Nacionalinė šilumos energetikos technologijų platforma

Euroheat & Power

EFIEES

World Energy Council

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos 2008 metų veiklos ataskaita

2008 m. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (LŠTA) tęsė savo veiklą, vykdydama visuotinio narių susirinkimo patvirtintą programą (2008-05-14 protokolas Nr. 1/16) ir LŠTA Tarybos posėdžių nutarimus (2008 metais įvyko 8 LŠTA Tarybos posėdžiai). Per 2008 m. į asociaciją įstojo 1 naujas narys - UAB „Nepriklausomos energijos paslaugos" (nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d.), išstojo 1 narys - UAB „Vilniaus rajono šilumos tinklai" (nuo 2008 m. gegužės 1 d.). Ataskaitinių metų pabaigoje narių skaičius buvo 41.
Asociacijos administracijoje 2008 metų pabaigoje dirbo 6 darbuotojai.


1. Teisės aktų harmonizavimo veikla

Per 2008 metus priimti nauji, pakeisti ar papildyti 190 su šilumos ūkiu susiję teisės aktai (2007 metais - 134 teisės aktai). Svarbiausi iš jų:

Ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje, ūkio ministerijoje bei kitose valstybės institucijose, kur buvo svarstomi šių įstatymų ir teisės aktų projektai, LŠTA administracija parengė ir pateikė valstybės institucijoms su asociacijos nariais suderintus pasiūlymus dėl šių Projektų. Teisės aktuose nustatyta tvarka gindami savo narių interesus, LŠTA administracijos ir narių atstovai dalyvavo visuose Seimo komitetų posėdžiuose bei pasitarimuose kitose valstybės institucijose, kur buvo svarstomi Projektai. Asociacijos nariai buvo nuolat informuojami apie Projektų svarstymo eigą, nariams išsiunčiami dokumentai. Rengiant pasiūlymus ir išvadas, dėl šių projektų, vadovautasi prioritetine nuostata siekti, kad:
• energetikos (elektros, dujų, šilumos, vandens) ūkio veiklą reglamentuojantys įstatymai bei jų įgyvendinimą lydintys teisės aktai aiškiai reglamentuotų energetikos ūkio sektoriuose veikiančių natūralių monopolijų veiklą ir atsakomybę bei valstybinį energijos monopolinių paslaugų apskaitos ir pardavimo vartotojams kainų reguliavimą iki jiems nuosavybės teise priklausančių energijos perdavimo ar skirstymo įrenginių ribos;
• energetikos (elektros, dujų, šilumos, vandens) ūkio sektoriuose veikiančių ūkio subjektų veikla nuo vartotojui nuosavybės (buitiniams vartotojams - bendrosios dalinės nuosavybės) teise priklausančių energijos perdavimo ar skirstymo įrenginių ribos, energijos pristatymas į vartojimo vietą, energijos vartojimo sistemų priežiūra (eksploatavimas), energetinio efektyvumo didinimas būtų traktuojama kaip paslauga. Šią veiklą turi reglamentuoti kiti teisės aktai. Valstybė turi reglamentuoti minimalias šių paslaugų apimtis, kokybės reikalavimus bei reguliuoti maksimalias kainas. Valstybė turi skatinti, kad šia veikla užsiimantys ūkio subjektai veiktų konkurencijos sąlygomis, o teikiamų paslaugų galutinę kainą reguliuotų rinka.
Ypatingas dėmesys šiuo aspektu buvo skirtas Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimą lydinčių teisės aktų projektų rengimo ir svarstymo valstybės institucijose procedūroms. LŠTA administracija, vykdydama 2008 metų veiklos krypčių ir plano nuostatas, didelį dėmesį skyrė Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimą lydinčių teisės aktų projektų analizei, su šilumos ūkio sektoriumi susijusioms nuostatoms, pateikė su asociacijos nariais suderintus pasiūlymus ir pastabas atitinkamoms institucijoms. Didelė dalis asociacijos pateiktų pastabų ir pasiūlymų įvertinti valstybės institucijų patvirtintuose įstatymo įgyvendinimą lydinčiuose teisės aktuose.
LŠTA administracija, vykdydama 2008 metų veiklos krypčių ir plano nuostatas, didelį dėmesį skyrė Nacionalinės energetikos strategijos ir jos įgyvendinimo, su šilumos ūkio sektoriumi susijusių, rengiamų studijų nuostatoms, pateikė su asociacijos nariais suderintus pasiūlymus ir pastabas bei reikalingą statistinę informaciją atitinkamoms studijų rengimo darbo grupėms ir valstybės institucijoms.
2008 metais toliau vyko Lietuvos pasirengimas ES struktūrinės paramos panaudojimui 2007-2013 m. procesas. Asociacijos atstovai dalyvavo viešuosiuose aptarimuose, teikė pasiūlymus valdžios institucijoms, kad rengiant strateginius dokumentus būtų skiriamas didesnis dėmesys ir atitinkamai parama šilumos ūkio plėtros priemonių įgyvendinimui. LŠTA nariai buvo nuolatos informuojami apie priimtus sprendimus ir naujienas.
LŠTA prezidentas dalyvauja Energetikos projektų atrankos, administruojant ES struktūrinių fondų lėšas 2004-2006 m. bei Stebėsenos, rengiantis administruoti ES struktūrinių fondų lėšas 2007-2013 m., komitetų darbe.
Šilumos tiekėjų, daugiabučių namų Valdytojų (Administratorių), Prižiūrėtojų ir buitinių vartotojų sutartinius santykius ženkliai pagerino ūkio ministro patvirtintos naujos redakcijos šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, kitų Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo įgyvendinimą lydinčių teisės aktų pataisos.
LŠTA administracija aktyviai bendradarbiauja su teisės aktų projektus rengiančiomis darbo grupėmis, valstybės institucijų, kuruojančių projektus, atstovais, ypač aptariant teisės aktų pakeitimo ir papildymo projektų variantus. Aptarimai vyksta LŠTA penktadieniais organizuojamuose darbo grupių susitikimuose su valstybės institucijų, nepriklausomų ekspertų, įmonių atstovais. Informacija probleminiais klausimais, apie pateiktus tarpinius projektus, išsiunčiama įmonėms. Ypač aktualiems, specifiniams klausimams aptarti kviečiami vadovaujantys įmonių specialistai (įmonių vadovai, technikos direktoriai, rinkodarai vadovaujantys darbuotojai ir specialistai). Siekiant didesnio viešumo, darbo grupių susitikimuose kviečiami dalyvauti vartotojų, kitų asociacijų interesus atstovaujančių institucijų atsakingi darbuotojai. Susitikimų protokolai ir jų metu aptarti dokumentai talpinami asociacijos interneto svetainėje. 2008 metais įvyko 48 tokie susitikimai, kurių metu aptarta per 560 naujų teisės aktų, jų projektų versijų, teikiamų pastabų ir pasiūlymų paketų. Susitikimuose nuolat aptariami nauji teisės aktai, teisės aktų projektai ir jų taikymo praktika. Tradicine susitikimų tema tapo diskusija, dėl teisės aktų, reglamentuojančių energijos tiekimą buitiniams vartotojams, tobulinimo koncepcijos projekto nuostatų. Tokia naujų teisės aktų, teisės aktų projektų, įsigaliojusių teisės taikymo praktikos viešo aptarimo, analizės ir suinteresuotų asmenų informavimo pastoviuose susitikimuose forma save pateisino, bus pastoviai tobulinama ir tęsiama ateityje.

2. Studijų rengimas

LŠTA užsakymu per 2008 m. buvo atlikti 4 tiriamieji darbai/studijos:
1. Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo įstatymo lydinčiųjų teisės aktų, reglamentuojančių pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarką ir šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisykles, analizė ir rekomendacijų parengimas.
2. Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo įstatymo lydinčiųjų teisės aktų, reglamentuojančių aprūpinimo šiluma ir karštu vandeniu sistemų įrengimą, eksploatavimą ir administravimą, analizė ir rekomendacijų parengimas.
3. Centralizuoto šilumos tiekimo kainodaros metodinis tyrimas ir rekomendacijų jos tobulinimui parengimas.
4. Naujos redakcijos šilumos ūkio įstatymo tiekėjų ir vartotojų santykių koncepcinių priemonių ir nuostatų harmonizavimo analizė ir rekomendacijos.

Numatytų 2008 m. rengti Studijų temas (LŠTA administracija didžiausią dėmesį 2008 metais planavo skirti tolimesniam šilumos ūkį reglamentuojančių, ypač technologijų reikalavimus, teisės aktų harmonizavimui) žymia dalimi sąlygojo aplinkosauginės bei visų šilumos ūkio subjektų veiksmų koordinavimo, pareigų, teisių ir atsakomybės, bei naujos redakcijos šilumos ūkio įstatymo nuostatų įgyvendinimo problemos.

Atlikta aprūpinimo šiluma ir karštu vandeniu sistemų įrengimo, eksploatavimo ir administravimo teisinio sureguliavimo klausimų susijusių su ES teisės aktų nuostatų perkėlimo į šalies teisės aktus bei naujos redakcijos Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo ir jo įgyvendinimą lydinčių teisės aktų taikymo praktikos analizė, pateikta teisės aktų harmonizavimo su kitais teisės aktais pagrindinių nuostatų rekomendacijos.
Atliktas centralizuoto šilumos tiekimo kainodaros metodinis tyrimas, išanalizuota patirtis, teigiami ir neigiami reguliavimo aspektai, apžvelgta įvairiose šalyse taikomi šilumos kainodaros ir reguliavimo principai, detaliai aptarti galiojančios šilumos kainodaros privalumai ir trūkumai, kuriuos sukėlė labai išaugusios energetinių resursų kainos ir aukšta infliacija, išanalizuota būtinųjų sąnaudų pripažinimo principai ir galimybės sumažinti nepripažįstamas sąnaudas, įvertintos LRS Audito komiteto patikrinimo išvados ir jų pasekmės tolimesniam CŠT sektoriaus vystymuisi, pateikti argumentai kodėl ne visi pasiūlymai yra priimtini ir pateiktos rekomendacijos jos tobulinimui. Šios analizės pagrindu LŠTA pateikė pastabas ir pasiūlymus VKEKK priimant naująją šilumos kainų metodiką. Didelė dalis pasiūlymų buvo įgyvendinta.
Atlikta naujos redakcijos šilumos ūkio įstatymo nuostatų dėl šilumos ūkio sektoriuje veikiančių ūkio subjektų visumoje ir konkrečiai šilumos tiekėjų, karšto vandens tiekėjų ir šilumos bei karšto vandens vartotojų santykių koncepcinių priemonių ir nuostatų palyginamoji analizė. Surinktų ir išanalizuotų teisės aktų duomenų pagrindu parengtos rekomendacijos dėl šilumos ūkio įstatymo nuostatų tiekėjų ir vartotojų santykių koncepcinių priemonių reglamentavimo ir nuostatų harmonizavimo įstatymą įgyvendinančiuose teisės aktuose visumoje ir ūkio ministro tvirtinamose šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse konkrečiai. Šios analizės pagrindu LŠTA pateikė pastabas ir pasiūlymus ūkio ministerijai. Didelė dalis pasiūlymų buvo įgyvendinta ūkio ministro patvirtintose naujos redakcijos šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse.
Atlikta naujos redakcijos šilumos ūkio įstatymo pakeitimo įstatymo lydinčiųjų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarką ir šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo tvarką analizė. Surinktų ir išanalizuotų teisės aktų duomenų pagrindu parengtos rekomendacijos dėl šilumos ūkio įstatymo nuostatų tiekėjų, daugiabučių namų Valdytojų (Administratorių), pastato šildymo ir karšto vandens sistemų Prižiūrėtojų ir vartotojų santykių koncepcinių priemonių pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros organizavimo reglamentavimo ir nuostatų harmonizavimo įstatymą įgyvendinančiuose teisės aktuose visumoje ir ūkio ministro tvirtinamoje Tvarkoje konkrečiai. Surinktų ir išanalizuotų teisės aktų duomenų pagrindu parengtos rekomendacijos dėl šilumos ūkio įstatymo nuostatų rengiant savivaldybių šilumos ūkio specialiuosius planus reglamentavimo ir nuostatų harmonizavimo įstatymą įgyvendinančiuose teisės aktuose visumoje bei aplinkos ir ūkio ministro tvirtinamose Taisyklėse konkrečiai. Šios analizės pagrindu LŠTA pateikė pastabas ir pasiūlymus ūkio ministerijai. Tikėtina, kad didelė dalis pasiūlymų bus įgyvendinta energetikos ir aplinkos ministrų numatomuose patvirtinti teisės aktuose.
LŠTA administracija aktyviai bendradarbiauja su Studijas rengiančiomis darbo grupėmis, ypač aptariant, pagal pateiktas užduotis, teisės aktų pakeitimo ir papildymo projektų variantus. Aptarimai vykdomi LŠTA penktadieniais organizuojamuose darbo grupių susitikimuose su įmonių atstovais, informacija probleminiais klausimais, apie pateiktus tarpinius projektus, išsiunčiama įmonėms. Ypač aktualiems, specifiniams klausimams aptarti kviečiami vadovaujantys įmonių specialistai (technikos direktoriai, įmonių rinkodaros vadovaujantys darbuotojai ir specialistai).
Studijų rengimo programa įvykdyta, studijų ataskaitos paskelbtos asociacijos interneto svetainėje. Studijose pateikti naujų teisės aktų projektai bei galiojančių teisės aktų pataisų ir papildymų projektai buvo svarstomi LŠTA penktadieniais organizuojamuose darbo grupių susitikimuose su asociacijos narių, valstybės institucijų bei vartotojų interesus atstovaujančių organizacijų atstovais. Svarstymo rezultatai pateikiami susitikimų protokoluose, kurie skelbiami asociacijos interneto svetainėje. Studijose pateikti naujų teisės aktų projektai bei galiojančių teisės aktų pataisų ir papildymų projektai teisės aktuose nustatyta tvarka pateikti valstybės institucijoms pagal kompetenciją, vyksta jų derinimo ir priėmimo procedūra. Asociacijos nariai buvo informuojami apie Projektų svarstymo eigą, nariams išsiunčiami dokumentai.

LŠTA taip pat aktyviai dalyvavo LR Ūkio ministerijos patvirtintų 6 tiesiogiai susijusių su šilumos ūkio sektoriumi studijų rengime. Nuolat buvo organizuojami susitikimai su įmonių atstovais ir studijų rengėjais dėl tyrimų rezultatų, aktualių problemų sprendimams aptarti:
1. Tiriamasis darbas „Kogeneracijos būdu termofikacinėse elektrinėse pagamintos elektros energijos ir šilumos gamybos sąnaudų paskirstymo metodų įvertinimas ir rekomendacijų dėl jų tobulinimo parengimas".
2. Mokslo tiriamasis darbas „Kogeneracijos plėtros poveikio investicijų į elektros energetikos sistemą apimtims analizė bei rekomendacijų dėl kogeneracijos ir elektros energijos perdavimo ir skirstymo tinklų plėtros suderinimo parengimas".
3. Studija „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo elektros energijos gamyboje apimčių analizė ir rekomendacijų dėl elektros energijos, kuriai gaminti naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai, gamybos ir supirkimo skatinimo 2010-2020 m. parengimas".
4. Taikomasis mokslinis tyrimas „Lietuvos atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimo veiksmų planas 2010-2020 m."
5. Studija „Šilumos kainų nustatymo metodikos atitikimo Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų reikalavimams, metodikos rengimo, tvirtinimo ir kainų nustatymo procedūrų analizė ir rekomendacijų dėl šilumos kainodaros teisinio reglamentavimo tobulinimo parengimas".
6. Studija „Kainodaros principų, taikomų energetikos sektoriuje, analizė ir jų tobulinimo rekomendacijos"
Visos paminėtos studijos patalpintos LŠTA svetainėje www.lsta.lt

3. Renginiai, seminarai, konferencijos

Per 2008 m. LŠTA kartu su kitomis organizacijomis surengė 5 seminarus:
2008-02-22 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija paminėjo savo veiklos 10 metų sukaktį (oficiali įkūrimo data 1998 m. vasario 24 d.). Renginio metu vyko konferencija „Centralizuotas šilumos tiekimas - kelias į šalies energetinę nepriklausomybę ir švarią aplinką".
2008-04-02 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, siekdama pasiruošti 2007-2013 m. Europos socialinio fondo finansuojamų mokymų projektų rengimui, LŠTA nariams organizavo seminarą įmonių personalo vadovams. Seminaro tikslai buvo aptarti aktualų personalo valdymo organizacijoje veiklų modelį, aptarti personalo vadovo organizacijoje pozicijos specifiką - vertę, riziką, tobulėjimo iššūkius ir galimus metodus, sudaryti personalo vadovų kompetencijos didinimo programos projektą - svarbiausios dėmesio sritys, temos, idėjos ir iniciatyvos.
2008-06-27 vyko Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos technikos komiteto posėdis - seminaras biokuro deginimo ir kitiems aktualiems klausimams aptarti.
2008-10-08 UAB „Infoklodai" kartu su Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija organizuoja seminarą "Daugiabučių namu renovacija: investicija ateičiai ar finansinė našta gyventojams"
2008-10-22 UAB "Expozona" kartu su Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija organizavo konferenciją „Brangiausias šildymo sezonas. Priežastys ir sprendimai", kurio pagrindinis tikslas buvo pristatyti bene opiausią šalies ūkio problemą - šilumos energijos kainų šuolį ir galimybes šią naštą sumažinti.

2008 metais nuolat buvo organizuojami energetikos ekspertų susitikimai. Šiuo metu asociaciją bei jos narius įvairiais šilumos ūkio klausimais konsultuoja virš 50 energetikos ekspertų susibūrusių į Lietuvos energijos konsultantų asociaciją. Šilumos ūkyje jie atlieka įvairius mokslinius tiriamuosius darbus, galimybių studijas, rengia verslo planus, specialiuosius šilumos ūkio planus ir t.t.
2008-04-18 LŠTA patalpose vyko pirmasis energetikos sektoriaus ekspertų susitikimas, kurio pagrindinis tikslas buvo aptarti ir išskirti prioritetines šilumos ūkio sektoriaus problemas, kurias bendromis pastangomis su šilumos įmonių specialistais, mokslo institucijų ekspertais, valstybinių organizacijų atstovais būtų galima išspręsti;
2008-06-28 LŠTA savo patalpose organizavo energetikos ekspertų susitikimą, kuriame buvo aptarinėjama padėtis ir iškylančios problemos, teikiant siūlymus ir pastabas rengiamiems projektams ir įgyvendinant ES Direktyvas, reglamentuojančias biokuro bei komunalinių atliekų skatinimą, kogeneracijos plėtrą, CO2 išmetimų mažinimą bei energijos vartojimo efektyvumo didinimą. Kitas susitikimas dėl ES Direktyvų įgyvendinimo Lietuvoje vyko 2008-11-18.
2008-07-11 LŠTA organizavo įmonių atstovų susitikimą tema „Pasirengimas teikti paraiškas ES 2007-2013 metų struktūrinių fondų paramai gauti". Susitikimo metu buvo aptarta situacija dėl šilumos ūkio sektoriui aktualių priemonių, t.y. ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto "Esminė ekonominė infrastruktūra" priemonė "Šilumos tiekimo sistemų modernizavimas ir plėtra" bei Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" priemonių "Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai" ir "Energijos gamybos efektyvumo didinimas".
2009-09-05 LŠTA patalpose vyko susitikimas dėl padažnėjusių vartotojų pateikiamų prašymų atsijungti nuo centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos. Susitikime dalyvavo UAB „Vilniaus energija" ir Vilniaus miesto savivaldybės atstovai.
2009-09-08 LŠTA iniciatyva (2008-08-14 LŠTA kreipimasis Nr. 125) Vilniaus miesto savivaldybėje vyko susitikimas dėl šalyje kylančios energetikos krizės pavojų bei sudėtingų socialinių pasekmių. Susitikimo metu buvo akcentuojama į valstybės ir savivaldybių institucijų neatsakingus veiksmus, t.y. nevykdomos eilė nacionalinių strateginių dokumentų nuostatos, vilkinamas komunalinių atliekų deginimo stočių statybos sprendimų priėmimas ir kt.
2008-10-16 LŠTA organizavo energetikos ekspertų susitikimą šilumos ūkio probleminiams klausimams spręsti bei 2008 m. LR ūkio ministerijos užsakymu atliekamų studijų, susijusių su šilumos ūkio sektoriumi aptarimui. Kiti energetikos ekspertų susitikimai šių klausimų aptarimui vyko 2008-11-10 ir 2008-12-04.

Iš viso LŠTA darbuotojai per 2008 m. dalyvavo 48 renginiuose (41 Lietuvoje ir 7 užsienyje) iš jų 15 skaitė pranešimus.

4. LŠTA vykdomi vietiniai ir tarptautiniai projektai

2008 metais Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija kartu su partneriais (UAB „Vilniaus energija", AB „Kauno energija", UAB „Litesko", AB „Panevėžio energija", UAB „E energija", AB „Klaipėdos energija", AB „Šiaulių energija", UAB „Mažeikių šilumos tinklai") pateikė paraišką paramai gauti iš ES struktūrinių fondų pagal 2007 - 20013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis" priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse". Projekto tikslas - tobulinti šilumos tiekimo įmonių darbuotojų kvalifikacijos žinias ir gebėjimus. Projekto uždaviniai - parengti ir įgyvendinti mokymo programas energetikos ir vadybos srityse. Projekto metu bus apmokyti aukščiausiojo ir viduriniojo lygio įmonių vadovai, inžinieriai, kiti specialistai.
LŠTA sėkmingai užbaigė administracinių dokumentų valdymo sistemos diegimą, t.y. galutinai įdiegta popierinių ir elektroninių dokumentų archyvavimo sistema, kuri palengvino darbą su dokumentais.
2008 m. vasarą asociacija kartu su Lietuvos energetikos institutu teikė paraišką tarptautinės organizacijos Euroheat&Power inicijuotam projektui „Ecoheat4EU" pagal ES paramos programą „Pažangi energetika Europai". Šiame projekte asociacija vykdys subrangovo funkcijas duomenų surinkimo ir informacijos viešinimo veikloje. Viso projekte dalyvauja 16 partnerių iš 14 Europos šalių (Vokietija, JK. Prancūzija, Ispanija, Čekija, Lietuva, Italija, Airija, Kroatija, Norvegija, Danija, Suomija ir Švedija). Projekto trukmė: 25 mėnesiai. Pagrindinis projekto tikslas: plačiu spektru apimant daugelį Europos šalių išanalizuoti ir apžvelgti ten galiojančias teisės aktų, susijusių su CŠT, bazes. Gautus rezultatus pristatyti valdžios institucijoms pateikiant priemones ir pasiūlymus teisės aktų tobulinimo srityje. Jeigu EK paraišką finansavimui gauti patvirtins, projektą numatoma pradėti 2009 m. rudenį.

 

 

5. LŠTA bendradarbiavimas Lietuvoje ir užsienyje

Lietuvoje toliau glaudžiai bendradarbiaujama su valstybinėmis ir vyriausybinėmis įstaigomis, savivaldybėmis, giminingomis asociacijomis, vartotojų organizacijomis, mokslo ir mokymo įstaigomis, konsultacinėmis bendrovėmis. 2008 m. įvyko 48 asociacijos organizuojami penktadieniniai darbo grupių šilumos ūkio įstatymo poįstatyminiams aktams svarstyti susitikimai. Apie susitikimus pastoviai informuojami LŠTA nariai bei į posėdžius kviečiami atstovai iš valstybės, vartotojų ir kitų organizacijų. Vidutiniškai į posėdžius susirinkdavo 6-11 dalyvių. Visų posėdžių protokolai nuo 2002 m. patalpinti asociacijos interneto svetainėje www.lsta.lt .
Toliau buvo tęsiamas bendradarbiavimas su Lietuvos biokuro gamintojų ir tiekėjų asociacija ir Lietuvos miško savininkų asociacija pagal 2005 m. spalio 13 d. pasirašytą bendradarbiavimo sutartį.
Glaudūs santykiai toliau buvo palaikomi su tarptautine Euroheat&Power asociacija bei EFIEES (angl. European Federation of Intelligent Energy Efficiency Services) federacija, kurios nariais mes esame. Šios organizacijos nuolat siunčia naujausią informaciją apie ES teisės aktų rengimą, įgyvendinimą, aktualijas Europos šilumos ūkyje. Kasmet LŠTA prezidentas vyksta dalyvauti Euroheat&Power direktorių tarybos susitikimuose, generalinėse asamblėjose. 2008 m. rugsėjo 11 d. Budapešte vyko Euroheat & Power išplėstinis energetikos politikos darbo grupės susitikimas, kuriame aptarta šilumos ūkio sektorių padėtis Vidurio Rytų Europos šalyse. Renginio metu pranešimą skaitė LŠTA prezidentas V.Stasiūnas.
Taip pat aktyviai dalyvaujama EFIEES generalinėse asamblėjose ir kituose rengiamuose susitikimuose, kuriuose nagrinėjami Europos Sąjungos teisės aktų projektai, aktualūs šilumos ūkio sektoriui.
Be jau minėtų organizacijų LŠTA dar bendradarbiauja su IEA (Tarptautinė energetikos agentūra), WEC (Pasaulio energetikos taryba), Latvijos centralizuoto šilumos tiekimo įmonių asociacija, Estijos elektros ir šilumos asociacija, Lenkijos šilumininkų valstybiniais rūmais, Danijos šilumos tiekėjų asociacija, Danijos centralizuoto šilumos tiekimo taryba, Čekijos šilumos tiekėjų asociacija, Suomijos energetikos įmonių asociacija, Švedijos šilumos tiekėjų asociacija, Nekomercinės paskirties bendrija „Rusijos šilumos tiekimas", Vokietijos šilumos ir elektros asociacija.
Laikantis strateginių tikslų nuo 2005 m. ypač glaudžiai pradėta bendradarbiauti su kaimyninės Rusijos gimininga organizacija „Российское теплоснабжение". 2008 metų balandžio 22-24 d. Lietuvoje viešėjo 22 asmenų delegacija iš minėtos organizacijos. Dalyviai iš Maskovos, Kazanės, Astanės, Belgorodo, Tūlos ir kitų miestų domėjosi Lietuvos šilumos ūkio vystymusi. Lankėsi Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijoje, Vilniaus 2-oje ir 3-ioje elektrinėse, taip pat Litesko filialo "Druskininkų šiluma" objektuose, susitiko su įmonių vadovais, vadovaujančiais specialistais.
Per ataskaitinius metus asociacijoje svečiavosi Latvijos ir Ukrainos kompanijų atstovai. Buvo domimasi Lietuvos šilumos ūkio sektoriaus valdymo, teisės aktų kūrimo bei jų įgyvendinimo klausimais.

6. Informacinė ir švietėjiška veikla.

Asociacija ir toliau dirbo šilumos ūkio gero įvaizdžio formavimo visuomenėje kryptimi. Buvo dalyvauta televizijos laidose, rengiami pranešimai ir spaudos konferencijos. Per ataskaitinius metus LŠTA išplatino 15 pranešimų spaudai:

• 2008-02-05 "Gruodį Lietuvos daugiabučiai toliau šildė orą"
• 2008-02-28 „Lietuvoje sausį toliau buvo švaistoma šilumos energija"
• 2008-03-26 „Lietuvoje vasarį nesiliovė šilumos energijos švaistymas"
• 2008-04-29 „Kovo mėnesį daugiausiai šilumos sutaupė renovuoti daugiabučiai"
• 2008-05-05 „Kur iškeliauja šilumos vartotojų pinigai"
• 2008-06-03 „Iškilo netinkamo ES paramos panaudojimo grėsmė"
• 2008-06-09 „Valstybė raginama atsižvelgti į aukščiausiųjų ES pareigūnų raginimus"
• 2008-06-11 „Balandį Lietuvos daugiabučiai namai šildė orą"
• 2008-06-25 „Artėjant brangiausiam šildymo sezonui - ekspertų raginimas taupyti"
• 2008-09-16 „Šilumos kaina Baltijos šalyse - didesnė nei Skandinavijoje"
• 2008-09-25 „Atėjo iki šiol brangiausias šildymo sezonas. Priežastys ir sprendimai"
• 2008-10-06 „Gamtinės dujos toliau brangsta"
• 2008-10-17 „Gamtinės dujos vėl brangsta"
• 2008-11-06 „Gamtinės dujos vėl brangsta"
• 2008-12-10 „Internete - išlaidų už šilumą skaičiuoklė vilniečiams"

LŠTA glaudžiai bendradarbiaudama su žiniasklaidos atstovais parengė ir išplatino apie 20 straipsnių susijusių su šilumos ūkio sektoriumi, kurie buvo publikuojami dienraščiuose („Lietuvos rytas", „Respublika", „Lietuvos žinios", „15 minučių" ir „Ūkininko patarėjas"), žurnaluose („Valstybė", „APS. Architektūra. Projektavimas. Statyba" ir „Veiklos kryptys") bei internetiniuose informaciniuose portaluose („Delfi", „ATN", „LRT" ir „ALFA").
Pagal sutartį su UAB „Verslo plėtros ir administravimo agentūra" buvo vykdomas kasdieninis respublikinės ir didžiųjų miestų regioninės spaudos šilumos verslo monitoringas, kuris LŠTA nariams buvo pateikiamas elektroniniu paštu. Per 2008 metus Lietuvoje buvo publikuota apie 2650 straipsnių svarbiais šilumos ūkio klausimais.
LŠTA per 2008 metus kartu su giminingomis asociacijomis į Lietuvos Respublikos valstybines institucijas kreipėsi 14 kartų. Bendras kreipimųsi skaičius nuo 2005 metų - 26.
Viena iš pagrindinių asociacijos informacijos viešinimo priemonių - LŠTA interneto svetainė www.lsta.lt, kurioje publikuojama visa aktuali informacija: renginių pranešimų medžiagos, darbo grupių posėdžių protokolai, informacija apie naujus teisės aktus, studijos, mokslo tiriamieji darbai, šilumos tiekimo įmonių statistiniai duomenys ir kita aktuali informacija vartotojams apie centralizuotą šilumos tiekimą, daugiabučių namų modernizavimą, šilumos kainų mažinimą, energijos taupymą ir efektyvumą.
Periodinis žurnalas „Šiluminė technika" buvo leidžiamas ir toliau. Per ataskaitinius metus buvo išleisti 4 žurnalo numeriai (tiražas: 600 egz. ), viso buvo publikuoti 46 straipsniai.
Nuo pat asociacijos įkūrimo pradžios yra renkamos ir rengiamos LŠTA narių metinės ir pusmečio ūkinės veiklos statistinės ataskaitos (tiražas: 200 egz).
Taip pat LŠTA kiekvieno šildymo sezono metu atlieka šilumos suvartojimo ir mokėjimų už šilumą daugiabučiuose namuose pagal skirtingas pastatų kategorijas analizę, kuri talpinama LŠTA interneto svetainėje.
Visą minėtą informaciją, susijusią su šilumos ūkio sektoriaus veikla, LŠTA vienu metu siunčia elektroniniu paštu 5 gavėjų paketais, t.y. LR Seimo nariams, savivaldybėms, LŠTA nariams, giminingoms organizacijoms bei žiniasklaidai (viso apie 500 adresatų).
LŠTA toliau tęsia metraščio, pildymą į kurį talpinama visa su asociacijos narių veikla susijusi informacija. Metraščio pildymas buvo pradėtas 1998 m., t.y. nuo asociacijos įkūrimo datos.

7. Apdovanojimai

Per ataskaitinius metus LŠTA apdovanojo nusipelniusius energetikos srities darbuotojus bei įmones jubiliejinių sukakčių proga:
- 2008 m. balandžio 17 d. Energetikų dienos minėjimo šventėje LŠTA teikimu nusipelnę šilumos tiekimo įmonių darbuotojai apdovanoti:

LR Seimo Pirmininko Padėkos raštu:
1. Simaitis Donatas Vaclovas (UAB "Tauragės šilumos tinklai" direktorius)
2. Pavlavičius Virgilijus (AB "Šiaulių energija" technikos direktorius)

 

LR Ministro Pirmininko Padėkos raštu:
1. Kandrotas Albertas Jurgis (UAB "Birštono šiluma" direktorius)
2. Papinigis Vaclovas (UAB "Fortum Švenčionių energija" generalinis direktorius)

LR Ūkio ministro Padėkos raštu:
1. Savickas Vytautas (UAB "Šilalės šilumos tinklai" direktoriaus pavaduotojas)
2. Šriūbėnas Arvydas (UAB "Ignalinos šilumos tinklai" meistras)

Lietuvos energetikų Garbės ženklo apdovanojimui:
1. Matelionis Aleksandras Sigitas (AB "Kauno energija" generalinis direktorius)
2. Janušauskas Tadas (UAB „Litesko" eksploatacijos direktorius)
3. Burinskij Marijan (UAB "Vilniaus energija" technikos direktorius)
4. Monstvilas Kostas (buvęs Klaipėdos elektrinės vyriausiasis inžinierius, buvęs Kauno TE remontų paruošimo tarnybos viršininkas)

LŠTA Tarybos padėkos raštais:
1. Šimkus Edmundas, UAB "Tauragės šilumos tinklai" elektrošaltkalvis
2. Jalnionis Vydmantas, UAB "Tauragės šilumos tinklai" šaltkalvis brigadininkas
3. Petroševičius Alvydas, UAB "Raseinių šilumos tinklai" Raseinių katilinės vyr. meistras
4. Narbutas Henrikas, AB "Jonavos šilumos tinklai" katilinės įrengimų remonto šaltkalvis
5. Kiškūnas Rolandas, AB "Šiaulių energija" pietinės katilinės viršininkas
6. Poškienė Janina, AB "Šiaulių energija" ekonomikos skyriaus viršininkė
7. Remeika Gintautas, UAB "Radviliškio šiluma" šaltkalvis
8. Baltrušaitis Žydrūnas, UAB "Radviliškio šiluma" automatikos vyresnysis elektrošaltkalvis
9. Grigaliūnas Kęstutis, UAB "Radviliškio šiluma" gamybos skyriaus viršininkas
10. Kačėnas Algirdas, UAB "Radviliškio šiluma" elektros ir automatikos skyriaus viršininkas

- 2008 m. balandžio 17 d. Valstybinės energetikos inspekcijos prie LR ūkio ministerijos Priežiūros skyriaus vedėjo pavaduotojas šilumai Algimantas Žiaunys 60-ies metų jubiliejaus proga.
- 2008 m. gegužės 6 d. AB „Lietuvos energija" generalinis direktorius Rymantas Juozaitis 55-ies metų jubiliejaus proga.
- 2008 m. birželio 5 d. Lietuvos elektros energetikos asociacija 10-ųjų įkūrimo metinių proga.
- 2008 m. liepos 6 d. AB „Lietuvos elektrinė" vyriausias inžinierius Algis Viktoras Mekas 80-ies metų jubiliejaus proga.
- 2008 m. liepos 19 d. už ilgametį ir nepriekaištingą darbą 60-ies metų jubiliejaus proga LŠTA konsultantas Romaldas Morkvėnas.
- 2008 m. rugsėjo 19 d. AB „Vilniaus šilumos tinklai" 50-ies metų minėjimo proga.