narių, valstybės institucijų bei vartotojų interesus atstovaujančių organizacijų atstovais. Svarstymo rezultatai pateikiami susitikimų protokoluose, kurie skelbiami asociacijos interneto svetainėje. Studijose pateikti naujų teisės aktų projektai bei galiojančių teisės aktų pataisų ir papildymų projektai teisės aktuose nustatyta tvarka pateikti valstybės institucijoms pagal kompetenciją, vyksta jų derinimo ir priėmimo procedūra. Asociacijos nariai buvo informuojami apie Projektų svarstymo eigą, nariams išsiunčiami dokumentai.

LŠTA taip pat aktyviai dalyvauja Lietuvos energetikos instituto (LEI) atliekamo tiriamojo mokslinio darbo „Šalies savivaldybėse esamų atsinaujinančių energijos išteklių (biokuro, hidroenergijos, saulės energijos, geoterminės energijos) ir komunalinių atliekų panaudojimas energijai gaminti" rengime, kurį užsakė LR Energetikos ministerija.
Pagrindiniai šio atliekamo darbo, kuris apima šilumos, elektros ir transporto sektorius, tikslai:
- įvertinti biokuro potencialą šalyje, išanalizuoti biokuro gamybos bei panaudojimo galimybes ir pateikti rekomendacijas dėl tikslingos biokuro naudojimo plėtros;
- parengti mokslinės-inžinerinės praktikos studiją, kurios nuostatomis galėtų būti įgyvendinama darni trumpalaikė bei ilgalaikė Lietuvos regioninė atsinaujinančių energijos išteklių bei komunalinių atliekų panaudojimo plėtra energetikoje - Nacionalinės energetikos strategijos, Nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo didinimo programos, Kogeneracijos plėtros plano pagrindais.

Visos atliktos studijos patalpintos LŠTA svetainėje http://www.lsta.lt/lt/pages/apie-silumos-uki/studijos-tiriamieji-darbai

3. Renginiai, seminarai, konferencijos

2009 metais LŠTA kartu su kitomis organizacijomis surengė 4 seminarus/konferencijas, 1 iš jų tarptautinio lygio, kitus įvairius susitikimus ir posėdžius.
2009 m. sausio 23 d. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija organizavo LŠTA narių metinį susirinkimą-konferenciją aktualiems šilumos ūkio klausimams aptarti, kurioje dalyvavo apie 150 dalyvių: šilumos tiekimo įmonių vadovai, atstovai iš LR Seimo, LR Vyriausybės, Ūkio ministerijos, Energetikos ministerijos, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, Valstybinės energetikos inspekcijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir kitų valstybės institucijų, vartotojų organizacijų, mokslo įstaigų ir giminingų asociacijų ir konsultacinių bendrovių.
2009 m. balandžio 10 d. vyko LŠTA rinkodaros komiteto posėdis dėl naujai įsigaliojusių teisės aktų šilumos ūkyje reikalavimų įgyvendinimo.
2009 m. balandžio 17 d. LŠTA kartu su Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komitetu ir Lietuvos elektros energetikos asociacija organizavo Lietuvos energetikos konferenciją „Ekonominiai ir saugumo uždaviniai", kurios metu buvo paminėta ir Lietuvos Energetikų diena. Renginio metu nusipelniusiems šalies energetikams buvo įteikti LR Seimo Pirmininko, LR Energetikos ministro, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos Tarybos padėkos, Lietuvos elektros energetikos asociacijos prezidento padėkos raštai ir Lietuvos energetikų Garbės ženklo apdovanojimai.
2009 m. balandžio 23 d. vyko LŠTA technikos komiteto posėdis, kuriame buvo aptariami 2009 metų planuojami darbai.
2009 m. gegužės 25 d. Venecijoje (Italija) vyko Europos 34-asis šilumininkų kongresas „Pokalbiai apie klimatą. Veiksmai dėl klimato. Centralizuotas šilumos tiekimas pažangiausias kelias vedantis į Kopenhagą", kurį organizavo tarptautinė centralizuoto šilumos tiekimo, centralizuoto vėsinimo ir kombinuotos šilumos bei elektros energijos gamybos asociacija Euroheat & Power. Šiame kongrese dalyvavo daugiau kaip 600 dalyvių, t.y. atstovai iš įvairių Europos ir kitų pasaulio šalių, kur buvo aptariamos pastarojo laikmečio problemos, aktualios išvystytą centralizuotą šilumos tiekimą turinčioms šalims. Šiame kongrese iš Lietuvos dalyvavo 6 asmenų delegacija: Vytautas Stasiūnas (LŠTA Prezidentas), Rymantas Juozaitis (PET Lietuvos komiteto pirmininkas), Linas Samuolis (UAB "Vilniaus energija" prezidentas), Rimantas Germanas (UAB "Vilniaus energija" komercijos direktorius), Svajūnas Juodka (UAB "Litesko" komercijos direktorius) ir Valdas Lukoševičius (Lietuvos energijos konsultantų asociacijos prezidentas).
2009 m. birželio 29 d. LŠTA nariams - šilumos tiekimo įmonių ekonomistams surengti mokymai dėl naujos duomenų apie faktinius kuro ir šilumos pirkimus bei kainas suvedinėjimo programos, kadangi nuo 2009 m. liepos 1 d. įsigaliojus naujam Šilumos ūkio įstatymui, keitėsi ir šios informacijos pateikimo Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai tvarka.
2009 m. rugsėjo 30 d. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija kartu su Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komitetu organizavo tarptautinę konferenciją „Iššūkis Lietuvos energetikai: švaistyti galimybes ar pasinaudoti Europos Sąjungos patirtimi?", kurioje dalyvavo apie 600 dalyvių, atstovaujančių įvairias energetikos sritis, svečiai iš Prezidentūros, LR Seimo, LR Vyriausybės, LR energetikos, ūkio, aplinkos ministerijų ir kitų valstybės institucijų. Taip pat atvyko ir pranešimus konferencijoje skaitė specialistai iš Europos Sąjungos ir kitų kaimyninių valstybių (Danijos, Švedijos, Vokietijos, Austrijos, Šveicarijos). Konferencija buvo skirta pasisemti patirties iš Europos Sąjungos šalių vykdančių saugią, efektyvią, draugišką aplinkai energetikos plėtrą, susipažinti su esama padėtimi Lietuvos energetikos pramonėje. Svarbu paminėti, kad konferencijos metu buvo priimtas svarbus dokumentas - Rezoliucija, kurioje konferencijos dalyviai atsižvelgdami į Europos Sąjungos politikos tikslus 2020 metams ragina Lietuvos valstybines institucijas pradėti vykdyti permainas šilumos sektoriuje:
- pašalinti visus biurokratinius barjerus, trukdančius efektyviai naudoti atsinaujinančius energijos išteklius ir didinti energetinę nepriklausomybę nuo importuojamo iškastinio kuro, o tuo pačiu - pagerinti importo/eksporto balansą ir sukurti papildomų darbo vietų;
- šilumos gamybą iš atsinaujinančių energijos išteklių iki 2015 metų padidinti iki 70 procentų, 2020 metų - iki 85 procentų.
2009 m. lapkričio 12 d.
vyko Euroheat & Power energetikos politikos darbo grupės susitikimas Zagrebe (Kroatija), kuriame aptartas šilumos ūkio sektorių vystymasis Vidurio ir Rytų Europos šalyse. Susitikime dalyvavę atstovai iš Bulgarijos, Lenkijos, Kroatijos, Serbijos pristatė savo šalių pasiekimus bei esamas kliūtis plėtojant centralizuotą šilumos tiekimą/centralizuotą vėsinimą. LŠTA prezidentas Vytautas Stasiūnas pristatė Lietuvos šilumos ūkio sektoriaus padėtį.
2009 m. lapkričio 23 d. Poznanėje (Lenkija) įmonė Dalkia Poznan organizavo seminarą, kuriame dalyvavo ir skaitė pranešimą asociacijos prezidentas Vytautas Stasiūnas. Seminaro metu pagrindinis dėmesys buvo skirtas gamtinių išteklių naudojimo skatinimui.
Per 2009 metus įvyko virš 40 energetikos ekspertų susitikimų (žr. 3.1 priedas), į kuriuos buvo kviečiami ir įmonių vadovai bei jų atstovai. Šiuo metu asociaciją bei jos narius įvairiais šilumos ūkio klausimais konsultuoja virš 50 energetikos ekspertų, šilumos ūkyje atliekančių įvairius mokslinius tiriamuosius darbus, galimybių studijas, rengiančių verslo planus, specialiuosius šilumos ūkio planus ir t.t.

Iš viso LŠTA darbuotojai per 2009 m. dalyvavo 51 renginyje (48 Lietuvoje ir 3 užsienyje) iš jų 16 skaitė pranešimus, kurių išsami tematika bei datos pateiktos prieduose (žr. 3.2 priedas).

4. LŠTA vykdomi vietiniai ir tarptautiniai projektai

• 2009 m. balandžio mėn. gauta ES parama pagal 2007 - 20013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis" priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse".
Projekto trukmė: 2009 m. balandžio mėn. - 2012 m. balandžio mėn.
Projekto vertė: 2 612 771 Lt
Paramos dydis: 1 700 948 Lt
Nuosavos lėšos: 911 832 Lt
Iki 2009 m. gruodžio mėn. 31 d. buvo apmokyta 160 šilumos tiekimo įmonių darbuotojų efektyvaus klientų aptarnavimo ir klientų globos, lyderiavimo ir vadovavimo įgūdžių ugdymo, projektų valdymo temomis. Šio etapo mokymuose dalyvavo UAB „Vilniaus energija", UAB „Litesko", AB „Panevėžio energija", AB „Šiaulių energija", UAB „E energija" darbuotojai.
Iš viso pagal projektą planuojama apmokyti apie 1 074 šilumos tiekimo įmonių darbuotojus.
Projekto tikslinės grupės:
• aukščiausiojo ir viduriniojo lygio įmonių vadovai
• personalo vadovai
• inžinieriai
• šilumos tiekimo organizatoriai (vadybininkai)
• meistrai
Visų mokymo programų sąrašas:
1. Energetikos mokymai
Mokymo programos pavadinimas Mokymo programos aprašymas
1. Energetikos mokymai šilumos tiekimo organizatoriams • Pastatų energetinis auditas
• Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemos
• Naujausios energetikos įrenginių modernizavimo galimybės
2. Energetikos mokymai vadovams • Naujausios technologijos energetikos srityje
• Energetikos įrenginių eksploatavimo galimybės, techninių rodiklių vertinimo metodai
• ES norminių teisės dokumentų, reglamentuojančių gamtosaugą energetikoje apžvalga, taikymas kasdieniame darbe
3. Energetikos mokymai inžinieriams ir kitiems specialistams • automatika (šilumos ir elektros gamybos procesų automatizavimas ; šilumos energetinių procesų automatinio reguliavimo sistemų eksploatavimas ;šilumos ir elektros energijos apskaitos sistemos, nauji metodai; technologinių procesų valdymo sistemos, jų naudojimas energetikoje
• elektra (dažnio keitiklių naudojamų energetikoje tipai, veikimo principai, jų priežiūra, aptarnavimas ; relinės apsaugos ir automatikos mikroprocesoriniai įrenginiai, nauji įtaisai, jų aptarnavimas, priežiūra;generatorių žadinimo sistemos, jų tipai, naudojimas, eksploatacija
• geoinformacinių sistemų taikymas šilumos tiekimo tinkluose
• kompiuterinių technologijų pritaikymas šilumos tiekimo sistemose
• tinklų monitoringas (defektų nustatymas šilumos trasose, nutekėjimų paieškos prietaisai)
• atsinaujinantys energijos šaltiniai ir su tuo susijusios technologijos, efektyvus energijos tiekimas; inžineriniai šiluminių procesų ir įrengimų skaičiavimai (tame tarpe elektrinės, katilai, šilumos trasos, šilumos punktai)
• teisinė bazė reglamentuojanti energetikos sektorių
2. Vadybos mokymai:
1. Sisteminis žmogiškųjų išteklių valdymas
2. Efektyvi vidinė ir išorinė komunikacija
3. Efektyvus klientų aptarnavimas ir klientų globa
4. Lyderiavimo ir vadovavimo įgūdžių ugdymas
5. Darbinės veiklos planavimas, organizavimas ir valdymas
6. Subalansuotų veiklos rodiklių sistema
7. Darbuotojų veiklos valdymas ir vertinimas
8. Projektų valdymas
9. Krizių valdymas
10. Efektyvus finansų valdymas
11. Įmonės įvaizdžio formavimas
Projekto vykdytojas: Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija
Projekto partnerės:

1. UAB „Vilniaus energija"
2. AB „Kauno energija"
3. UAB „Litesko"
4. AB „Panevėžio energija"
5. UAB „E energija"
6. AB „Klaipėdos energija"
7. AB,,Šiaulių energija"
8. UAB „Mažeikių šilumos tinklai"
• 2009 m. birželio mėnesį Europos Komisija patvirtino Lietuvos energetikos instituto pateiktą paraišką Euroheat & Power inicijuotam projektui „Ecoheat4EU" pagal ES paramos programą „Pažangi energetika Europai". Šiame projekte asociacija vykdys subrangovo funkcijas duomenų surinkimo ir informacijos viešinimo veikloje. Viso projekte dalyvauja 16 partnerių iš 14 Europos šalių (Vokietija, JK. Prancūzija, Ispanija, Čekija, Lietuva, Italija, Airija, Kroatija, Norvegija, Danija, Suomija ir Švedija).
Projekto trukmė: 25 mėnesiai, t.y. projekto pabaiga numatoma 2011 m. gegužės mėnesį. Pagrindinis projekto tikslas: plačiu spektru apimant daugelį Europos šalių išanalizuoti ir apžvelgti ten galiojančias teisės aktų, susijusių su CŠT, bazes. Gauti rezultatai bus pristatyti valdžios institucijoms pateikiant priemones ir pasiūlymus teisės aktų tobulinimo srityje.
• 2009 m. gruodžio mėn. Europos Komisija patvirtino Lietuvos energetikos instituto pateiktą paraišką Euroheat & Power inicijuotam projektui „Ecoheat4Cities" pagal ES paramos programą „Pažangi energetika Europai".
Šiame projekte asociacija taip pat vykdys subrangovo funkcija tik pačios Euroheat & Power užsakomiesiems darbams atlikti.
Projekto trukmė: 30 mėnesiai.
Numatomi pagrindiniai projekto tikslai: Parama AEŠ direktyvos įgyvendinimui liečianti centralizuoto šilumos ir šalčio tiekimo sistemų plėtrą gerinant šių sistemų priimtinumą savivaldybėms ir visuomenei; stebėti ir skatinti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą ir energijos efektyvumo didinimo priemones CŠŠT sektoriuje; diegti integruotus vietiniu lygiu kaštų požiūriu efektyvius sprendimus pastatams, energijos vartojimo efektyvumo priemonėms, atsinaujinančių išteklių naudojimui įgalinant darnų miestų planavimą ir ekologinius regionus (individualiems pastatams); platus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais ir projekto rezultatų sklaida.
• 2009 m. pavasarį Asociacija gavo pakvietimą dalyvauti tarptautiniame projekte „Bio-heat" pagal ES programą „Pažangi energetika Europai". Nuo Lietuvos šiame projekte dar dalyvaus ir kita gimininga šilumos tiekėjų asociacijai - Lietuvos biomasės energetikos asociacija (LITBIOMA). Viso projekte numato dalyvauti 8 ES šalys (Vokietija, Ispanija, Lenkija, Čekija, Slovėnija, Slovakija, Rumunija ir Lietuva).
Projekto tikslas: greitai augančių energetinių augalų panaudojimas šilumos gamybai centralizuotose šilumos tiekimo sistemose. Jeigu Europos Komisija patvirtins paraišką finansavimui gauti, projektą numatoma pradėti 2010 m. žiemą.
Lietuvos energetikos institutas vykdo projektą "Politikos priemonių, skatinančių atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą šilumos (vėsumos) gamybai, formavimas ES šalyse" pagal ES programą "Intelligent Energy Europe (IEE)" programos projektas, akronimas "RES-H/C". Asociacija šiame projekte vykdo subrangovo funkcija, t.y. teikia institutui trūkstamus duomenis, o gautus rezultatus institutas pateiks asociacijai po to kai bus baigtas minėtas projektas.
Tikslas - padėti ES šalių narių vyriausybėms pasiruošti įgyvendinti naująją atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) Direktyvą, įvertinant AEI panaudojimo šildymui ir vėdinimui (AEI-Š/V) galimybes.
Trukmė- nuo 2008 spalio iki 2011 kovo
Projekto metu bus: aptarti galimi užsibrėžti nacionaliniai AEI panaudojimo šilumai gaminti kiekybiniai tikslai; parinktos bei kokybiškai ir kiekybiškai įvertintos politikos priemonės, galinčios paskatinti AEI-Š/V; atsižvelgus į šį vertinimą, bus teikiamos rekomendacijos dėl atitinkamų paramos priemonių taikymo, siekiant padidinti AEI-Š/V dalį šalies šilumos ir vėdinimo rinkoje, o taip pat rekomendacijos, kaip organizuoti paramą, padidėjus AEI technologijų skvarbai rinkoje; projektas apima šešias ES šalis nares: Austriją, Graikiją, Olandiją, Lenkiją, D. Britaniją, Lietuvą.
LŠTA sėkmingai užbaigė administracinių dokumentų valdymo sistemos diegimą, t.y. galutinai įdiegta popierinių ir elektroninių dokumentų archyvavimo sistema, kuri palengvina darbą su dokumentais.

5. LŠTA bendradarbiavimas Lietuvoje ir užsienyje

Lietuvoje toliau glaudžiai bendradarbiaujama su valstybinėmis ir vyriausybinėmis įstaigomis, savivaldybėmis, giminingomis asociacijomis, vartotojų organizacijomis, mokslo ir mokymo įstaigomis, konsultacinėmis bendrovėmis. 2009 m. įvyko 51 asociacijos organizuojami penktadieniniai darbo grupių šilumos ūkio įstatymo poįstatyminiams aktams svarstyti susitikimai. Apie susitikimus nuolatos informuojami LŠTA nariai, o į posėdžius kviečiami atstovai iš valstybės, vartotojų ir kitų organizacijų. Vidutiniškai į penktadieninius posėdžius susirinkdavo 6-11 dalyvių. Visų susitikimų protokolai nuo 2002 m. patalpinti asociacijos interneto svetainėje www.lsta.lt .
Toliau buvo tęsiamas bendradarbiavimas su Lietuvos biokuro gamintojų ir tiekėjų asociacija ir Lietuvos miško savininkų asociacija pagal 2005 m. spalio 13 d. pasirašytą bendradarbiavimo sutartį.
Glaudūs santykiai toliau buvo palaikomi su tarptautine Euroheat & Power asociacija bei Europos Pažangios Energetikos Efektyvumo Paslaugų Federacijos, EFIEES (angl. European Federation of Intelligent Energy Efficiency Services), kurios nariais mes esame. Šios organizacijos nuolat siunčia naujausią informaciją apie ES teisės aktų rengimą, įgyvendinimą, aktualijas Europos šilumos ūkyje. Kasmet LŠTA prezidentas vyksta dalyvauti Euroheat & Power direktorių tarybos susitikimuose, generalinėse asamblėjose.
Taip pat aktyviai dalyvaujama EFIEES generalinėse asamblėjose ir kituose rengiamuose susitikimuose, kuriuose nagrinėjami Europos Sąjungos teisės aktų projektai, aktualūs šilumos ūkio sektoriui.
Be jau išvardintų organizacijų LŠTA bendradarbiauja ir su IEA (Tarptautinė energetikos agentūra), WEC (Pasaulio energetikos taryba), Latvijos centralizuoto šilumos tiekimo įmonių asociacija, Estijos elektros ir šilumos asociacija, Lenkijos šilumininkų valstybiniais rūmais, Danijos šilumos tiekėjų asociacija, Danijos centralizuoto šilumos tiekimo taryba, Čekijos šilumos tiekėjų asociacija, Suomijos energetikos įmonių asociacija, Švedijos šilumos tiekėjų asociacija, Nekomercinės paskirties bendrija „Rusijos šilumos tiekimas", Vokietijos šilumos ir elektros asociacija.
Per ataskaitinius metus asociacijoje svečiavosi: įmonių grupės „Dalkia" atstovai iš Prancūzijos, svečiai iš Danijos „Danish Energy Authority", Ispanijos, Lenkijos bei viešėjo Ukrainos delegacija. Buvo domimasi Lietuvos šilumos ūkio sektoriaus valdymo, projektų vykdymo, teisės aktų kūrimo bei jų įgyvendinimo klausimais.

6. Informacinė ir švietėjiška veikla.

Asociacija ir toliau dirbo šilumos ūkio gero įvaizdžio formavimo visuomenėje kryptimi, dalyvaudama televizijos ir radijo laidose, rengdama spaudos pranešimus ir konferencijas. Per ataskaitinius metus LŠTA išplatino 7 pranešimus spaudai:
• 2009-01-23 „Nuostolingai veikiantys šilumininkai ragina skatinti biokuro naudojimą"
• 2009-02-05 „Gruodį Lietuvos daugiabučiuose buvo švaistoma šiluma"
• 2009-04-01 „Informacija dėl šildymo sezono pabaigą reglamentuojančių teisės normų taikymo"
• 2009-07-28 „Kuriems vartotojams vasarą labai padidėja „Gyvatuko" mokestis?"
• 2009-09-15 „Šilumos tiekėjus slegia savivaldybių skolos"
• 2009-10-12 „Iššūkis mūsų energetikai: naudotis ES patirtimi ar toliau švaistyti resursus"
• 2009-10-15 „Pirmiausia reikia renovuoti kiauriausius namus"

LŠTA glaudžiai bendradarbiaudama su žiniasklaidos atstovais parengė ir išplatino per 13 straipsnių susijusių su šilumos ūkio sektoriumi, kurie buvo publikuojami dienraščiuose („Lietuvos rytas", „Respublika", „Lietuvos žinios", „15 minučių" ir „Ūkininko patarėjas"), žurnaluose („Valstybė", „Mokslas ir technika", „APS. Architektūra. Projektavimas. Statyba" ir „Veiklos kryptys") bei internetiniuose informaciniuose portaluose („Delfi", „ATN", „LRT" ir „ALFA"):
• 2009-01-05 dienraštis „Lietuvos rytas" „Kodėl švedai už šildymą moka mažiau nei lietuviai?
• 2009-01-23 internetinis portalas „Delfi" „Šilumininkai irgi nori kainų perskaičiavimo kas mėnesį"
• 2009-01-24 dienraštis „Respublika" „Susikaupusios skolos - kliūtis biokurui"
• 2009-02-13 internetinis portalas „Delfi" „Šilumininkai: renovavus namus tektų keisti ir vamzdžius"
• 2009-04-01 LŠTA informacija „2003 m. ̶ 2008 m. šilumos vartotojų prisijungimo/atsijungimo nuo centralizuoto šilumos tinklo analizė"
• 2009-04-20 internetinis portalas „Delfi" „Vidutinio buto savivinkui šis šildymo sezonas kainavo 262-1150 Lt daugiau"
• 2009-08-17 internetinis portalas „Alfa" „Šiluma nuo rudens pigs 10-15 proc."
• 2009-09-24 internetinis portalas „Delfi" „Švedija: naudoti biokurą naudinga finansiškai"
• 2009-09-25 internetinis portalas „Delfi" „Skandinavų planuose - atsisakyti iškastinio kuro šilumos gamybai"
• 2009-09/Nr.3 LŠTA leidžiamas žurnalas „Šiluminė technika" „Tarptautinėje konferencijoje - ypatingas dėmesys atliekų deginimui"
• 2009/Nr.9 žurnalas „Mokslas ir technika" „Iššūkis mūsų energetikai: naudotis ES patirtimi ar toliau švaistyti resursus"
• 2009/Nr.3 (15) žurnalas „Veiklos kryptis" „Pirmiausia reikia renovuoti kiauriausius namus"
• 2009-10-19/Nr.42 žurnalas „Veidas" „Energijos gamyba iš atliekų - biurokratijos pančiuose"

Aukščiau išvardintų informacinių pranešimų bei išplatintų straipsnių susijusių su šilumos ūkio sektoriumi galima rasti prieduose (žr. priedas Nr. 6.1).
Pagal sutartį su UAB „Verslo plėtros ir administravimo agentūra" ir toliau buvo vykdomas kasdieninis respublikinės ir didžiųjų miestų regioninės spaudos šilumos verslo monitoringas, kuris LŠTA nariams buvo pateikiamas elektroniniu paštu. Per 2009 metus Lietuvoje buvo publikuota apie 3000 straipsnių svarbiais šilumos ūkio klausimais.
Viena iš pagrindinių asociacijos informacijos viešinimo priemonių išlieka LŠTA interneto svetainė www.lsta.lt, kurioje publikuojama visa aktuali informacija: pranešimų medžiagos iš renginių, darbo grupių posėdžių protokolai, informacija apie naujus teisės aktus, studijos, mokslo tiriamieji darbai, šilumos tiekimo įmonių statistiniai duomenys ir kita aktuali informacija vartotojams apie centralizuotą šilumos tiekimą, daugiabučių namų modernizavimą, šilumos kainų mažinimą, energijos taupymą ir efektyvumą.
Per 2009 metus buvo išleisti 4 periodinio žurnalo „Šiluminė technika" numeriai (tiražas: 600 egz.), viso buvo publikuota 37 straipsniai.
2008 m. pabaigoje pagal pateiktą klausimyną paruošta ataskaita apie centralizuotą šilumos ūkį Lietuvoje Euroheat&Power periodiniam leidiniui „District Heat in Europe. Country by Country survey". Šis leidinys pasirodė 2009 m. pavasarį. Ataskaitą, kuri buvo pateikta šiam periodiniui leidiniui, galimą rasti prieduose (žr. priedas Nr. 6.2).
Nuo pat asociacijos įkūrimo pradžios iš šilumos tiekimo įmonių renkami duomenys, atliekamos suvestinės, analizės ir rengiamos LŠTA narių metinės ūkinės veiklos statistinės ataskaitos (tiražas: 200 egz). Nuo 2009 metų atsisakyta rengti pusmečio ūkinės veiklos statistines ataskaitas, kadangi šie duomenys nėra tikslūs ir neatspindi realios įmonių padėties.
Taip pat LŠTA kiekvieno šildymo sezono metu atlieka šilumos suvartojimo ir mokėjimų už šilumą daugiabučiuose namuose pagal skirtingas pastatų kategorijas analizę, kuri atliekama nuo 2007 metų šildymo sezono pradžios. Ši informacija talpinama LŠTA interneto svetainėje.
Visą minėtą informaciją, susijusią su šilumos ūkio sektoriaus veikla, LŠTA vienu metu siunčia elektroniniu paštu 5 gavėjų paketais, t.y. LR Seimo nariams, savivaldybėms, LŠTA nariams, giminingoms organizacijoms bei žiniasklaidai (viso apie 500 adresatų).
Visa aktuali informacija, pagrindiniai įvykiai, susiję su asociacijos narių veikla talpinama metraštyje, kuris buvo pradėtas 1998 metais, t.y. nuo asociacijos įkūrimo datos.

7. Apdovanojimai
Per 2009 metus LŠTA apdovanojo nusipelniusius energetikos srities darbuotojus bei įmones jubiliejinių sukakčių proga:
- 2009 m. balandžio 17 d. Lietuvos Energetikų dienos proga, kuri buvo paminėta apjungiant su Lietuvos energetikos konferencija: Ekonominiai ir saugumo uždaviniai" nusipelnę šilumos tiekimo įmonių darbuotojai buvo apdovanoti:
LR Seimo Pirmininko Padėkos raštu:
Rolandas Bitcheris, AB „Panevėžio energija" gamybos direktorius
Mykolas Navickas, AB „Šiaulių energija" įrengimų remonto tarnybos viršininkas

LR Ministro Pirmininko Padėkos raštu:
Genius Jurgelėnas, UAB „Utenos šilumos tinklai" direktoriaus pavaduotojas
Vytautas Masalskas, AB „Jonavos šilumos tinklai" Jonavos ir Girelės katilinių viršininkas.

LR Energetikos ministro Padėkos raštu:
Juozas Kuliešius, UAB „Molėtų šiluma" direktorius
Rimvydas Povilavičius, AB „Panevėžio energija" Rokiškio šilumos tinklų rajono viršininkas

Lietuvos energetikų Garbės ženklo apdovanojimui:
Alfonsas Romutis Ivanauskas, buvęs AB „Klaipėdos energija" technikos direktoriaus pavaduotojas, nuo 2000 m. pensijoje.
Rimantas Germanas, UAB „Vilniaus energija" komercijos direktorius
Rita Morozovienė, AB „Panevėžio energija" finansų direktorė
Virgilijus Pavlavičius, AB „Šiaulių energija" technikos direktorius

LŠTA Tarybos padėkos raštais:
Algimantas Grižas Grižauskas, AB „Kauno energija" technologijų aptarnavimo tarnybos viršininkas.
Algirdas Antanas Ambraziūnas, AB „Klaipėdos energija" šilumos tarnybos viršininkas
Vidmantas Pabrinkis, AB „Klaipėdos energija" Šilumos tinklų tarnybos viršininkas
Algimantas Jokšas, AB „Klaipėdos energija" Šilumos tarnybos katilų valytojas
Regina Jokubauskienė, AB „Klaipėdos energija" Šilumos apskaitos grupės inžinierė
Ramūnas Paškauskas, AB „Panevėžio energija" Panevėžio elektrinės viršininkas
Virginijus Petraška, AB „Panevėžio energija" Panevėžio elektrinės pamainos viršininkas
Eligijus Dovidaitis, AB „Šiaulių energija" šilumos tinklų tarnybos viršininkas
Arvydas Jurevičius, UAB „Kaišiadorių šiluma" direktorius
Aldona Rimkūnienė, UAB „Raseinių šilumos tinklai" ekonomistė
Alfredas Stonys, UAB „Raseinių šilumos tinklai" meistras
Laimutis Kasparavičius, UAB „Šakių šilumos tinklai" generalinis direktorius
Ričardas Leckas, UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis" direktorius
Vaidotas Jurkynas, UAB „Utenos šilumos tinklai" direktoriaus pavaduotojas komercijai
Gintautas Kujalis, UAB „Fortum Švenčionių energija" technikos direktorius
Mindaugas Lapėnas, UAB „Ignalinos šilumos tinklai" technikos direktorius
Jonas Galinaitis, UAB „Tauragės šilumos tinklai" Beržės rajoninės katilinės šaltkalvis
Elena Laukineitienė, UAB „Šilutės šilumos tinklai" vyr. Ekonomistė
Donata Markvaldienė, UAB „Šilutės šilumos tinklai" sandėlininkė
Benediktas Skuodas, UAB „Šilutės šilumos tinklai" vairuotojas
Edmontas Kripas, UAB „Mažeikių šilumos tinklai" gamybinės-techninės tarnybos viršininkas
Stanislava Jasinskaitė, UAB „Mažeikių šilumos tinklai" finansų direktorė
Algirdas Balys, UAB „Mažeikių šilumos tinklai" elektrosuvirintojas
Gintautas Padgurskas, UAB „Lazdijų šiluma" padalinio Veisiejų katilinės Nr.1 viršininkas (2009-11-09 sukanka 50 m.)
- 2009 m. birželio 3 d. UAB „Logstor" direktorius Gintautas Barila 50-ies metų jubiliejaus proga.
- 2009 m. birželio 8 d. AB „Panevėžio energija" komercijos direktorių Stanislovą Raipą, už ilgametį, nepriekaištingą darbą bei aktyvią veiklą vystant centralizuotą šilumos tiekimą Lietuvoje.
- 2009 m. liepos 17 d. už aktyvią veiklą vystant centralizuotą šilumos tiekimą Lietuvos, AB „Klaipėdos energija" 80-ies metų jubiliejaus proga apdovanoti:
Egidijus Baltramonaitis (Gamybos departamento Klaipėdos rajoninės katilinės viršininkas);
Marius Giedra (Paslaugų departamento transporto ir pirkimų skyriaus automechanikas);\
Gediminas Kirlys (Šilumos pardavimo ir rinkodaros departamento klientų aptarnavimo grupės vadovas);
Vidmantas Piktūrna (Šilumos tiekimo departamento perspektyvinio vystymo grupės vadovas)
Daiva Straupienė (Finansų ir ekonomikos departamento, finansų ir buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji buhalterė).
- 2009 m. rugpjūčio 17 d. UAB „Fortum Švenčionių energija" realizacijos ir prevencijos skyriaus vadovė Galina Krinickaja, už ilgametį ir sąžiningą darbą, geranorišką pagalbą šilumos vartotojams, sprendžiant įvairius su šilumos veikla susijusius teisinius klausimus bei aktyvų dalyvavimą bendrovės veikloje, 50-ies metų jubiliejaus proga.
- 2009 m. rugsėjo 18 d. AB „Panevėžio energija" dispečerinės tarnybos viršininkas Linas Jurkšas, už ilgametį, nuoširdų, sąžiningą darbą, užtikrinant nepertraukiamą šilumos ir elektros energijos gamybą bei tiekimą, 60-ies metų jubiliejaus proga apdovanoti.
- 2009 m. spalio 8 d. UAB „Mažeikių šilumos tinklai" generalinio direktoriaus pavaduotojas, komercijos direktorius Jonas Jurkonis, Už ilgametį, nepriekaištingą darbą bei aktyvią veiklą vystant centralizuotą šilumos tiekimą Lietuvoje 60-ies metų jubiliejaus proga.

 LŠTA VEIKLOS PROGRAMA 2010 METAMS LŠTA VEIKLOS PROGRAMA 2010 METAMS