Nacionalinė šilumos energetikos technologijų platforma

Euroheat & Power

EFIEES

World Energy Council

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos 2007 metų veiklos ataskaita

2007 m. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (LŠTA) tęsė savo veiklą, vykdydama visuotinio narių susirinkimo patvirtintą programą. Per 2007 m. į asociaciją įstojo 1 nauji nariai: nuo 2007 m. balandžio 20 d. UAB „Giraitės vandenys", nuo 2007 m. gegužės 9 d. UAB „Varėnos šiluma". Ataskaitinių metų pabaigoje narių skaičius buvo 41.
Asociacijos administracijoje 2007 metų pabaigoje dirbo 6 darbuotojai.

 

1. Teisės aktų harmonizavimo veikla

Per 2007 metus priimti nauji, pakeisti ar papildyti 134 su šilumos ūkio susiję teisės aktai. Iš jų paminėtini:

Ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje, ūkio ministerijoje bei kitose valstybės institucijose kur buvo svarstomi šių įstatymų ir teisės aktų projektai, LŠTA administracija parengė ir pateikė valstybės institucijoms su asociacijos nariais suderintus pasiūlymus dėl šių Projektų. Teisės aktuose nustatyta tvarka gindami savo narių interesus, LŠTA administracijos ir narių atstovai dalyvavo visuose Seimo komitetų posėdžiuose bei pasitarimuose kitose valstybės institucijose, kur buvo svarstomi Projektai. Asociacijos nariai buvo informuojami apie Projektų svarstymo eigą, nariams išsiunčiami dokumentai. Rengiant pasiūlymus ir išvadas, dėl šių projektų, vadovautasi prioritetine nuostata siekti, kad:

Ypatingas dėmesys šiuo aspektu buvo skirtas Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo pakeitimo įstatymo projekto svarstymo eigai bei pasiruošimui Įstatymo įgyvendinimą lydinčių teisės aktų projektų rengimo ir svarstymo valstybės institucijose procedūroms.

LŠTA administracija, vykdydama 2007 metų veiklos krypčių ir plano nuostatas, didelį dėmesį skyrė Nacionalinės energetikos strategijos ir jos įgyvendinimo 2008-2012 metų plano naujos redakcijos projektų analizei, su šilumos ūkio sektoriumi susijusioms nuostatoms, pateikė su asociacijos nariais suderintus pasiūlymus ir pastabas atitinkamoms institucijoms. Asociacijos praktiškai visos pateiktos pastabos ir pasiūlymai įvertinti Lietuvos Respublikos Seimo priimtoje naujos redakcijos Nacionalinės energetikos strategijoje ir jos įgyvendinimo 2008-2012 metų plane.

Ypatingą vietą 2007 metais užėmė Seimo Audito komiteto atliktas šilumos ir karšto vandens kainų didėjimo pagrįstumo parlamentinis tyrimas jo išvadų rengimas ir svarstymas.

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo baigtas rengti ir patvirtintas Nacionalinio apyvartinių taršos leidimų paskirstymo 2008-2012 metams planas. LŠTA administracijos ir narių atstovai aktyviai dalyvavo Projekto rengimo darbo grupių veikloje. Teisės aktuose nustatyta tvarka gindami savo narių interesus, LŠTA administracijos ir narių atstovai dalyvavo visuose Aplinkos ministerijoje rengiamuose darbo grupės posėdžiuose bei pasitarimuose kitose valstybės institucijose, kur buvo svarstomi Projektai. Asociacijos nariai buvo informuojami apie Projektų svarstymo eigą, nariams išsiunčiami dokumentai. Asociacijos Tarybos sprendimu buvo skirtos lėšos konsultavimo paslaugoms, rengiamo Nacionalinio apyvartinių taršos leidimų paskirstymo plano 2008-2012 m. klausimais, finansuoti ir studijai parengti.
2007 metais toliau vyko Lietuvos pasirengimas ES struktūrinės paramos panaudojimui 2007-2013 m. procesas. Asociacijos atstovai dalyvavo viešuosiuose aptarimuose, teikė pasiūlymus valdžios institucijoms, kad rengiant strateginius dokumentus būtų skiriamas didesnis dėmesys ir atitinkamai parama šilumos ūkio plėtros priemonių įgyvendinimui. LŠTA nariai buvo pastoviai informuojami apie priimtus sprendimus ir naujienas.

LŠTA prezidentas dalyvauja Energetikos projektų atrankos, administruojant ES struktūrinių fondų lėšas 2004-2006 m. bei Stebėsenos, rengiantis administruoti ES struktūrinių fondų lėšas 2007-2013 m., komitetų darbe

Šilumos tiekėjų, Prižiūrėtojų ir buitinių vartotojų sutartinius santykius ženkliai pagerino ūkio ministro patvirtintos šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos, šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių standartinių sąlygų ir pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutarčių standartinių sąlygų pataisos.

LŠTA administracija pastoviai aktyviai bendradarbiauja su teisės aktų projektus rengiančiomis darbo grupėmis, valstybės institucijų, kuruojančių projektus, atstovais, ypač aptariant teisės aktų pakeitimo ir papildymo projektų variantus. Aptarimai vykdomi LŠTA penktadieniais organizuojamuose darbo grupių susitikimuose su valstybės institucijų, nepriklausomų ekspertų, įmonių atstovais, informacija probleminiais klausimais, apie pateiktus tarpinius projektus, išsiunčiama įmonėms. Ypač aktualiems, specifiniams klausimams aptarti kviečiami vadovaujantys įmonių specialistai (įmonių vadovai, technikos direktoriai, rinkodaros vadovaujantys darbuotojai ir specialistai). Siekiant didesnio viešumo, darbo grupių susitikimuose kviečiami dalyvauti vartotojų, kitų asociacijų interesus atstovaujančių institucijų atsakingi darbuotojai. Susitikimų protokolai ir jų metu aptarti dokumentai talpinami asociacijos interneto svetainėje. 2007 metais įvyko 47 tokie susitikimai, kurių metu aptarta per 500 naujų teisės aktų, jų projektų versijų, teikiamų pastabų ir pasiūlymų paketų. Susitikimuose pastoviai diskutuojama tokiomis temomis: nauji teisės aktai, teisės aktų projektai, teisės aktų taikymo praktika. Tradicine susitikimų tema tapo diskusija, dėl teisės aktų, reglamentuojančių energijos tiekimą buitiniamas vartotojams, tobulinimo koncepcijos projekto nuostatų. Tokia naujų teisės aktų, teisės aktų projektų, įsigaliojusių teisės taikymo praktikos viešo aptarimo, analizės ir suinteresuotų asmenų informavimo pastoviuose susitikimuose forma save pateisino, bus pastoviai tobulunama ir tęsiama ateityje.

2. Studijų rengimas

LŠTA užsakymu per 2007 m. buvo atlikti šie tiriamieji darbai, studijos:

  1. Ataskaita "Rengiamo Nacionalinio apyvartinių taršos leidimų paskirstymo plano 2008-2012 m. Lietuvos Respublikai konsultavimo paslaugos"
  2. Studija „Klimato kaitos švelninimo politika energetikoje ir galimi post-Kioto įsipareigojimų iššūkiai Lietuvai"
  3. Galimybių studija „Pelenų susidarančių šilumos tiekimo įmonėse, deginant medieną panaudojimas"
  4. Studija „Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo ūkio apžvalga nuo 1990 iki 2007 m." Ši studija 2008 m. pradžioje išleista 300 egz. tiražu ir išplatinta. Studijoje pateikti duomenys apie šilumos ūkio sektoriaus istoriją, pertvarkas, vykusias 1990-2007 m., apžvelgiami pagrindiniai CŠT tiekimo sistemos elementai (šilumos punktai, skaitikliai, kaip tiekiama šiluma ir karštas vanduo gyventojams), šiluminės energijos gamybą ir tiekimą iki pastatų reglamentuojantys teisės aktai, analizuojami pagrindiniai ūkinės veiklos rodikliai, jų vystymosi tendencijos.

Numatytų 2007 rengti Studijų temas (LŠTA administracija didžiausią dėmesį 2007 metais planavo skirti tolimesniam šilumos ūkį reglamentuojančių, ypač technologijų reikalavimus, teisės aktų harmonizavimui) žymia dalimi sąlygojo aplinkosauginės bei visų šilumos ūkio subjektų veiksmų koordinavimo, pareigų, teisių ir atsakomybės, problemos.

Atlikta šilumos gamybos, perdavimo ir vartojimo teisinio sureguliavimo klausimų susijusių su ES teisės aktų nuostatų perkėlimo į šalies teisės aktus bei Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo ir jo įgyvendinimą lydinčių teisės aktų taikymo praktikos istoriniu aspektu analizė, pateikta teisės aktų harmonizavimo su kitais teisės aktais pagrindinių nuostatų rekomendacijos.

LŠTA administracija pastoviai aktyviai bendradarbiauja su Studijas rengiančiomis darbo grupėmis, ypač aptariant, pagal pateiktas užduotis, teisės aktų pakeitimo ir papildymo projektų variantus. Aptarimai vykdomi LŠTA penktadieniais organizuojamuose darbo grupių susitikimuose su įmonių atstovais, informacija probleminiais klausimais, apie pateiktus tarpinius projektus, išsiunčiama įmonėms. Ypač aktualiems, specifiniams klausimams aptarti kviečiami vadovaujantys įmonių specialistai (technikos direktoriai, įmonių rinkodaros vadovaujantys darbuotojai ir specialistai).

Studijų rengimo programa įvykdyta, studijų ataskaitos paskelbtos asociacijos interneto svetainėje. Studijose pateikti naujų teisės aktų projektai bei galiojančių teisės aktų pataisų ir papildymų projektai buvo svarstomi LŠTA penktadieniais organizuojamuose darbo grupių susitikimuose su asociacijos narių, valstybės institucijų bei vartotojų interesus atstovaujančių organizacijų atstovais. Svarstymo rezultatai pateikiami susitikimų protokoluose, kurie skelbiami asociacijos interneto svetainėje. Studijose pateikti naujų teisės aktų projektai bei galiojančių teisės aktų pataisų ir papildymų projektai teisės aktuose nustatyta tvarka pateikti valstybės institucijoms pagal kompetenciją, vyksta jų derinimo ir priėmimo procedūra. Asociacijos nariai buvo informuojami apie Projektų svarstymo eigą, nariams išsiunčiami dokumentai.
LŠTA taip pat aktyviai dalyvavo LR Ūkio ministerijos patvirtintų 4 tiesiogiai susijusių su šilumos ūkio sektoriumi studijų rengime. Nuolat buvo organizuojami susitikimai su įmonių atstovais ir studijų rengėjais dėl tyrimų rezultatų, aktualių problemų sprendimams aptarti:

  1. Aplinkosauginių reikalavimų įtakos šilumos tiekimo įmonių rezervinio kuro kaupimui analizė ir rekomendacijos įmonėms dėl rezervinio kuro optimalaus panaudojimo (rengėjas: Kęstutis Buinevičius (KTU))
  2. Nacionalinėje energetikos strategijoje numatytos kogeneracijos plėtros įtakos centralizuoto šilumos tiekimo įmonių veiklos efektyvumo didinimui ir šilumos bei elektros savikainos mažinimui analizė ir rekomendacijų dėl tikslingo plėtros įgyvendinimo parengimas (rengėjas: UAB "Termosistemų projektai")
  3. Šilumos tiekimo sistemų, realizuojančių mažiau kaip 5 GWh/metus, būklės analizė, jų įvertinimas dėl sisteminių avarijų tikimybės bei rekomendacijos savivaldybėms dėl šių sistemų tobulinimo, mažinant avaringumo galimybę (rengėjas: UAB "Termosistemų projektai").
  4. Termofikacinio vandens paruošimo šilumos tiekimo sistemose būklės analizė ir įvertinimas bei rekomendacijų dėl būklės gerinimo parengimas (rengėjas: UAB "Ekotermijos servisas")
3. Renginiai, seminarai, konferencijos

Per 2007 m. LŠTA surengė 5 vietinius ir 1 tarptautinį seminarą Lietuvoje:

Iš viso LŠTA darbuotojai per 2007 m. dalyvavo 48 renginiuose (38 Lietuvoje ir 10 užsienyje) iš jų 17-oje skaitė pranešimus.

4. Apdovanojimai

Per ataskaitinius metus LŠTA apdovanojo nusipelniusius energetikos srities darbuotojus bei įmones jubiliejinių sukakčių proga:
- 2007 m. sausio 16 d. energetikos veteraną Antaną Šležą, 70 metų jubiliejaus proga..
- 2007 m. sausio 4 d. UAB „Radviliškio šiluma" direktorių Zigmantą Abromavičių 60 metų jubiliejaus proga.
- 2007 m. sausio 27 d. KTU prof. Stasį Šinkūną 60 metų jubiliejaus proga
- 2007 m. balandžio 17 d. Energetikos dienos minėjimo šventėje LŠTA teikimu nusipelnę įmonių darbuotojais apdovanoti LR Seimo Pirmininko (1), LR Ministro Pirmininko (2), LR Ūkio ministro (8) padėkos raštais , Lietuvos energetikų Garbės ženklu (3) ir LŠTA tarybos padėkos raštu (7 ).
- 2007 m. gegužės 4 d. UAB „Anykščių šiluma" gen. direktorius Virgilijus Vaičiulis 50 metų jubiliejaus proga.
- 2007 m. birželio 3 d. LEI dr. Romualdą Škėmą 60 metų jubiliejaus proga
- 2007 m. liepos mėn. UAB „Mažeikių šilumos tinklai" 10 metų sukakties proga apdovanoti 3 šios įmonės darbuotojai.
- 2007 m. liepos mėn. už ilgametį ir nepriekaištingą darbą 60-ųjų gimimo metiniių proga padovanota AB „Klaipėdos energija" vyr. buhalterė Birutė Tamušauskienė.
- 2007 m. gruodžio 21 d. UAB „Utenos šilumos tinklai" direktoriaus pavaduotojas ekonomikai Egidijus Puodžiukas 40 metų jubiliejaus proga.

5. LŠTA vykdomi vietiniai ir tarptautiniai projektai

Projektas „Nacionalinės šilumos energetikos technologijų platformos plėtra"
2007 m. kovo mėn. baigtas įgyvendinti 2006 m. pradėtas projektas „Nacionalinės šilumos energetikos technologijų platformos plėtra". Projekto tikslas - suderinti mokslo ir mokymo įstaigų, konsultacinių ir gamybinių įmonių interesus bei veiksmus, apjungti jų žmogiškuosius, institucinius ir materialinius išteklius siekiant darnaus energijos išteklių naudojimo šilumos gamybos, tiekimo ir vartojimo sektoriuose.
Projekto rezultatai: parengta NŠETP plėtros galimybių studija; NŠETP plėtros strategija (vizija); NŠETP strateginių tyrimų planas; sukurta platformos svetainė (www.silumosplatforma.lt))

LŠTA administracinių dokumentų valdymo sistemos diegimas
Kasmet asociacijos sprendžiamų klausimų apimtys didėja, tuo pačiu plečiasi ir siunčiamų/gaunamų dokumentų srautai. 2007 m. viduryje buvo priimtas sprendimas asociacijos administracijoje įdiegti elektroninių dokumentų archyvavimo sistemą, kurios paskirtis užtikrinti gaunamų, siunčiamų popierinių ir elektroninių dokumentų valdymą ir saugojimą, palengvinti registravimą bei darbą su dokumentais. Sukurta Saperion programinės įrangos dokumentų valdymo sistema (darbus atliko UAB „Informacinės technologijos"). Šiuo metu į sistemą keliami archyviniai dokumentai nuo 1998m. Ateityje numatyta šį projektą plėsti numatant galimybę LŠTA nariams saugiu protokolu jungtis prie sistemos ir atsisiųsti aktualų dokumentą.

6. LŠTA bendradarbiavimas Lietuvoje ir užsienyje

2007 m. gegužės 11 d. LŠTA tapo Europos Pažangios Energetikos Efektyvumo Paslaugų Federacijos EFIEES (angl. European Federation of Intelligent Energy Efficiency Services) nare. Federacijos tikslas - skatinti efektyvios energijos paslaugas teikiančių įmonių (angl. Energy Efficiency Service Companies EESC) veiklą Europos Sąjungos teritorijoje.

Glaudūs santykiai toliau buvo palaikomi su tarptautine Euroheat&Power asociacija, kuri nuolat siunčia naujausią informaciją apie ES teisės aktų rengimą, įgyvendinimą, aktualijas Europos šilumos ūkyje. Kasmet LŠTA prezidentas vyksta dalyvauti Euroheat&Power direktorių tarybos susitikimuose, bei generalinėse asamblėjose.

Lietuvoje toliau bendradarbiaujama su valstybinėms ir vyriausybinėmis įstaigomis, savivaldybėmis, giminingomis asociacijomis, vartotojų organizacijomis, mokslo ir mokymo įstaigomis, konsultacinėmis bendrovėmis. 2007 m. įvyko 48 asociacijos organizuojami penktadieniniai darbo grupių šilumos ūkio įstatymo poįstatyminiams aktams svarstyti susitikimai. 2007 m. pabaigoje LR Seimui priėmus LR Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo įstatymą, sprendžiamos problemos ir poįstatyminių aktų pakeitimai vėl tapo aktualūs. Apie susitikimus pastoviai informuojami LŠTA nariai bei kviečiami 38 atstovai iš valstybės, vartotojų ir kitų organizacijų. Vidutiniškai į posėdžius susirinkdavo nuo 6-10 dalyvių. Visų posėdžių protokolai nuo 2002 m. patalpinti asociacijos interneto svetainėje.

Laikantis strateginių tikslų nuo 2005 m. ypač glaudžiai pradėta bendradarbiauti su kaimyninės Rusijos gimininga organizacija „Российское теплоснабжение". 2006 m. - su Ukrainos ambasada, o 2007 su Baltarusijos ambasados atstovais. Tiek į Ukrainos o veliau ir į Baltarusijos ambasadorius buvo kreiptasi su prašymu tarpininkauti ir pasidalinti savo patirtimi dėl atsinaujinančių energijos šaltinių, kurių perdirbimas ir naudojimas gali sumažinti priklausomybę nuo iš Rusijos importuojamų gamtinių dujų. 2007 m. įvyko keletą Baltarusijos atstovų vizitų, o 2007 m. birželio 7 d. LŠTA prezidentas dalyvavo ir skaitė pranešimą trečiajame Lietuvos ir Baltarusijos ekonomikos forume Vilniuje.

Toliau buvo tęsiamas bendradarbiavimas su Lietuvos biokuro gamintojų ir tiekėjų asociacija ir Lietuvos miško savininkų asociacija pagal 2005 m. spalio 13 d. pasirašytą bendradarbiavimo sutartį.

Per ataskaitinius metus asociacijoje svečiavosi Suomijos, Baltarusijos kompanijų atstovai bei Lenkijos delegacija. Buvo domimasi Lietuvos šilumos ūkio sektoriaus valdymo, teisės aktų kūrimo bei jų įgyvendinimo klausimais.

7. Informacinė ir švietėjiška veikla.

Asociacija ir toliau dirbo šilumos ūkio gero įvaizdžio formavimo visuomenėje kryptimi. Buvo dalyvauta televizijos laidose, rengiami pranešimai ir spaudos konferencijos. Per ataskaitinius metus LŠTA išplatino 11 pranešimų spaudai:

Pagal sutartį su UAB „Verslo plėtros ir administravimo agentūra" buvo vykdoma kasdienė respublikinės ir didžiųjų miestų regioninės spaudos šilumos verslo monitoringas, kuris LŠTA nariams buvo pateikiamas elektroniniu paštu.

Viena iš pagrindinių asociacijos informacijos viešinimo priemonių - LŠTA interneto svetainė www.lsta.lt 2007 m. pabaigoje siekiant padidinti saugumą, atnaujinti turinių valdymo sistemą, buvo pradėti naujos svetainės projektavimo, programavimo darbai. Nauja svetainės versija paleista 2008 m. sausio mėn.
Svetainėje publikuojama visa aktuali informacija: renginių pranešimų medžiagos, darbo grupių posėdžių protokolai, informacija apie naujus teisės aktus, studijos, mokslo tiriamieji darbai, šilumos tiekimo įmonių statistiniai duomenys ir kita aktuali informacija vartotojams apie centralizuotą šilumos tiekimą, daugiabučių namų modernizavimą, šilumos kainų mažinimą, energijos taupymą ir efektyvumą.

Periodinis žurnalas „Šiluminė technika" buvo leidžiamas ir toliau. Per ataskaitinius metus buvo išleisti 4 žurnalo numeriai (tiražas: 600 egz. ), viso buvo publikuoti 51 straipsniai. Žurnalo prenumeratorių skaičius išaugo iki 22, lyginant su 2004 m. jų buvo 10.

Nuo pat asociacijos įkurimo pradžios yra renkamos ir rengiamos LŠTA narių metinės ir pusmečio ūkinės veiklos statistinės ataskaitos (tiražas: 200 egz). 2007 m. buvo atnaujinta ir išplėsta metinės 2006 m. apžvalgoje teikiamos informacijos apimtis, visas leidinys spausdinamas spalvotai.