Nacionalinė šilumos energetikos technologijų platforma

Euroheat & Power

EFIEES

World Energy Council

LŠTA: dėl LR Konkurencijos tarybos pradėto tyrimo, susijusio su konkurencijos sąlygomis šilumos gamybos rinkoje

2018-02-15

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, reaguodama į Konkurencijos tarybos pradėtą tyrimą dėl konkurencijos sąlygų šilumos gamybos rinkoje, parengė ir valstybės atsakingoms įstaigoms išsiuntė raštą, kuriame išdėstė savo nuomonę šiuo klausimu. Rašte pateikiama detali informacija apie sąlygų skirtumus tarp griežtai reguliuojamų šilumos tiekėjų, vykdančių licencijuojamos veiklos reikalavimus ir laisvai veikiančių bei siekiančių neribojamo pelno nepriklausomų šilumos gamintojų (NŠG). Šilumos tiekėjams įstatymai nustato viešojo pobūdžio funkcijas bei įpareigojimus, kurių neturi NŠG.

Šilumos tiekėjas privalo užtikrinti, kad nuosavybės teise priklausytų ne mažiau kaip 30 procentų šilumos vartotojų poreikiams patenkinti reikalingų šilumos gamybos pajėgumų, privalo išlaikyti rezervinio ir avarinio aprūpinimo įrenginius, užtikrina reikiamą debitą, temperatūrą ir slėgį kiekvienam vartotojui ir t.t. Dėl to šilumos generavimo įrenginiai, siurblinės, rezervinio kuro sandėliai ir t.t. išdėstomi taip, kad net nepalankiausiomis sąlygomis vartotojai būtų aprūpinami šilumine energija, atitinkamai investuojama, kad išpildyti teisės aktų reikalavimus. Tuo tarpu NŠG siekdami mažiausiomis sąnaudomis didesnio pelno stato įrenginius, kur jiem patogiau, nes neatsako už šilumos tiekimo kokybę prieš galutinį vartotoją.

Šilumos kainų valstybinis reguliavimas neleidžia sukaupti ir laisvai disponuoti pelnu, kaip kad NŠG. Visoms investicijoms turi būti gaunamas valstybės įstaigų leidimai ir egzistuoja kitokie reguliavimai, įpareigojimai ir suvaržymai. Pradedant finansiniais nuostoliais dėl vartotojų įsiskolinimų, privalomo kuro įsigijimo biržoje iki investicijų, būtinų valstybės įsipareigojimų įgyvendinimui, pavyzdžiui dėl klimato kaitos. Tokių prievolių neturi NŠG.

Šios ir kitos rašte išvardintos aplinkybės įrodo, kad dėl įstatymais nustatyto teisinio reguliavimo skirtumų konkurencija šilumos sektoriuje nėra ir negali būti absoliuti, ji privalo būti derinama su kitais sektoriaus tikslais – nuoseklia šilumos sektoriaus plėtra, siekiu užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą mažiausiomis sąnaudomis ir t.t.

Apibendrinant reikia įvertinti, kad centralizuoto aprūpinimo šiluma sistema yra vieningas kompleksas, kuriame technologiniai įrenginiai glaudžiai susiję, atlieka skirtingas funkcijas ir turi būti valdomi vieningo operatoriaus. Kiekvienas papildomas elementas turi pagerinti sistemos technines-ekonomines savybes, nepakenkiant patikimumui ir ilgaamžiškumui.


Grįžti į naujienų sąrašą